Search result for

lawyer

(75 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawyer-, *lawyer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawyer[N] ทนายความ, See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย, Syn. counseler, barrister
lawyer[VI] เป็นทนายความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
lawyer(n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawyer๑. นักกฎหมาย๒. ทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawyer's feeค่าทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lawyersทนายความ [TU Subject Heading]
Lawyersนักกฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your lawyer came back and showed us your proposal,ทนายคุณกลับมา และยื่นข้อเสนอให้เรา Chuck in Real Life (2008)
How about no more games or puzzles until I have something called a court date and a little friend called a lawyer?จนถึงวันที่ฉันนัดศาล และนัดทนายความ ล่ะ? Odyssey (2008)
I've had an army of lawyers on it, and, uh...ผมมีทนายที่เป็นทหาร Odyssey (2008)
I got a lawyer.ผมเรียกทนาย. Birthmarks (2008)
Your patient called his lawyer, threatened to sue us.คนไข้ของคุณ เรียกทนายความของเขา ขู่จะฟ้องเรา The Itch (2008)
His lawyer now holds his health care proxy.ทนายของเขาได้รับมอบฉันทะให้ดูแลสุขภาพเขา The Itch (2008)
I'm calling the lawyer.ฉันจะเรียกทนาย The Itch (2008)
Lawyer says yes.ทนายตอบตกลง The Itch (2008)
Tell the lawyer he's off the clock.บอกทนายว่า เขาจะหมดเวลาแล้ว The Itch (2008)
We'll keep that between us till you talk to your lawyer.เราจะเก็บเป็นความลับระหว่างเรา จนคุณคุยกับทนายของคุณ Last Resort (2008)
Last thing we need is P.I.'s and lawyers camping out out front.สิ่งสุดท้ายเราต้องการคือคนมีอิทธิพลและทนาย ออกหน้าแทน Pilot (2008)
They'll do everything they can. My lawyer said they might file criminal charges.พวกเขาจะทำทุกอย่างที่พวกเขาช่วยได้ ทนายของฉันบอกว่า อาจจะโดนฟ้องความผิดทางอาญา Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawyerA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
lawyerA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
lawyerA lot of clients come to the lawyer for advice.
lawyerAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
lawyerA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
lawyerBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
lawyerBen committed his diary to the lawyer's care.
lawyerBen decided to tell the lawyer everything he knew.
lawyerBetter to get advice from your lawyer.
lawyerCan the lawyer see me on Friday?
lawyerDrake earns his living by working for the lawyer.
lawyerFather had his lawyer draw up his will.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอกฎหมาย[N] expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
ค่าทนายความ[N] retainer, See also: lawyer fee, retaining fee, Example: เขาเสียค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้ค่อนข้างแพง
หมอความ[N] lawyer, Syn. ทนายความ, หมอกฎหมาย, ผู้รู้กฎหมาย, Example: เพื่อนพ้องที่ร่วมโต๊ะในวันนั้นล้วนต่างก็เป็นหมอความที่พอใจจะเรียกตัวเองว่าทนายเอนกประสงค์, Count unit: คน
ทนาย[N] lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายความ[N] lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate, Syn. ทนาย, Example: สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Thai definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
นักกฎหมาย[N] lawyer, See also: legal authority, attorney, counsel, counselor, Syn. หมอความ, ทนายความ, อัยการ, ทนาย, นิติกร, หมอกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การว่าความ[n.] (kān wākhwām) EN: advocacy ; lawyer practice   
ค่าทนาย[n. exp.] (khā thanāi) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees   FR: honoraires d'un avocat [mpl]
ค่าทนายความ[n. exp.] (khā thanāikhwām) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer   
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt thanāikhwām) EN: lawyers' professional etiquette   
หมอความ[n.] (møkhwām) EN: lawyer   FR: avocat [m] ; défenseur [m]
นักกฎหมาย[n.] (nakkotmāi) EN: jurist ; lawyer ; legal authority   FR: juriste [m, f] ; légiste [m]
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney   FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
นิติกร[n.] (nitikøn) EN: lawyer   FR: juriste [m]
แต่งทนาย[v. exp.] (taeng thanāi) EN: appoint a lawyer ; get a lawyer ; appoint an attorney ; counsel a lawyer ; counsel an attorney   
ตั้งทนาย[v. exp.] (tang thanāi) EN: take a lawyer   FR: prendre un avocat

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWYER    L AO1 Y ER0
LAWYER    L OY1 ER0
LAWYERS    L AO1 Y ER0 Z
LAWYERS    L OY1 ER0 Z
LAWYER'S    L AO1 Y ER0 Z
LAWYERLY    L AO1 Y ER0 L IY0
LAWYERS'    L AO1 Y ER0 Z
LAWYERING    L AO1 Y ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawyer    (n) (l oo1 y @ r)
lawyers    (n) (l oo1 y @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwalt {m} | Anwälte {pl}lawyer | lawyers [Add to Longdo]
Jurist {m} | Jurist seinlawyer | to be in the law [Add to Longdo]
Rechtsanwalt {m}; Rechtsanwältin {f} | Rechtsanwälte {pl}; Rechtsanwältinnen {pl} | sich einen Anwalt nehmenlawyer [Br.] | lawyers | to get a lawyer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
憲法学者[けんぽうがくしゃ, kenpougakusha] (n) constitutional scholar (lawyer); expert in constitutional law [Add to Longdo]
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer [Add to Longdo]
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist [Add to Longdo]
社内弁護士[しゃないべんごし, shanaibengoshi] (n) in-house lawyer [Add to Longdo]
代言人[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer [Add to Longdo]
地獄の沙汰も金次第[じごくのさたもかねしだい, jigokunosatamokaneshidai] (exp) (id) Money is the best lawyer [Add to Longdo]
着手金[ちゃくしゅきん, chakushukin] (n) retainer fee (e.g. for a lawyer) [Add to Longdo]
弁護依頼人[べんごいらいにん, bengoirainin] (n) (lawyer's) client [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
律师[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, / ] lawyer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lawyer \Law"yer\, n. [From {Law}, like bowyer, fr. bow.]
   1. One versed in the laws, or a practitioner of law; one
    whose profession is to conduct lawsuits for clients, or to
    advise as to prosecution or defence of lawsuits, or as to
    legal rights and obligations in other matters. It is a
    general term, comprehending attorneys, counselors,
    solicitors, barristers, sergeants, and advocates.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) The black-necked stilt. See {Stilt}.
    (b) The bowfin ({Amia calva}).
    (c) The burbot ({Lota maculosa}).
      [1913 Webster]
 
   {Philadelphia lawyer}, A lawyer knowledgeable about the most
    detailed and minute points of law, especially one with an
    exceptional propensity and ability to exploit fine
    technical points of law for the client's advantage.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stilt \Stilt\, n. [OE. stilte; akin to Dan. stylte, Sw. stylta,
   LG. & D. stelt, OHG. stelza, G. stelze, and perh. to E.
   stout.]
   1. A pole, or piece of wood, constructed with a step or loop
    to raise the foot above the ground in walking. It is
    sometimes lashed to the leg, and sometimes prolonged
    upward so as to be steadied by the hand or arm.
    [1913 Webster]
 
       Ambition is but avarice on stilts, and masked.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. A crutch; also, the handle of a plow. [Prov. Eng.]
    --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any species of limicoline birds belonging to
    {Himantopus} and allied genera, in which the legs are
    remarkably long and slender. Called also {longshanks},
    {stiltbird}, {stilt plover}, and {lawyer}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The American species ({Himantopus Mexicanus}) is well
      known. The European and Asiatic stilt ({Himantopus
      candidus}) is usually white, except the wings and
      interscapulars, which are greenish black. The
      white-headed stilt ({Himantopus leucocephalus}) and the
      banded stilt ({Cladorhynchus pectoralis}) are found in
      Australia.
      [1913 Webster]
 
   {Stilt plover} (Zool.), the stilt.
 
   {Stilt sandpiper} (Zool.), an American sandpiper
    ({Micropalama himantopus}) having long legs. The bill is
    somewhat expanded at the tip.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawyer
   n 1: a professional person authorized to practice law; conducts
      lawsuits or gives legal advice [syn: {lawyer}, {attorney}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top