หรือคุณหมายถึง lawleß?
Search result for

lawless

(41 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawless-, *lawless*, lawles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawless[ADJ] ซึ่งผิดกฎหมาย, Syn. illegal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawless(ลอ'ลิสฺ) adj. ไม่มีกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: lawfulness n. ดูlawless

English-Thai: Nontri Dictionary
lawless(adj) ไม่เคารพกฎหมาย,ไร้ระเบียบ,ไม่มีขื่อมีแป,ไม่รักษากฎ,ผิดกฎหมาย
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawlessไม่มีกฎหมาย, ไม่เป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Chaos and crime spread and the innocent become victims in a lawless galaxy.ความวุ่นวายและอาชญากรรมเกิดขึ้นไปทั่ว และบรรดาผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยื่อ ในกาแล็กซี่ที่ไร้กฎหมาย Star Wars: The Clone Wars (2008)
Jack Lawless, over here on drums, can catch.โจจะขว้างไม้กลอง ข้ามไปที่กลองต่อไป มันเป็นความสามารถ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
We're gonna take this time to introduce these amazing people behind us, everybody, starting with my main man Jack Lawless on drums.เราจะใช้เวลานี้ ที่จะแนะนำ คนนี้เป็นคนที่เจ๋งของเรา ทุกคน, เริ่มต้นกับคน ชั้นหลัก แจ๊ก ลาซเลส มือกลอง Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Right on the border of lawless Mexican hell.ถูกต้องลักลอบนำเข้ามาทางชายแดนเม็กซิกัน Breakage (2009)
It was a lawless town,เมืองที่ไม่มีกฎ Chuck Versus the Predator (2009)
This trial was about lawlessness,ที่มากไปกว่านั้นคือคุณฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ในวิชาชีพแพทย์ของคุณเอง You Don't Know Jack (2010)
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ The Bozeman Reaction (2010)
Lawless mutants, like the Blur, are using this power...คนที่อยู่นอกกฎหมาย เหมือนกับ เดอร์เบลอ Supergirl (2010)
"to be of low rank and live lawlessly,""การเป็นคนชั้นต่ำและดำรงชีวิตอย่างไม่มีกฎหมาย" Dong Yi (2010)
Such lawlessness will only be encouraged when being screeched at by that Glee Club!ก็เพราะว่ามีการสนับสนุน ให้กับพวกไร้ระเบียบวินัย เมื่อมีการเต้นเร้งเต้นกาโดยกลีคลับ Prom Queen (2011)
As a crime reporter, Paul would see firsthand how lawlessness would ravage a community.ในฐานะนักข่าวอาชญากรรม เขารู้ว่าเรื่องแบบไหนที่จะทำให้ปชช.โกรธ Heroes and Villains (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawlessThe government breasted itself to the shock of lawless men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อลัชชี[ADJ] unconventional, See also: lawless, Thai definition: นอกจารีต, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีข้อบกพร่อง[adj.] (mai mī khø bokphrǿng) EN: flawless ; irreproachable   
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ti) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly   FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūnbaēp) EN: formal ; flawless   FR: formel ; en bonne et due forme

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWLESS    L AO1 L AH0 S
LAWLESSNESS    L AO1 L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawless    (j) (l oo1 l @ s)
lawlessly    (a) (l oo1 l @ s l ii)
lawlessness    (n) (l oo1 l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完璧(P);完ぺき;完壁(iK)[かんぺき(P);かんべき(完壁)(ik), kanpeki (P); kanbeki ( kanpeki )(ik)] (adj-na) perfect; complete; flawless; (P) [Add to Longdo]
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces [Add to Longdo]
卒なくこなす;卒なく熟す[そつなくこなす, sotsunakukonasu] (v5s) (uk) to handle flawlessly [Add to Longdo]
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless [Add to Longdo]
不軌[ふき, fuki] (n) lawlessness; violation of customs [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
不逞の輩[ふていのやから, futeinoyakara] (n) lawless people; gang; malcontents; recalcitrants [Add to Longdo]
亡状[ぼうじょう, boujou] (n) discourtesy; lawlessness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ, ] lawless; illegal; unlawful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lawless \Law"less\, a.
   1. Contrary to, or unauthorized by, law; illegal; as, a
    lawless claim.
    [1913 Webster]
 
       He needs no indirect nor lawless course. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not subject to, or restrained by, the law of morality or
    of society; as, lawless men or behavior.
    [1913 Webster]
 
   3. Not subject to the laws of nature; uncontrolled.
    [1913 Webster]
 
       Or, meteorlike, flame lawless through the void.
                          --Pope.
    -- {Law"less*ly}, adv. -- {Law"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawless
   adj 1: without law or control; "the system is economically
       inefficient and politically anarchic" [syn: {anarchic},
       {anarchical}, {lawless}]
   2: lax in enforcing laws; "a wide-open town" [syn: {wide-open},
     {lawless}]
   3: disobedient to or defiant of law; "lawless bands roaming the
     plains" [syn: {lawless}, {outlaw(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top