Search result for

lave

(92 entries)
(0.0502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lave-, *lave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lave[VT] ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash
lave[VI] ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash
laver[N] อ่างทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ใช้ในการชำระล้าง (ทางศาสนาของยิว)
lavender[N] กลิ่นจากดอกลาเวนเดอร์
lavender[ADJ] ที่มีสีม่วงอ่อน, Syn. pale-purple
lavender[N] ลาเวนเดอร์, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วงเจือฟ้าอ่อน
lavender[N] สีม่วงอ่อน, Syn. pale purple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lavender(แลฟ'เวินเดอะ) n. สีม่วงอ่อน,พืชไม้ดอกสีม่วงอ่อนที่มีกลิ่นหอมจำพวก Lavendula, ดอกไม้แห้งของพืชดังกล่าว,น้ำหอมกลิ่นลาเวนเดอร์,น้ำชำระล้างกลิ่นลาเวนเดอร์
laver(เล'เวอะ) n. อ่างล้างมือล้างเท้าในพิธีศาสนาของยิว,น้ำมนต์ใช้ในพิธีศีลล้างบาป,สิ่งที่ใช้ชำระล้างบาป
autoclave(ออ'โทเคลฟว) n. เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ใช้ในการฆ่าเชื้อ
clave(เคลฟว) v. กริยาช่อง 2 cleave
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
enclave(เอน'เคลฟว) n. ประเทศที่มีดินแดนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยดินแดนของประเทศอื่น
enslave(เอนสฺเลฟว') vt. ทำให้เป็นทาส,กดขี่,พิชิต,พิชิตใจ, See also: enslavement n. ดูenslave enslaver n. ดูenslave
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.
slave(สลาฟ,สแลฟ) n. ชาวสลาฟ (ในยุโรปภาคตะวันออก,ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลาง)

English-Thai: Nontri Dictionary
lave(vt) ชำระล้าง,ล้าง,อาบน้ำ
lavender(n) ช่อลาเวนเดอร์
laver(n) อ่างสำหรับล้าง
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ
enslave(vt) ทำให้เป็นทาส,จับไปเป็นทาส,ผูกมัด,กดขี่
slave(n) บ่าว,ทาส,ขี้ข้า,ข้ารับใช้
slave(vi) เป็นทาส
slaveholder(n) เจ้าของทาส,นายทาส
slaver(n) ผู้ค้าทาส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lavenderสีม่วงแก่ [การแพทย์]
Lavendersดอกลาเวนเดอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's like lavender and sweat.เหมือนกับกลิ่นลาเวนเดอร์ผสมกับเหงื่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
Seventy-eight dollars on lavender honey!78เหรียญ น้ำผึ้งลาเวนเดรอ์! Confessions of a Shopaholic (2009)
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads.แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา Mama Spent Money When She Had None (2009)
In the second grade, I saw our gym teacher giving Laverne Glazer's mom the glad eye.ตอนเกรดสอง ฉันเห็นครูพละ ทำให้แม่ของ Laverne Glazer ดวงตาปเป็นประกาย The Last Days of Disco Stick (2009)
Tell me how I broke up with Lavender again.ฉันเลิกกับลาเวนเดอร์ยังไงนะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
[Nick] You smell like lavender.คุณมีกลิ่นเหมือนลาเวนเดอร์ When in Rome (2010)
So nice. What is that, lavender?เยี่ยมเลย นี่อะไร สีลาเวนเดอร์เหรอ? Easy A (2010)
It's lavender rose.ไปเดินดูรอบๆและก็หาหัวหน้าหมู่บ้าน, Our Family Wedding (2010)
I wasn't here tonight, Stackhouse. Now, I don't remember telling you lavender was my favorite color.ผมไม่ได้มาที่นี่ในคืนนี้น่ะ สตาคเฮาท์ ฉันจำไม่ได้ ว่าเคยบอกคุณไปรึเปล่า Bad Blood (2010)
Roses and lavender and lilies.กุหลาบ ลาเวนเดอร์ และลินลี่ This Is Why We Stay (2010)
Martin and lave been business partners for six years.มาตินกับฉันเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันมาหกปีแล้ว The Bones on the Blue Line (2010)
Mrs. Pucci, this is Laverne Winston.คุณ ปุชชี่ นี่คือ ลาเวิร์น วินส์ตัน Ilsa Pucci (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laveThere was lavender as far as the eye could see.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลาเบส[TM] (Alābēs) EN: Alaves   FR: Alavés [m]
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
อาบน้ำ[v.] (āpnām) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution   FR: nettoyer ; laver ; épurer
ดอกลาเว็นเดอะ[n.] (døk lāwendoe) EN: lavender   FR: lavande [f]
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten   FR: laver ; savonner
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes   FR: laver le linge
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap   FR: savonner ; laver au savon
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk thāt) EN: abolition of slavery   FR: abolition de l'esclavage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAVE    L EY1 V
LAVEN    L EY1 V AH0 N
LAVEY    L EY1 V IY0
LAVER    L EY1 V ER0
LAVEDA    L AA0 V EY1 D AH0
LAVELL    L AA0 V EY1 L
LAVELY    L EY1 V L IY0
LAVEAU    L AH0 V OW1
LAVERS    L EY1 V ER0 Z
LAVERE    L AA0 V EH1 R EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lave    (v) (l ei1 v)
laved    (v) (l ei1 v d)
laves    (v) (l ei1 v z)
lavender    (n) (l a1 v @ n d @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lavendel {m} [bot.]lavender [Add to Longdo]
Lavendelparadiesvogel {m} [ornith.]Goldie's Bird of Paradise [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
オートクレーブ[, o-tokure-bu] (n) autoclave [Add to Longdo]
オタリア[, otaria] (n) South American sea lion (Otaria flavescens) (lat [Add to Longdo]
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh) [Add to Longdo]
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang) [Add to Longdo]
クラブサン;クラヴサン[, kurabusan ; kuravusan] (n) clavecin (fre [Add to Longdo]
コンクラーベ[, konkura-be] (n) conclave [Add to Longdo]
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
スターチス[, suta-chisu] (n) statice (flower); sea-lavender [Add to Longdo]
スレーブドライブ[, sure-budoraibu] (n) {comp} slave drive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熏衣草[xūn yī cǎo, ㄒㄩㄣ ㄧ ㄘㄠˇ, ] lavender [Add to Longdo]
薰衣草[xūn yī cǎo, ㄒㄩㄣ ㄧ ㄘㄠˇ, ] lavender [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スレーブ[すれーぶ, sure-bu] slave [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
子局[こきょく, kokyoku] slave station [Add to Longdo]
従局[じゅうきょく, juukyoku] slave station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lave \Lave\ (l[=a]v), v. t. [imp. & p. p. {Laved} (l[=a]vd); p.
   pr. & vb. n. {Laving}.] [F. laver, L. lavare, akin to luere
   to wash, Gr. ?. Cf. {Ablution}, {Deluge}, {Lavender}, {Lava},
   {Lotion}.]
   To wash; to bathe; as, to lave a bruise.
   [1913 Webster]
 
      His feet the foremost breakers lave.   --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lave \Lave\, v. i.
   To bathe; to wash one's self.
   [1913 Webster]
 
      In her chaste current oft the goddess laves. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lave \Lave\, v. t. [OE. laven. See {Lavish}.]
   To lade, dip, or pour out. [Obs.] --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lave \Lave\, n. [AS. l[=a]f the remainder, what is left.
   [root]119. See {Leave}.]
   The remainder; others. [Scot.] --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lave
   v 1: wash or flow against; "the waves laved the shore" [syn:
      {lave}, {lap}, {wash}]
   2: cleanse (one's body) with soap and water [syn: {wash},
     {lave}]
   3: wash one's face and hands; "She freshened up in the bathroom"
     [syn: {wash up}, {lave}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 lave
   achieve; act; do; make; perform
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top