Search result for

lather

(39 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lather-, *lather*
English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lather[N] ฟองสบู่, See also: ฟอง, Syn. bubbles, foam, suds
lather[N] ภาวะตื่นเต้น (คำสแลง)
lather up[PHRV] ทำให้เกิดฟอง (สบู่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lather(แลธ'เธอะ,ลา'เธอะ) n. ฟองสบู่,ฟอง,ภาวะที่ตื่นเต้น,ภาวะที่เร่าร้อน,ช่างกลึง vi. กลายเป็นฟอง,เป็นฟอง vt. ใส่ฟอง,ปกคลุมไปด้วยฟอง

English-Thai: Nontri Dictionary
lather(n) ฟอง,ฟองสบู่
lather(vt) ตีให้เป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latherขนาดของฟอง [การแพทย์]
Lather Depressantsคุณสมบัติกดฟอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lather (n ) 1. ฟองสบู่; 2. ฟองเหงื่อบนตัวม้า (เนื่องจากเหนื่อยมาก); 3. ภาวะร้อนรนด้วยความวิตกกังวล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Great. He's going to lather, rinse and repeat.เยี่ยมเลย พ่อจะตีให้เป็นฟอง ล้าง และเอาอีก Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
But lather death, perhaps of age.แต่การตายของฟองอาจจะอายุ Decline of an Empire (2014)
They sent a lathered mob here, screaming for his blood because he claims to be their Messiah.ส่งกลุ่มคนมารวมตัวกัน เรียกร้องให้ประหารเขา เพราะเขาอ้างตนเป็นพระเมสสิยาห์ Risen (2016)
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- The guards were in a proper lather too.- พวกผู้คุ้มตื่นกันใหญ่ Brokedown Palace (1999)
I mean, he is really greasing her and working up this lather, it's just....แบบว่าลูบไล้นัวเนียคลึงไคล้ทั่วตัว... Chuck Versus the Crown Vic (2007)
On the top, lather it on.- ข้างบน ขอเป็นฟอง Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Now, signorini, signori, We mix-a da lather...เอ้า ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรษทั้งหลาย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
So all the women-friendly networks are in a lather.เครือข่ายเฉพาะผู้หญิงจะนั่งตั้งตารอฟังเลยล่ะฮ่า Betty's Baby Bump (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
latherI lather my face before shaving.
latherThis soap lathers with soap and water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap   FR: savonner ; laver au savon
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement

CMU English Pronouncing Dictionary
LATHER    L AE1 DH ER0
LATHERS    L AE1 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lather    (v) (l aa1 dh @ r)
lathers    (v) (l aa1 dh @ z)
lathered    (v) (l aa1 dh @ d)
lathering    (v) (l aa1 dh @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather [Add to Longdo]
泡立てる[あわだてる, awadateru] (v1,vt) to beat; to whip; to whisk; to lather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lather \Lath"er\ (l[a^][th]"[~e]r), n. [AS. le['a][eth]or niter,
   in le['a][eth]orwyrt soapwort; cf. Icel. lau[eth]r; perh.
   akin to E. lye.]
   1. Foam or froth made by soap moistened with water.
    [1913 Webster]
 
   2. Foam from profuse sweating, as of a horse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lather \Lath"er\, v. t. [imp. & p. p. {Lathered}
   (l[a^][th]"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Lathering}.] [AS.
   l[=e][eth]rian to lather, anoint. See {Lather}, n. ]
   To spread over with lather; as, to lather the face.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lather \Lath"er\, v. i.
   To form lather, or a froth like lather; to accumulate foam
   from profuse sweating, as a horse.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lather \Lath"er\, v. t. [Cf. {Leather}.]
   To beat severely with a thong, strap, or the like; to flog.
   [Low]
   [1913 Webster] Lathereeve

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lather
   n 1: the froth produced by soaps or detergents [syn: {soapsuds},
      {suds}, {lather}]
   2: agitation resulting from active worry; "don't get in a stew";
     "he's in a sweat about exams" [syn: {fret}, {stew}, {sweat},
     {lather}, {swither}]
   3: a workman who puts up laths
   4: the foam resulting from excessive sweating (as on a horse)
   v 1: beat severely with a whip or rod; "The teacher often
      flogged the students"; "The children were severely
      trounced" [syn: {flog}, {welt}, {whip}, {lather}, {lash},
      {slash}, {strap}, {trounce}]
   2: form a lather; "The shaving cream lathered"
   3: exude sweat or lather; "this unfit horse lathers easily"
   4: rub soap all over, usually with the purpose of cleaning [syn:
     {soap}, {lather}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top