Search result for

lathe

(70 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lathe-, *lathe*
English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lathe[N] เครื่องกลึงโลหะ, Syn. turret lathe, turning lathe
lathe[VT] ตัดหรือเลื่อยด้วยเครื่องกลึง, See also: กลึง
lather[N] ฟองสบู่, See also: ฟอง, Syn. bubbles, foam, suds
lather[N] ภาวะตื่นเต้น (คำสแลง)
lather up[PHRV] ทำให้เกิดฟอง (สบู่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lathe(เลธ) {lathed,lathing,lathes} n. เครื่องกลึง vt. ตัด,เฉือน,เลื่อยหรือกระทำอย่างอื่นบนเครื่องกลึง
lather(แลธ'เธอะ,ลา'เธอะ) n. ฟองสบู่,ฟอง,ภาวะที่ตื่นเต้น,ภาวะที่เร่าร้อน,ช่างกลึง vi. กลายเป็นฟอง,เป็นฟอง vt. ใส่ฟอง,ปกคลุมไปด้วยฟอง

English-Thai: Nontri Dictionary
lathe(n) เครื่องกลึง
lather(n) ฟอง,ฟองสบู่
lather(vt) ตีให้เป็นฟอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latherขนาดของฟอง [การแพทย์]
Lather Depressantsคุณสมบัติกดฟอง [การแพทย์]
Lathesเครื่องกลึง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lather (n ) 1. ฟองสบู่; 2. ฟองเหงื่อบนตัวม้า (เนื่องจากเหนื่อยมาก); 3. ภาวะร้อนรนด้วยความวิตกกังวล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Great. He's going to lather, rinse and repeat.เยี่ยมเลย พ่อจะตีให้เป็นฟอง ล้าง และเอาอีก Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Chisels, lathes, planes, files.สิ่ว เครื่องกลึงโลหะ ไม้ฉาบปูน ตะไบ A Night at the Bones Museum (2009)
But lather death, perhaps of age.แต่การตายของฟองอาจจะอายุ Decline of an Empire (2014)
They sent a lathered mob here, screaming for his blood because he claims to be their Messiah.ส่งกลุ่มคนมารวมตัวกัน เรียกร้องให้ประหารเขา เพราะเขาอ้างตนเป็นพระเมสสิยาห์ Risen (2016)
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- The guards were in a proper lather too.- พวกผู้คุ้มตื่นกันใหญ่ Brokedown Palace (1999)
I mean, he is really greasing her and working up this lather, it's just....แบบว่าลูบไล้นัวเนียคลึงไคล้ทั่วตัว... Chuck Versus the Crown Vic (2007)
On the top, lather it on.- ข้างบน ขอเป็นฟอง Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Now, signorini, signori, We mix-a da lather...เอ้า ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรษทั้งหลาย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Expect the bullet to be handmade, bronzed alloy turned on a lathe.คาดว่าเป็นกระสุนทำเอง กลึงด้วยเหล็กหัวทองแดง Shooter (2007)
So all the women-friendly networks are in a lather.เครือข่ายเฉพาะผู้หญิงจะนั่งตั้งตารอฟังเลยล่ะฮ่า Betty's Baby Bump (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
latheI lather my face before shaving.
latheThis soap lathers with soap and water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกลึง[N] lathe, Example: ขณะใช้งานเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีส่วนหมุน เช่น เครื่องกลึง, เครื่องเจาะ ห้ามใส่ถุงมือผ้าอย่างเด็ดขาด
กลึง[V] lathe, See also: turn with a lathe, shape with a lathe, Example: ผมสามารถทำงานได้หลายอย่าง จะให้เลื่อย หรือกลึง ผมทำได้ทั้งนั้น, Thai definition: ทำให้กลมหรือให้เป็นรูปต่างๆ ด้วยเครื่องหมุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกลึง[n.] (chang kleung) EN: lathe operateur ; turner   FR: tourneur
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap   FR: savonner ; laver au savon
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
เครื่องกลึง[n.] (khreūang kleung) EN: lathe   FR: tour [m]
กลึง[v.] (kleung) EN: lathe ; turn with a lathe ; shape with a lathe   FR: tourner ; usiner au tour ; façonner au tour
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement

CMU English Pronouncing Dictionary
LATHE    L EY1 DH
LATHEM    L AE1 TH IH2 M
LATHER    L AE1 DH ER0
LATHES    L EY1 DH Z
LATHERS    L AE1 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lathe    (n) (l ei1 dh)
lather    (v) (l aa1 dh @ r)
lathes    (n) (l ei1 dh z)
lathers    (v) (l aa1 dh @ z)
lathered    (v) (l aa1 dh @ d)
lathering    (v) (l aa1 dh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreharbeit {f} (vom Dreher)lathe work [Add to Longdo]
Dreher {m}; Dreherin {f} | Dreher {pl}lathe operator | lathe operators [Add to Longdo]
Drehmeißel {m}; Drehstahl {m}lathe tool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャップレース[, gyappure-su] (n) gap lathe [Add to Longdo]
タレット旋盤[タレットせんばん, taretto senban] (n) turret lathe [Add to Longdo]
ダライ[, darai] (n) lathe [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ナガヘラザメ[, nagaherazame] (n) flathead catshark (Apristurus macrorhynchus, species from Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
レース[, re-su] (n) (1) race; (2) lace; (3) lathe; (P) [Add to Longdo]
ロータリーレース[, ro-tari-re-su] (n) rotary lathe [Add to Longdo]
回し金[まわしがね, mawashigane] (n) lathe dog [Add to Longdo]
縦旋盤[たてせんばん, tatesenban] (n) vertical turning lathe; VTL [Add to Longdo]
女鯒[めごち;メゴチ, megochi ; megochi] (n) (uk) big-eyed flathead (Suggrundus meerdervoortii) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] lathe; specially for an occasion [Add to Longdo]
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, ] lathe operator; spinning wheel worker [Add to Longdo]
旋床[xuàn chuáng, ㄒㄩㄢˋ ㄔㄨㄤˊ, ] lathe [Add to Longdo]
车床[chē chuáng, ㄔㄜ ㄔㄨㄤˊ, / ] lathe [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] lathe; thread in screw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lathe \Lathe\ (l[aum][th]), n. [AS. l[=ae][eth]. Of uncertain
   origin.]
   Formerly, a part or division of a county among the
   Anglo-Saxons. At present it consists of four or five
   hundreds, and is confined to the county of Kent. [Written
   also {lath}.] --Brande & C.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lathe \Lathe\ (l[=a][th]), n. [OE. lathe a granary; akin to G.
   lade a chest, Icel. hla[eth]a a storehouse, barn; but cf.
   also Icel. l["o][eth] a smith's lathe. Senses 2 and 3 are
   perh. of the same origin as lathe a granary, the original
   meaning being, a frame to hold something. If so, the word is
   from an older form of E. lade to load. See {Lade} to load.]
   1. A granary; a barn. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A machine for turning, that is, for shaping
    articles of wood, metal, or other material, by causing
    them to revolve while acted upon by a cutting tool.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lathe
   n 1: machine tool for shaping metal or wood; the workpiece turns
      about a horizontal axis against a fixed tool

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top