Search result for

latent

(72 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latent-, *latent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latent[ADJ] ที่ซ่อนเร้น, See also: ที่แฝงอยู่, Syn. potential, dormant, Ant. active, actual
latent heat[N] ความร้อนแฝง
latent period[ADJ] ระยะซ่อนเร้น, See also: ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฏ, Syn. incubation period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latent(เลท'เทินทฺ) adj. แฝงอยู่,ซ่อนเร้น,แอบแฝง,ศักยะ.
latent heatn. ความร้อนแฝง -S.dormantheat
latent periodn. ระยะซ่อนเร้น,ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฎ,ระยะเวลาการกระตุ้นกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น., Syn. latency

English-Thai: Nontri Dictionary
latent(adj) ที่ซ่อนอยู่,ที่ซ่อนเร้น,ที่แอบแฝง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latent ambiguityข้อความเคลือบคลุม, ข้อความกำกวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
latent bud; dormant bud; resting budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
latent convergent strabismus; esophoriaตาเหล่แฝงเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latent defectข้อบกพร่องแฝง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
latent defectความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
latent diabetes; prediabetesเบาหวานแฝง [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, chemical] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latent divergent strabismus; exophoriaตาเหล่แฝงออกนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
latent heatความร้อนแฝง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
latent heat of evaporationความร้อนแฝงของการระเหย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
latent heat of fusionความร้อนแฝงของการหลอม มีความหมายเหมือนกับ heat of fusion [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latentชนิดไม่มีอาการ, ระยะสงบ, แอบแฝง [การแพทย์]
latent heatความร้อนแฝง, ปริมาณความร้อนที่สารให้หรือรับไว้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะ โดยที่สารนั้นมีอุณหภูมิคงตัว ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารหนึ่งหน่วยมวลเรียกว่า ความร้อนแฝงจำเพาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heat of condensationความร้อนแฝงของการกลั่นตัว, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากแก๊สหรือไอเป็นของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heat of fusionความร้อนแฝงของการหลอมเหลว, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว เช่น ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้าแข็งมีค่าเท่ากับ 333 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 0  ํC  ความดันปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heat of solidificationความร้อนแฝงของการแข็งตัว, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
latent heat of vapourisationความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ, ความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็นแก๊สหรือไอ เช่น ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่าเท่ากับ 2,256 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 100  ํC ความดันปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Latent Periodระยะแฝง, ระยะเวลาที่น้อยที่สุด, ระยะเลเท็นท์, เริ่มมีการเจ็บครรภ์, ระยะเงียบ, ระยะพัก [การแพทย์]
Latent Period, Longเวลาผ่านไปหลายปี [การแพทย์]
Latent Persistentภาวะติดเชื้อไวรัสเรื้อรังและคงอยู่ตลอด [การแพทย์]
Latent Stageระยะสงบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
latent and genital.ขั้นแฝง และขั้นสนใจเพศตรงข้าม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Now Parker's transitioning from latent to genital.ตอนนี้พาร์กเกอร์กำลังเปลี่ยนจากขั้นแฝง ไปสู่ขั้นสนใจเพศตรงข้าม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings toward one another?โฮเวิร์ด เธอกัยราเยสรวบรวมความกล้ว แสดงความรู้สึกรักร่วมเพศ The Maternal Congruence (2009)
Because we don't have latent homosexual feelings toward one another.เพราะไม่มีความรูสึกรักร่วมเพศ ต่อกัน The Maternal Congruence (2009)
You might actually have some kind of latent humanity that you don't know anything about.ลึกๆแล้วคุณอาจจะเหมือนมนุษย์คนอื่น Love & Other Drugs (2010)
Oh, you lying sack of shit! You do have latent humanity.โกหกชะมัด คุณอ่อนไหวเห็นๆ Love & Other Drugs (2010)
He carries the latent gene for Gormon's Disease.เขาแอบซุกซ่อนยีนของโรคกอร์มอน What Remains (2011)
I'd say years of latent sexual tension?เกิด.. SubterrFaenean (2013)
Fast track ballistics and have CSI dust every shell casing for latents.ติดตามเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด แล้วให้พวกพิสูจน์หลักฐาน หาข้อมูลทุกอย่างมาให้หมด Beyond Redemption (2015)
You probably thought that was some form of latent hostility.ในใจคุณคิดอะไรอยู่. Fantastic Four (2005)
We actually found some latent letter fragments on it.เราพบข้อความบางส่วนที่ซ่อนอยู่ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Take the latent heat of aquatic fusion...เอาความร้อนแฝงของการละลายน้ำ... Chuck Versus the Fat Lady (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝงเร้น[ADJ] latent, See also: hidden, potential, Syn. แอบแฝง, Example: เขาต้องการสื่อสารให้คนดูเข้าใจความรู้สึกของตัวละครด้วยภาพอันมีนัยแฝงเร้น
ตาส่อน[N] eye with abnormal location of pupil, See also: latent strabismus, slight strabismus, Example: คนที่เป็นตาส่อนสามารถแก้ไขได้โดยการสวมแว่นตาหรือผ่าตัด, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ตาที่มีแววตาดำอยู่ไม่ตรงที่ตามปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝง[adj.] (faēng) EN: latent ; hidden   FR: latent ; larvé
แฝงเร้น[adj.] (faēngrēn) EN: latent   
พลังแฝง[n. exp.] (phalang faēng) EN: potential ; potentiality ; latent energy   FR: potentiel [m] ; énergie potentielle [f]
พลังศักยภาพ[n. exp.] (phalang sakkayaphāp) EN: latent force   
ศักย[adj.] (sakkaya) EN: latent ; potential ; capable ; possible   FR: potentiel ; latent
ซ่อนแฝง[adj.] (sǿnfaēng) EN: latent   

CMU English Pronouncing Dictionary
LATENT    L EY1 T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
latent    (j) (l ei1 t n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
latent; verborgen {adj}latent [Add to Longdo]
latent vorhanden sein; verborgen vorhanden seinto be latent [Add to Longdo]
latent {adv}latently [Add to Longdo]
Inkubationszeit {f} [med.]latent period; inactive period [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠然[いんぜん, inzen] (adj-t,adv-to) (1) latent power; hidden power; (2) behind the scenes; (in) secret [Add to Longdo]
休眠芽[きゅうみんが, kyuuminga] (n) dormant bud; latent bud [Add to Longdo]
潜んでいる力[ひそんでいるちから, hisondeiruchikara] (n) potentiality; latent power [Add to Longdo]
潜在的[せんざいてき, senzaiteki] (adj-na) latent; potential [Add to Longdo]
潜在能力[せんざいのうりょく, senzainouryoku] (n) potential; latent faculties; potential capacities [Add to Longdo]
潜在変数[せんざいへんすう, senzaihensuu] (n) latent variable (e.g. in statistics) [Add to Longdo]
潜勢力[せんせいりょく, senseiryoku] (n) latent energy; potential [Add to Longdo]
潜像[せんぞう, senzou] (n) latent image [Add to Longdo]
潜熱[せんねつ, sennetsu] (n) latent heat [Add to Longdo]
潜熱蓄熱[せんねつちくねつ, sennetsuchikunetsu] (n) latent heat storage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜在危险度[qián zài wēi xiǎn dù, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄨˋ, / ] latent hazard [Add to Longdo]
潜热[qián rè, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄜˋ, / ] latent heat [Add to Longdo]
蒸发热[zhēng fā rè, ㄓㄥ ㄈㄚ ㄖㄜˋ, / ] latent heat of evaporation [Add to Longdo]
蕴结[yùn jié, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] latent (desire, feeling etc); bottled up [Add to Longdo]
蕴蓄[yùn xù, ㄩㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] latent; hidden and not developed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
底力[そこじから, sokojikara] latente_Kraft, innere_Kraft, latente_Energie, innere_Energie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Latent \La"tent\ (l[=a]"tent), a. [L. latens, -entis, p. pr. of
   latere to lie hid or concealed; cf. Gr. lanqa`nein, E.
   lethargy: cf. F. latent.]
   1. Not visible or apparent; hidden; concealed; secret;
    dormant; as, latent springs of action.
    [1913 Webster]
 
       The evils latent in the most promising contrivances
       are provided for as they arise.    --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Existing but not presenting symptoms; dormant or
    developing; -- of disease, especially infectious diseases;
    as, the latent phase of an infection.
    [PJC]
 
   {Latent buds} (Bot.), buds which remain undeveloped or
    dormant for a long time, but may eventually grow.
 
   {Latent heat} (Physics), that quantity of heat which
    disappears or becomes concealed in a body while producing
    some change in it other than rise of temperature, as
    fusion, evaporation, or expansion, the quantity being
    constant for each particular body and for each species of
    change; the amount of heat required to produce a change of
    phase.
 
   {Latent period}.
    (a) (Med.) The regular time in which a disease is supposed
      to be existing without manifesting itself.
    (b) (Physiol.) One of the phases in a simple muscular
      contraction, in which invisible preparatory changes
      are taking place in the nerve and muscle.
    (c) (Biol.) One of those periods or resting stages in the
      development of the ovum, in which development is
      arrested prior to renewed activity.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 latent
   adj 1: potentially existing but not presently evident or
       realized; "a latent fingerprint"; "latent talent"
   2: (pathology) not presently active; "latent infection"; "latent
     diabetes"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 latent [latɛnt]
   latently
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top