Search result for

lard

(67 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lard-, *lard*, lar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lard[N] มันหมู, See also: มันเปลว, Syn. pig fat
lard[VT] ยัดไส้เนื้อหมู, See also: สอดชิ้นหมูเข้าไป, Syn. interlard
lard[VT] เสริมแต่ง, See also: เสริม, ขัดเกลา, Syn. add, embellish
lard[VT] ใส่น้ำมันหมู, See also: ทาน้ำมัน
larder[N] ห้องเก็บอาหาร, Syn. pantry
lard with[PHRV] ทำให้อุดมไปด้วยไขมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lard(ลาร์ด) n. น้ำมันหมู
larder(ลาร์'เดอะ) n. ห้อง (ตู้) เก็บอาหาร
lardy(ลาร์'ดี) adj. คล้ายมันหมู
gaillardia(เกลาร์'เดีย) n. พืชไม้ดอกชนิดหนึ่ง
mallard(แมล'เลอด) n. เป็ดป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
lard(n) น้ำมันหมู
larder(n) ห้องเก็บอาหาร,ตู้เก็บอาหาร,ตู้กับข้าว
mallard(n) เป็ดป่า,เป็ดน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lardaceousคล้ายมันหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lardน้ำมันหมู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who eats lard?ใครกินน้ำมันหมู? Nights in Rodanthe (2008)
You know what lard does to your arteries?คุณรู้มั้ยน้ำมันหมูมันทำอะไรกับเส้นเลือดหัวใจคุณ? Nights in Rodanthe (2008)
- I'm not sure... - Droopy, lardy arse.ออกข้างไปนิด, ห้อยไปหน่อย ตามชั้นทันมั้ย? Everyone (2009)
Well, if your idea of a good time is sitting on rusty lawn chairs in the driveway eating lard the shaped fried chicken, then yeah!ถ้าคำว่าสนุกของลูกหมายถึง นั่งบนเก้าอี้สนามหญ้าขึ้นสนิม ที่ลานหน้าบ้าน นั่งกินไก่ทอด Everybody Says Don't (2009)
I mean, today it just looks like you put lard in it.ดูอย่างกับใส่ น้ำมันหมู Mattress (2009)
It's a crime of passion. I mean,this guy's greasy as lard.มันเป็นฆาตกรรมหึงหวง ผมหมายถึง คน ๆ นี้ไหลลื่นจับไม่อยู่ Out of Time (2009)
Sorry. I've gotta go give nitro to some lardass.ฉันต้องไปดูนักโทษก่อน Hot & Bothered (2010)
# Take me to them lardy ladies every time ## มาเถอะน่า # Silly Love Songs (2011)
Lard Arms?แขนมันเลื่อม? American Reunion (2012)
I heard they're opening up a new Ronald McDonald House in Lima just for you and your finger-licking, lard-loving, Gilbert-Grape-looking mama.ฉันได้ยินมาว่า พวกเขาเปิดร้าน โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ในไลม่าสำหรับ ยายแม่จอมเลียนิ้ว คู่รักมันหมู หน้ากิลเบิร์ต เกรพ โดยเฉพาะเลย The Break-Up (2012)
There is some meat in the larder.มีเนื้อในตู้เก็บอาหารบางอย่าง The Invisible Woman (2013)
So you admit you've got a hidden larder, then?ยอมรับแล้วหรือว่ามีอาหารซ่อนอยู่ And Now His Watch Is Ended (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลว[N] lard, See also: fat, Syn. มันเปลว, Example: เวลาซื้อหมู ให้เลือกซื้อเนื้อที่ติดมันเปลวมาด้วย, Thai definition: มันของสัตว์ที่ไม่ได้ติดอยู่กับหนัง คู่กับ มันแข็ง
น้ำมันหมู[N] lard, Example: แม่ค้าส่วนมากใช้น้ำมันหมูในการทำอาหาร, Thai definition: น้ำมันซึ่งเจียวมาจากเปลวของหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิลเลียด[n.] (binliēt) EN: billiards (game)   FR: billard (jeu de ~) [m]
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจียวน้ำมันหมู[v. exp.] (jīo nāmman mū) EN: render lard   
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
คิว[n.] (khiū = khiu) EN: cue ; billiard cue   FR: queue de billard [f]
คนชอบอยู่กับบ้าน[n. exp.] (khon chøp yū kap bān) FR: pantouflard [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LARD    L AA1 R D
LARDED    L AA1 R D AH0 D
LARDER    L AA1 R D ER0
LARDNER    L AA1 R D N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lard    (v) (l aa1 d)
lards    (v) (l aa1 d z)
larded    (v) (l aa1 d i d)
larder    (n) (l aa1 d @ r)
larders    (n) (l aa1 d @ z)
larding    (v) (l aa1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アケビ科[アケビか, akebi ka] (n) (See 木通・1) Lardizabalaceae (plant family); (common name) the lardizabala family [Add to Longdo]
ボラード[, bora-do] (n) bollard [Add to Longdo]
ラード[, ra-do] (n) lard; (P) [Add to Longdo]
愚図(ateji)[ぐず, guzu] (adj-na,n) dullard; indecisive person [Add to Longdo]
合鴨;間鴨[あいがも, aigamo] (n) cross between a mallard and domestic duck [Add to Longdo]
脂(P);膏;膩[あぶら, abura] (n) (See 油) fat; tallow; lard; grease; (P) [Add to Longdo]
食料貯蔵室[しょくりょうちょぞうしつ, shokuryouchozoushitsu] (n) larder; pantry; stillroom; buttery [Add to Longdo]
真鴨[まがも;マガモ, magamo ; magamo] (n) (uk) mallard (Anas platyrhynchos); mallard duck [Add to Longdo]
頭の弱い[あたまのよわい, atamanoyowai] (exp,adj-i) dim witted; bird-brained; dullard [Add to Longdo]
頭の鈍い[あたまのにぶい, atamanonibui] (exp,adj-i) dim-witted; airheaded; bird-brained; dim; dullard; blockheaded [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猪油[zhū yóu, ㄓㄨ ㄧㄡˊ, / ] lard, #29,749 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hog \Hog\ (h[o^]g), n. [Prob. akin to E. hack to cut, and
   meaning orig., a castrated boar; cf. also W. hwch swine, sow,
   Armor. houc'h, hoc'h. Cf. {Haggis}, {Hogget}, and
   {Hoggerel}.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Sus}, and allied genera
    of {Suid[ae]}; esp., the domesticated varieties of {Sus
    scrofa}, kept for their fat and meat, called,
    respectively, {lard} and {pork}; swine; porker;
    specifically, a castrated boar; a barrow.
    [1913 Webster]
 
   Note: The domestic hogs of Siam, China, and parts of Southern
      Europe, are thought to have been derived from {Sus
      Indicus}.
      [1913 Webster]
 
   2. A mean, filthy, or gluttonous fellow. [Low.]
    [1913 Webster]
 
   3. A young sheep that has not been shorn. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A rough, flat scrubbing broom for scrubbing a
    ship's bottom under water. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   5. (Paper Manuf.) A device for mixing and stirring the pulp
    of which paper is made.
    [1913 Webster]
 
   {Bush hog}, {Ground hog}, etc.. See under {Bush}, {Ground},
    etc.
 
   {Hog caterpillar} (Zool.), the larva of the green grapevine
    sphinx; -- so called because the head and first three
    segments are much smaller than those behind them, so as to
    make a resemblance to a hog's snout. See {Hawk moth}.
 
   {Hog cholera}, an epidemic contagious fever of swine,
    attended by liquid, fetid, diarrhea, and by the appearance
    on the skin and mucous membrane of spots and patches of a
    scarlet, purple, or black color. It is fatal in from one
    to six days, or ends in a slow, uncertain recovery. --Law
    (Farmer's Veter. Adviser.)
 
   {Hog deer} (Zool.), the axis deer.
 
   {Hog gum} (Bot.), West Indian tree ({Symphonia globulifera}),
    yielding an aromatic gum.
 
   {Hog of wool}, the trade name for the fleece or wool of sheep
    of the second year.
 
   {Hog peanut} (Bot.), a kind of earth pea.
 
   {Hog plum} (Bot.), a tropical tree, of the genus {Spondias}
    ({Spondias lutea}), with fruit somewhat resembling plums,
    but chiefly eaten by hogs. It is found in the West Indies.
    
 
   {Hog's bean} (Bot.), the plant henbane.
 
   {Hog's bread}.(Bot.) See {Sow bread}.
 
   {Hog's fennel}. (Bot.) See under {Fennel}.
 
   {Mexican hog} (Zool.), the peccary.
 
   {Water hog}. (Zool.) See {Capybara}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lard \Lard\ (l[aum]rd), n. [F., bacon, pig's fat, L. lardum,
   laridum; cf. Gr. (?) fattened, fat.]
   1. Bacon; the flesh of swine. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The fat of swine, esp. the internal fat of the abdomen;
    also, this fat melted and strained.
    [1913 Webster]
 
   {Lard oil}, an illuminating and lubricating oil expressed
    from lard.
 
   {Leaf lard}, the internal fat of the hog, separated in leaves
    or masses from the kidneys, etc.; also, the same melted.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lard \Lard\, v. t. [imp. & p. p. {Larded}; p. pr. & vb. n.
   {Larding}.] [F. larder. See {Lard}, n.]
   1. To stuff with bacon; to dress or enrich with lard; esp.,
    to insert lardons of bacon or pork in the surface of,
    before roasting; as, to lard poultry.
    [1913 Webster]
 
       And larded thighs on loaded altars laid. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To fatten; to enrich.
    [1913 Webster]
 
       [The oak] with his nuts larded many a swine.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Falstaff sweats to death.
       And lards the lean earth as he walks along. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To smear with lard or fat.
    [1913 Webster]
 
       In his buff doublet larded o'er with fat
       Of slaughtered brutes.        --Somerville.
    [1913 Webster]
 
   4. To mix or garnish with something, as by way of
    improvement; to interlard. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let no alien Sedley interpose
       To lard with wit thy hungry Epsom prose. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lard \Lard\ (l[aum]rd), v. i.
   To grow fat. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lard
   n 1: soft white semisolid fat obtained by rendering the fatty
      tissue of the hog
   v 1: prepare or cook with lard; "lard meat"
   2: add details to [syn: {embroider}, {pad}, {lard}, {embellish},
     {aggrandize}, {aggrandise}, {blow up}, {dramatize},
     {dramatise}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lard [lar]
   bacon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top