Search result for

lament

(94 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lament-, *lament*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lament[N] ความโศกเศร้าเสียใจ, See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, การคร่ำครวญ
lament[VT] ทำให้โศกเศร้า, See also: ทำให้เสียใจมาก, Syn. grieve, mourn
lament[N] บทกลอนหรือเพลงไว้อาลัยผู้ตาย
lament[VI] โศกเศร้า, See also: ทุกข์โศก, เสียใจ, โทมนัส, Syn. grieve, mourn
lamented[ADJ] โศกเศร้า, See also: เสียใจ, อาลัย, Syn. mourned for
lament for[PHRV] คร่ำครวญถึง, See also: ร้องไห้ฟูมฟายถึง, Syn. grieve for, mourn for
lamentable[ADJ] น่าเสียใจ, See also: น่าโศกเศร้า, Syn. grievous, deplorable
lament over[PHRV] คร่ำครวญเกี่ยวกับ, See also: ร้องไห้ฟูมฟายเกี่ยวกับ, Syn. grieve over, sorrow over
lamentation[N] การคร่ำครวญ, See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ, Syn. sorrow, regretfulness
Lamentations[N] ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lament(ละเมนทฺ') vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,โศกเศร้า,โทมนัส., See also: lamenter n., Syn. sorrow,grieve
lamentable(แลม'เมินทะเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าโศกเศร้า,เคราะห์ร้าย., See also: lamentableness n. ดูlamentable lamentableably adv., Syn. regrettable
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ,ความโศกเศร้า,
lamentationsn. ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. wailling
lamented(ละเมน'ทิด) adj. โศกเศร้า,เสียใจ,อาลัย., See also: lamentedly adv.
filamentn. เส้นใย,เส้นใยเล็ก ๆ ,เส้นละเอียด., See also: filamentary adj. filamentous adj., Syn. thread,fiber

English-Thai: Nontri Dictionary
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lament(vt) เศร้าโศก,คร่ำครวญ,เสียใจ,โทมนัส
lamentable(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,น่าโทมนัส
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lamentบทร้อยกรองพิลาป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition must be naturally bad.แล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ Episode #1.5 (1995)
A lament for Gandalf.บทเพลงไว้อาลัยแด่แกนดัลฟ์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
My wife does not lamented my absences.เมียข้า ไม่เคยเหงาเวลาไม่มีข้า. Kingdom of Heaven (2005)
These are the days of our great lament.นี่คือวันที่น่าโศกเศร้าอย่างยิ่งของพวกเรา Apocalypto (2006)
That is the lament of all men. Gaius, he's my friend.มันเป็นเรื่องเศร้าของทุกคน ไกอัส เขาเป็นเพื่อนข้า Le Morte d'Arthur (2008)
♪ Non ti lamentar ♪Non ti lamentar Full Measure (2010)
Paris, like the Upper East Side, empties out in August, leaving behind only the tourists and the dreamers, lamenting the imminent return to real life.ปารีส ก็เหมือนกับ Upper East Side ผู้คนไหลออกในเดือนสิงหาคม ละทิ้งเบื้องหลังของนักท่องเที่ยวและคนช่างฝัน Double Identity (2010)
How my heart laments.ข้าเศร้าใจจริงๆ Your Highness (2011)
Lamenting is what I do.เสียใจคือสิ่งที่ฉันทำ. The To Do List (2013)
Lamentations?ความโศรกเศร้าหรือ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Today's reading is from the Book Of Lamentations chapter 2, verse 2.....การอ่านวันนี้ มาจากหนังสือเรื่องความโศรกเศร้า ..บทที่ 2 ย่อหน้า 2 Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Lamentations.ความโศรกเศร้า Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lamentHe fell lamentably short of his duty.
lamentHe lamented his hard fate.
lament"I lost my wallet," lamented John.
lamentOne should not lament over past mistakes too long.
lamentThey lamented the death of their father.
lamentWe lamented his death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศกเศร้า[V] grieve, See also: lament, Syn. เศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
ครวญถึง[V] lament, See also: cry over, bemoan, moan, complain, bewail, wail, Syn. คร่ำครวญ, ครวญคร่ำ, Example: นางครวญถึงสามีที่ตายไปแล้ว
ความอาดูร[N] suffering, See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness, Example: ความสูญเสียครั้งนั้นยังความอาดูรอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเขา, Thai definition: ความเดือดร้อนและทนทุกขเวทนา เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายและใจ
อาดูร[V] lament, See also: grieve, mourn, Syn. เดือดร้อน, ทุกขเวทนา, เจ็บปวด, Ant. สบายใจ, สุขใจ, ดีใจ, Example: บรรดานักกีฬาที่พ่ายแพ้ในการแข่งขันต่างพากันโศกาอาดูร เศร้าโศก เสียใจ ร้องไห้กันระงม, Thai definition: เดือดร้อน, ทนทุกขเวทนาทั้งกาย และใจ
โอดกาเหว่า[V] lament, See also: cry, bemoan, moan, Syn. โอดครวญ, คร่ำครวญ, Thai definition: ร้องไห้คร่ำครวญ, Notes: (ปาก)
โอดครวญ[V] cry, See also: lament, bemoan, moan, wail, Syn. ร่ำไห้, คร่ำครวญ
ระทด[V] be sad, See also: lament, sadden, mourn, Syn. สลด, เศร้าใจ
ครวญ[V] groan, See also: lament, mourn, bemoan, cry over, complain, Syn. รำพัน, รำพึงรำพัน, รำพึง, โอดครวญ, คร่ำครวญ, Example: พ่อค้าท้องถิ่นต่างก็ครวญว่ากิจการของเขารอวันตาย
ครวญคราง[V] groan, See also: lament, moan, mourn, wail, bewail, Syn. ร่ำไห้, ครวญ, ร้องครวญ, Example: ผู้เคราะห์ร้ายครวญครางด้วยความเจ็บปวด
คร่ำครวญ[V] lament, See also: moan and groan, grieve, Syn. ครวญ, ร่ำไห้, โหยไห้, รำพัน, Ant. ร่าเริง, ยินดี, ครึกครื้น, Example: เมื่อสามีของเธอตายนั้นเธอคร่ำครวญอย่างหนัก, Thai definition: ร้องร่ำรำพัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail   FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby   FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve   FR: gémir ; se lamenter
ครวญ[v.] (khrūan) EN: groan ; lament ; mourn ; bemoan ; cry over ; complain   FR: s'épancher ; s'abandonner
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
โอด[n.] (ōt) EN: lament ; dirge   
โอด[v.] (ōt) EN: cry ; lament ; bemoan ; complain ; wail ; weep   FR: pleurer ; se lamenter
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail   FR: gémir ; se lamenter
ไส้หลอด[n.] (sailøt) EN: filament ; fine thread or threadlike part   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAMENT    L AH0 M EH1 N T
LAMENTS    L AH0 M EH1 N T S
LAMENTED    L AH0 M EH1 N T AH0 D
LAMENTING    L AH0 M EH1 N T IH0 NG
LAMENTABLE    L AH0 M EH1 N T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lament    (v) (l @1 m e1 n t)
laments    (v) (l @1 m e1 n t s)
lamented    (v) (l @1 m e1 n t i d)
lamenting    (v) (l @1 m e1 n t i ng)
lamentable    (j) (l a1 m @ n t @ b l)
lamentably    (a) (l a1 m @ n t @ b l ii)
lamentation    (n) (l a2 m e n t ei1 sh @ n)
lamentations    (n) (l a2 m e n t ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา

Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
フィラメント[, firamento] (n) filament [Add to Longdo]
ヤンマ[, yanma] (n) lamenting (ger [Add to Longdo]
哀歌[あいか, aika] (n,adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible) [Add to Longdo]
哀傷歌[あいしょうか, aishouka] (n) lament; elegy; dirge; funeral song [Add to Longdo]
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P) [Add to Longdo]
哀悼痛惜[あいとうつうせき, aitoutsuuseki] (n) condolence; mourning; sorrow; lamentation [Add to Longdo]
哀哭[あいこく, aikoku] (n,vs) grief; mourning; lamentation [Add to Longdo]
花糸[かし, kashi] (n) (flower's) filament [Add to Longdo]
悔やむ(P);悔む[くやむ, kuyamu] (v5m,vt) (1) to mourn; to lament; (2) to be sorry; to regret; to repent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可悲[kě bēi, ㄎㄜˇ ㄅㄟ, ] lamentable [Add to Longdo]
哀叹[āi tàn, ㄞ ㄊㄢˋ, / ] lament; bewail; bemoan [Add to Longdo]
哀江南赋[Āi Jiāng nán fù, ㄞ ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] Lament for the South, long poem in Fu style by Yu Xin 庾信|庾信 mourning the passing of Liang of the Southern dynasties 南朝梁朝 [Add to Longdo]
哀辞[āi cí, ㄞ ㄘˊ, / ] lament [Add to Longdo]
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around [Add to Longdo]
感慨[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, ] lament; with a tinge of emotion or regret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lament \La*ment"\, v. t. [imp. & p. p. {Lamented}; p. pr. & vb.
   n. {Lamenting}.]
   To mourn for; to bemoan; to bewail.
   [1913 Webster]
 
      One laughed at follies, one lamented crimes. --Dryden.
 
   Syn: To deplore; mourn; bewail. See {Deplore}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lament \La*ment"\, n. [L. lamentum. Cf. {Lament}, v.]
   1. Grief or sorrow expressed in complaints or cries;
    lamentation; a wailing; a moaning; a weeping.
    [1913 Webster]
 
       Torment, and loud lament, and furious rage.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An elegy or mournful ballad, or the like.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lament \La*ment"\, v. i. [F. lamenter, L. lamentari, fr.
   lamentum a lament.]
   To express or feel sorrow; to weep or wail; to mourn.
   [1913 Webster]
 
      Jeremiah lamented for Josiah.      --2 Chron.
                          xxxv. 25.
   [1913 Webster]
 
      Ye shall weep and lament, but the world shall rejoice.
                          --John xvi.
                          20.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lament
   n 1: a cry of sorrow and grief; "their pitiful laments could be
      heard throughout the ward" [syn: {lament}, {lamentation},
      {plaint}, {wail}]
   2: a song or hymn of mourning composed or performed as a
     memorial to a dead person [syn: {dirge}, {coronach},
     {lament}, {requiem}, {threnody}]
   3: a mournful poem; a lament for the dead [syn: {elegy},
     {lament}]
   v 1: express grief verbally; "we lamented the death of the
      child" [syn: {lament}, {keen}]
   2: regret strongly; "I deplore this hostile action"; "we
     lamented the loss of benefits" [syn: {deplore}, {lament},
     {bewail}, {bemoan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top