หรือคุณหมายถึง lameneß?
Search result for

lameness

(7 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lameness-, *lameness*, lamenes
English-Thai: Nontri Dictionary
lameness(n) ขากะเผลก,ความพิการ,ความบกพร่อง,อาการขัดยอก,ความอ่อนแอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just more lameness.แค่รู้สึกอ่อนแอมาก ขึ้นอีกหน่อย Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lameness    (n) (l ei1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
片跛;片ちんば[かたちんば, katachinba] (adj-na,n) (1) (sens) lame; lameness; (2) mismatched (e.g. odd shoes) [Add to Longdo]
跛;蹇;足萎え[びっこ(跛);ちんば(跛);あしなえ, bikko ( ha ); chinba ( ha ); ashinae] (n) (1) (uk) (sens) (See びっこを引く) lameness; cripple; (2) (跛 only) mismatched pair (of shoes, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lameness \Lame"ness\, n.
   The condition or quality of being lame; as, the lameness of
   an excuse or an argument.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lameness
   n 1: disability of walking due to crippling of the legs or feet
      [syn: {lameness}, {limping}, {gimp}, {gimpiness},
      {gameness}, {claudication}]
   2: an imperfection or defectiveness; "a stylist noted for the
     lameness of his plots"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top