Search result for

lame duck

(16 entries)
(0.8953 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lame duck-, *lame duck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lame duck    [IDM] (บางคนหรือบางสิ่ง) ที่ไร้ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lame duckเป็ดง่อย, ผู้ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lame duck sessionสมัยประชุมสภาที่มีสมาชิกไม่ได้รับเลือกตั้งซ้ำ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That old boy's a lame duck.ไอ้ชายชรานั่นไร้ประโยชน์ Seeds (2008)
Katie Deauxma's all about the lame ducks.อื้ม นายรู้มั้ย ฉันว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนายคิด Kick-Ass (2010)
Long story short, this particular lame duck of hers turned out to be more of a lame cobra.ผมไม่รู้ว่าผมจะเป็นเพื่อนเกย์ แบบที่เคธี่ฝันถึงมาตลอดหรือเปล่า แต่ผมพยายามเต็มที่ Kick-Ass (2010)
Should be considered one of the symptoms of a Lame Duck President?นี่ไม่ใช่อาการของประธานาธิบดีที่ไร้ความสามารถหรือ Dae Mul (2010)
I put this accident... Seen as one of the symptoms Lame Duck.ผมจะเอาอุบัติเหตุนี้เป็นเครื่องชี้ว่าเขาไร้ความสามารถ Dae Mul (2010)
Now, to discuss the Lame Duck, isn't it...มาถกเถียวเรื่องการไร้ความสามารถ มันก็.. Dae Mul (2010)
When we should consider a Lame Duck, Cheong Wa Dae has clearly draw the line a long time ago.เมื่อเราจะพิจารณาเรื่องไร้ความสามารถชองวาแด ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนนานมาแล้ว Dae Mul (2010)
President ROH in a Lame Duck Sessionปธน.โรห์ ในภาวะเป็ดง่อย [สภาวะเป็ดง่อย = ใกล้พ้นวาระ] The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lame duckNow the President is nothing but a lame duck.

Japanese-English: EDICT Dictionary
レームダック;レイムダック[, re-mudakku ; reimudakku] (n) lame duck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lame \Lame\ (l[=a]m), a. [Compar. {Lamer} (l[=a]m"[~e]r);
   superl. {Lamest}.] [OE. lame, AS. lama; akin to D. lam, G.
   lahm, OHG., Dan., & Sw. lam, Icel. lami, Russ. lomate to
   break, lomota rheumatism.]
   1.
    (a) Moving with pain or difficulty on account of injury,
      defect, or temporary obstruction of a function; as, a
      lame leg, arm, or muscle.
    (b) To some degree disabled by reason of the imperfect
      action of a limb; crippled; as, a lame man. "Lame of
      one leg." --Arbuthnot. "Lame in both his feet." --2
      Sam. ix. 13. "He fell, and became lame." --2 Sam. iv.
      4.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, hobbling; limping; inefficient; imperfect; as, a
    lame answer. "A lame endeavor." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       O, most lame and impotent conclusion! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Lame duck}
    (a) (Stock Exchange), a person who can not fulfill his
      contracts. [Cant]
    (b) An elected politician who is completing a term after
      having been defeated at an election; also, an office
      holder who cannot or chooses not to run again for the
      same office; -- So called from the presumed lack of
      political power of one who is soon to be out of
      office.
    (b) Any office holder who is serving out a term after a
      replacement has been selected.
      [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duck \Duck\, n. [OE. duke, doke. See {Duck}, v. t. ]
   1. (Zool.) Any bird of the subfamily {Anatin[ae]}, family
    {Anatid[ae]}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The genera and species are numerous. They are divided
      into {river ducks} and {sea ducks}. Among the former
      are the common domestic duck ({Anas boschas}); the wood
      duck ({Aix sponsa}); the beautiful mandarin duck of
      China ({Dendronessa galeriliculata}); the Muscovy duck,
      originally of South America ({Cairina moschata}). Among
      the sea ducks are the eider, canvasback, scoter, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. A sudden inclination of the bead or dropping of the
    person, resembling the motion of a duck in water.
    [1913 Webster]
 
       Here be, without duck or nod,
       Other trippings to be trod.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Bombay duck} (Zool.), a fish. See {Bummalo}.
 
   {Buffel duck}, {Spirit duck}. See {Buffel duck}.
 
   {Duck ant} (Zool.), a species of white ant in Jamaica which
    builds large nests in trees.
 
   {Duck barnacle}. (Zool.) See {Goose barnacle}.
 
   {Duck hawk}. (Zool.)
    (a) In the United States: The peregrine falcon.
    (b) In England: The marsh harrier or moor buzzard.
 
   {Duck mole} (Zool.), a small aquatic mammal of Australia,
    having webbed feet and a bill resembling that of a duck
    ({Ornithorhynchus anatinus}). It belongs the subclass
    Monotremata and is remarkable for laying eggs like a bird
    or reptile; -- called also {duckbill}, {platypus},
    {mallangong}, {mullingong}, {tambreet}, and {water mole}.
    
 
   {To make ducks and drakes}, to throw a flat stone obliquely,
    so as to make it rebound repeatedly from the surface of
    the water, raising a succession of jets; hence:
 
   {To play at ducks and drakes}, with property, to throw it
    away heedlessly or squander it foolishly and unprofitably.
    
 
   {Lame duck}. See under {Lame}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lame duck
   n 1: an elected official still in office but not slated to
      continue

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top