Search result for

laid

(77 entries)
(0.0476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laid-, *laid*, lai
English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
get laid(vi) มีเพศสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laid[VT] คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lay
laid[VI] คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laid(เลด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lay
cable-laidadj. ซึ่งควั่นเกลียว
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
inlaid(อิน'เลด) adj. เลี่ยม,ฝัง,ฝังเลี่ยม
plaid(เพลด) n.,adj. (เป็น) ผ้าลายสก๊อต,ผ้าตาหมากรุก, See also: plaided adj.
twice-laid(ทไวซฺ'เลด) adj. ประกอบด้วยเชือกที่ฟั่นเป็นเกลียว
underlaid(อันเดอะเลด') adj. อยู่ข้างล่าง,วางอยู่ข้างใต้,มีชั้นรอง,รอง. vi.,vt. pt. & pp. ของ underlay

English-Thai: Nontri Dictionary
laid(vt) pt และ pp ของ lay
inlaid(vt) pt และ pp ของ inlay
plaid(n) ที่ราบ,ทุ่งกว้าง
plaid(n) ผ้าตาสก๊อต,ผ้าตาหมากรุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laid paperกระดาษลายอัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The most fantastic clocks you ever laid your eyes on.นาฬิกาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณเคย วาง Pinocchio (1940)
The trouble is, with me laid up like this, you haven't had enough to do.เพราะว่าฉันนอนป่วยเเบบนี้ เธอเลยไม่ค่อยได้ทําอะไร Rebecca (1940)
There. That's better. Just as she always laid it down.ต้องตรงนี้ อย่างที่คุณนายวางเป็นประจํา Rebecca (1940)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า Blazing Saddles (1974)
Sunset Strip is just swarming with chicks looking to get laid.สันเสท สทริป เป็นเพียงการ ปีน ป่าย ด้วย ลูกไก่ ที่ต้องการได้รับ Iaid I Spit on Your Grave (1978)
And that's to get laid.และที่ จะได้รับการ วาง I Spit on Your Grave (1978)
I got him laid. He owes me.ผมเตรียมสาวๆให้เขา เขาเป็นหนี้ผม The Blues Brothers (1980)
The crops were swallowed by the earth, and the animals laid down and turned to dust.พืชถูกกลืนแผ่นดินโลก และสัตว์ที่วางไว้และหันไปปัดฝุ่น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We laid her down with our backs to the freezer.เราวางเธอลงไว้ที่ห้องแช่แข็ง Clue (1985)
I finally laid my egg!ฉันออกไข่ได้แล้ว! Return to Oz (1985)
I wondered how Teddy could care so much for his dad who'd practically killed him and I couldn't give a shit about my own dad who hadn't laid a hand on me since I was three.ผมสงสัยว่าทำไมเ? ท็ดดี้ถึงแคร์พ่อมากนัก ทั้งๆ ที่พ่อของเขาเกือบจะฆ่าเขา และผมก็ไม่สามารถบอกเรื่องพ่อของตัวเอง Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laidJohn laid claim to the painting.
laidHe laid his bag on the table.
laidThe chicken hasn't laid eggs lately.
laidWe laid the injured man on the grass.
laidYasunori leaned into the armrest and looked in bemusement at the breakfast laid before him.
laidShe laid the paper out on the table.
laidI've been laid up with flu for the last week.
laidShe laid a blanket over him.
laidI laid myself on the grass.
laidThis new town is beautifully laid out.
laidBetty laid herself on the bed.
laidI laid down for a short nap and fell asleep for two hours.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
คู่ความ[n.] (khūkhwām) EN: litigant ; parties in a lawsuit   FR: partie [f] ; plaideur [m]
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
ผ้าห่ม[n.] (phāhom) EN: blanket   FR: couverture [f] ; plaid [m]
ผวย[n.] (phūay) EN: thick blanket ; quilt   FR: couverture [f] ; plaid [m]
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphāp) EN: confess ; plead guilty   FR: plaider coupable
สบาย ๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สำนวน[n.] (samnūan) EN: court files of a case ; dossier ; case record ; case file   FR: plaidoirie [f]
ทำให้น่าเกลียดไป [v. exp.] (thamhai nāklīet pai) FR: enlaidir

CMU English Pronouncing Dictionary
LAID    L EY1 D
LAIDIG    L EY1 D IH0 G
LAIDLAW    L EY1 D L AO2
LAIDLER    L EY1 D L ER0
LAIDLEY    L EY1 D L IY0
LAIDLAW'S    L EY1 D L AO1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laid    (v) (l ei1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zeitweilig arbeitsloslaid off [Add to Longdo]
eingekellertlaid in [Add to Longdo]
freigelegtlaid open [Add to Longdo]
hingelegtlaid down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle) [Add to Longdo]
タータンチェック[, ta-tanchiekku] (n) tartan (i.e. plaid pattern or fabric) (wasei [Add to Longdo]
チェック[, chiekku] (n,vs,adj-no) check; plaid; (P) [Add to Longdo]
遠謀深慮[えんぼうしんりょ, enboushinryo] (n) deep design and forethought; farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
解雇者[かいこしゃ, kaikosha] (n) person who has been laid off [Add to Longdo]
格子縞[こうしじま, koushijima] (n) check(ed) pattern; plaid [Add to Longdo]
寒卵[かんたまご, kantamago] (n) egg laid in winter [Add to Longdo]
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]
岩盤浴[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock [Add to Longdo]
仕入れ高;仕入高[しいれだか, shiiredaka] (n) quantity or value of goods laid in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下岗[xià gǎng, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, / ] laid-off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laid \Laid\, imp. & p. p.
   of {Lay}.
   [1913 Webster]
 
   {Laid paper}, paper marked with parallel lines or water
    marks, as if ribbed, from parallel wires in the mold. It
    is called blue laid, cream laid, etc., according to its
    color.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lay \Lay\ (l[=a]), v. t. [imp. & p. p. {Laid} (l[=a]d); p. pr. &
   vb. n. {Laying}.] [OE. leggen, AS. lecgan, causative, fr.
   licgan to lie; akin to D. leggen, G. legen, Icel. leggja,
   Goth. lagjan. See {Lie} to be prostrate.]
   1. To cause to lie down, to be prostrate, or to lie against
    something; to put or set down; to deposit; as, to lay a
    book on the table; to lay a body in the grave; a shower
    lays the dust.
    [1913 Webster]
 
       A stone was brought, and laid upon the mouth of the
       den.                 --Dan. vi. 17.
    [1913 Webster]
 
       Soft on the flowery herb I found me laid. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in position; to establish firmly; to arrange with
    regularity; to dispose in ranks or tiers; as, to lay a
    corner stone; to lay bricks in a wall; to lay the covers
    on a table.
    [1913 Webster]
 
   3. To prepare; to make ready; to contrive; to provide; as, to
    lay a snare, an ambush, or a plan.
    [1913 Webster]
 
   4. To spread on a surface; as, to lay plaster or paint.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to be still; to calm; to allay; to suppress; to
    exorcise, as an evil spirit.
    [1913 Webster]
 
       After a tempest when the winds are laid. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   6. To cause to lie dead or dying.
    [1913 Webster]
 
       Brave C[ae]neus laid Ortygius on the plain,
       The victor C[ae]neus was by Turnus slain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To deposit, as a wager; to stake; to risk.
    [1913 Webster]
 
       I dare lay mine honor
       He will remain so.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To bring forth and deposit; as, to lay eggs.
    [1913 Webster]
 
   9. To apply; to put.
    [1913 Webster]
 
       She layeth her hands to the spindle. --Prov. xxxi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   10. To impose, as a burden, suffering, or punishment; to
     assess, as a tax; as, to lay a tax on land.
     [1913 Webster]
 
        The Lord hath laid on him the iniquity of us all.
                          --Is. liii. 6.
     [1913 Webster]
 
   11. To impute; to charge; to allege.
     [1913 Webster]
 
        God layeth not folly to them.    --Job xxiv.
                          12.
     [1913 Webster]
 
        Lay the fault on us.         --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To impose, as a command or a duty; as, to lay commands on
     one.
     [1913 Webster]
 
   13. To present or offer; as, to lay an indictment in a
     particular county; to lay a scheme before one.
     [1913 Webster]
 
   14. (Law) To state; to allege; as, to lay the venue.
     --Bouvier.
     [1913 Webster]
 
   15. (Mil.) To point; to aim; as, to lay a gun.
     [1913 Webster]
 
   16. (Rope Making) To put the strands of (a rope, a cable,
     etc.) in their proper places and twist or unite them; as,
     to lay a cable or rope.
     [1913 Webster]
 
   17. (Print.)
     (a) To place and arrange (pages) for a form upon the
       imposing stone.
     (b) To place (new type) properly in the cases.
       [1913 Webster]
 
   {To lay asleep}, to put sleep; to make unobservant or
    careless. --Bacon.
 
   {To lay bare}, to make bare; to strip.
    [1913 Webster]
 
       And laid those proud roofs bare to summer's rain.
                          --Byron.
 
   {To lay before}, to present to; to submit for consideration;
    as, the papers are laid before Congress.
 
   {To lay by}.
     (a) To save.
     (b) To discard.
       [1913 Webster]
 
          Let brave spirits . . . not be laid by.
                          --Bacon.
 
   {To lay by the heels}, to put in the stocks. --Shak.
 
   {To lay down}.
     (a) To stake as a wager.
     (b) To yield; to relinquish; to surrender; as, to lay
       down one's life; to lay down one's arms.
     (c) To assert or advance, as a proposition or principle.
       
 
   {To lay forth}.
     (a) To extend at length; (reflexively) to exert one's
       self; to expatiate. [Obs.]
     (b) To lay out (as a corpse). [Obs.] --Shak.
 
   {To lay hands on}, to seize.
 
   {To lay hands on one's self}, or {To lay violent hands on
   one's self}, to injure one's self; specif., to commit
    suicide.
 
   {To lay heads together}, to consult.
 
   {To lay hold of}, or {To lay hold on}, to seize; to catch.
 
   {To lay in}, to store; to provide.
 
   {To lay it on}, to apply without stint. --Shak.
 
   {To lay it on thick}, to flatter excessively.
 
   {To lay on}, to apply with force; to inflict; as, to lay on
    blows.
 
   {To lay on load}, to lay on blows; to strike violently. [Obs.
    or Archaic]
 
   {To lay one's self out}, to strive earnestly.
    [1913 Webster]
 
       No selfish man will be concerned to lay out himself
       for the good of his country.     --Smalridge.
    [1913 Webster]
 
   {To lay one's self open to}, to expose one's self to, as to
    an accusation.
 
   {To lay open}, to open; to uncover; to expose; to reveal.
 
   {To lay over}, to spread over; to cover.
 
   {To lay out}.
     (a) To expend. --Macaulay.
     (b) To display; to discover.
     (c) To plan in detail; to arrange; as, to lay out a
       garden.
     (d) To prepare for burial; as, to lay out a corpse.
     (e) To exert; as, to lay out all one's strength.
 
   {To lay siege to}.
     (a) To besiege; to encompass with an army.
     (b) To beset pertinaciously.
 
   {To lay the course} (Naut.), to sail toward the port intended
    without jibing.
 
   {To lay the land} (Naut.), to cause it to disappear below the
    horizon, by sailing away from it.
 
   {To lay to}
     (a) To charge upon; to impute.
     (b) To apply with vigor.
     (c) To attack or harass. [Obs.] --Knolles.
     (d) (Naut.) To check the motion of (a vessel) and cause
       it to be stationary.
 
   {To lay to heart}, to feel deeply; to consider earnestly.
 
   {To lay under}, to subject to; as, to lay under obligation or
    restraint.
 
   {To lay unto}.
     (a) Same as {To lay to} (above).
     (b) To put before. --Hos. xi. 4.
 
   {To lay up}.
     (a) To store; to reposit for future use.
     (b) To confine; to disable.
     (c) To dismantle, and retire from active service, as a
       ship.
 
   {To lay wait for}, to lie in ambush for.
 
   {To lay waste}, to destroy; to make desolate; as, to lay
    waste the land.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Put}, v. t., and the Note under 4th {Lie}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laid
   adj 1: set down according to a plan: "a carefully laid table
       with places set for four people"; "stones laid in a
       pattern" [syn: {laid}, {set}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 underlay
 
 1. (-laid), altına yerleştirmek
 2. dibini kaplamak
 3. (matb.) altına destek koymak, desteklemek
 4. (matb.) destakleyici kâğıt.
 
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 laid [lɛ]
   nasty; ugly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top