Search result for

laches

(244 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laches-, *laches*, lache
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา laches มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *laches*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lachrymal[ADJ] เกี่ยวกับน้ำตา
malachite[N] มรกต, Syn. emerald
lachrymose[ADJ] ขี้แย, See also: โยเย, เจ้าน้ำตา, Syn. dolourous, tearful, weeping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appalachia(แอพพะเล'เซีย) n. ชื่อเทือกเขาในสหรัฐอเมริกา. -Appalachia adj.
lachrymal(แลค'ระเมิล) adj. เกี่ยวกับน้ำตา,ทำให้เกิดน้ำตา., Syn. lachrymatory
lachrymation(แลคระเม'เชิน) n. การหลั่งน้ำตา, Syn. lachrimation, Syn. weeping
malachite(แมล'ละไคทฺ) n. แร่สีเขียว

English-Thai: Nontri Dictionary
lachrymal(adj) เกี่ยวกับน้ำตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lachesการละเลยไม่ใช้สิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Appalachiaเขตพื้นที่ชายทวีปแอปพาเลเชีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Appalachian orogenyการก่อเทือกเขาแอปพาเลเชีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Appalachian revolutionช่วงก่อเทือกเขาแอปพาเลเชีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lachryma-jobiเดือย [TU Subject Heading]
Malachite มาลาไคต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Malachiteมาลาไคต์ [การแพทย์]
Malachite Greenมาลาไคกรีน, มาลาไค้ทกรีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lachlan.ล็อคแลน Midnight Lamp (2012)
Ridiculous.Lachhaft. Mudd's Women (1966)
(LAUGHS)(LACHT) The Killer Cub (1968)
[CHUCKLES](LACHT) The Idol (1980)
[CHUCKLES](LACHT) The Gold Watch (1981)
[LAUGHS](CLARK LACHT) Vacation (1983)
[LEE CHUCKLES](LEE LACHT) No Thanks for the Memory (1986)
Hey !(LACHT) Prime Time (1987)
[LAUGHING](LACHT) Make 'em Laugh (1990)
HA HA!(Lacht) Terror in Tanner Town (1990)
[LAUGHS](Lacht) Fast Forward (1991)
[CHUCKLING](LACHT) Driving Miss D.J. (1992)
[CHUCKLES](LACHT) Dragonswing (1993)
[GIGGLING](LACHEN) Redemption: Part 1 (1993)
(LAUGHS)(LACHT) Michael Collins (1996)
[laughing](LACHT) Mortal Kombat: Annihilation (1997)
Smile.Lache! Live Through (1998)
Help me.Sie lachen. The Watermill Princess 2 (2000)
Don't laugh.Lach nicht. My Super Ego (2001)
[GIGGLES](LACHT) Monster Movie (2008)
[SCOFFS](LACHT VERÄCHTLICH) Infamous (2009)
[LAUGHS](LACHT) The Goodbye Gossip Girl (2009)
[CHUCKLES](LACHT) Rabid (2009)
[CHUCKLES](LACHT) Friday Night Bites (2009)
[BOTH LAUGH](BEIDE LACHEN) New Year's Eve (2011)
[LAUGHS](LACHT) Prophecy (2011)
Giulia.Sie lacht bitter. The Invasion of Rome (2011)
Ha ha.(NATE LACHT) Memoirs of an Invisible Dan (2011)
(CHUCKLING)(LACHT) Revenge (2012)
(LAUGHING)(LACHT) Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Hilarious.Ich lache mich tot. While You Were Sleeping (2014)
[LAUGHS](LACHT) Food for Thought (2014)
Mm.(LEMON LACHT) Stuck (2014)
Wow.(BEIDE LACHEN) Stuck (2014)
Oh.(LACHT VERLEGEN) International Assassin (2015)
[LAUGHING](LACHT) Lego DC Super Heroes: Justice League - Attack of the Legion of Doom! (2015)
[SCOFFS](LACHT) The Accountant (2016)
$750?750? (LACHT) The Rabbit Hole (2016)
Ha.(LACHT) Happy Birthday, Lee Harvey Oswald (2016)
(LAUGHS)(LACHT) Kong: Skull Island (2017)
If you didn't take risks, you'd be back in appalachia ruling over the toothless masses.ถ้าคุณไม่เสี่ยง คุณก็จะกลับไปที่เทือกเขาปกครองคนที่ไม่มีความหมาย New York Sucks (2009)
Weaver, lachlan weaver.วีเวอร์ ลาคแลน วีเวอร์ Desert Cantos (2009)
I... i spoke to mr. Murch, and he spoke of, um... lachlan's death.ฉันคุยกับคุนมุชแล้ว แล้วเค้าพูดถึง เอ่อ... Desert Cantos (2009)
Hi. One for Der Scharlachrote Buchstabe.ดีคะ หนึ่งที่สำหรับ Der Scharlachrote Buchstabe. Easy A (2010)
Hey, Slainte Gaelach.เฮ้ ไชโย Bainne (2010)
Appalachian murder ballads, but it was touching.บัลลาดการฆาตกรรมพวกอาพาลาเชียน แต่มันก็ประทับใจ Furt (2010)
That crashed in the Appalachian mountains.ที่ตกในเทือกเขาแอพพาลาเชน Kill Jill (2010)
A.T. Could be Appalachian trail.เอที อาจเป็น ทางเดินเขาแอพพาลาเชน Kill Jill (2010)
That's really close to the Appalachian Trail.นั่นใกล้กับทางเดินเขาแอพพาลาเชน Into the Woods (2010)
Guys, I started a geographic profile on the assumption that the Appalachian Trail is this unsub's hunting ground.พวกเรา... ฉันเริ่มทำประวัติทางภูมิศาสตร์ บนสมมติฐานว่าทางเดินเขาแอพพาลาเชน Into the Woods (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่หยุด[adv.] (dōi mai yut) FR: sans relâche ; d'arrache-pied
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie   FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous   FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
คนขี้ขลาด[n. exp.] (khon khīkhlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนขลาด[n. exp.] (khon khlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; lax ; loose   FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand
ไม่หยุดหย่อน[adv.] (mai yutyøn) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening   FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ผายลม[v.] (phāilom) EN: pass wind ; break wind   FR: faire un pet (fam.) ; lâcher des vents (vx) ; péter (vulg.)
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce   FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way   FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop   FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
ปล่อยน่ะ[v. exp.] (plǿi na) FR: lâchez-moi !
ระบาย[v.] (rabāi) EN: release ; vent ; let off ; let out ; air   FR: évacuer ; rejeter ; déverser ; relâche
ร่ำเรียน[v.] (ramrīen) EN: study ; learn ; be learned   FR: étudier sans relâche ; étudier avec application ; bûcher (fam.) ; potasser (fam.) ; bloquer (fam. - Belg.)
ทำงานตลอดเวลา[v. exp.] (thamngān taløt wēlā) EN: work all hours   FR: travailler sans relâche
เถียงคำไม่ตกฟาก[v. exp.] (thīeng kham mai tokfak) EN: argue incessantly ; dispute every word   FR: discuter sans relâche
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ถอยหนี[v. exp.] (thøi nī) EN: flee ; run away ; retreat   FR: céder ; flancher ; fuir ; lâcher pied ; reculer ; se replier
ตด[v.] (tot) EN: fart ; break wind   FR: péter (fam.) ; faire un pet ; lâcher des vents ; avoir des gaz (fam.)
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag   FR: relâcher ; détendre

CMU English Pronouncing Dictionary
LACH    L AE1 CH
VLACH    V L AE1 CH
FLACH    F L AE1 CH
LACHE    L AE1 CH
ERLACH    ER1 L AA2 K
LACHER    L AE1 K ER0
GERLACH    G ER1 L AH0 K
LACHICA    L AE1 CH IH0 K AH0
LACHLAN    L AE1 K L AH0 N
LACHMAN    L AE1 K M AH0 N
LACHMAR    L AE1 K M AA0 R
LACHNEY    L AE1 K N IY0
VLACHOS    V L EY1 K OW0 S
BLACHLY    B L AA1 K L IY0
BLACHLY    B L AA1 CH L IY0
WALLACH    W AO1 L AH0 K
ALACHUA    AH0 L AE1 CH UW0 AH0
ALACHLOR    AH0 L AE1 K L ER0
GUNDLACH    G AH1 N D L AH0 K
POLACHEK    P AA1 L AH0 K IH0 K
LACHANCE    L AA1 CH AH0 N S
MCLACHLAN    M AH0 K L AA1 K L AH0 N
LACHARITE    L AE1 CH ER0 AY2 T
LACHOWICZ    L AA1 HH AH0 V IH0 CH
GALLACHER    G AE1 L AH0 K ER0
HARLACHER    HH AA1 R L AH0 K ER0
HORLACHER    HH AO1 R L AH0 K ER0
SCHLACHTER    SH L AE1 K T ER0
APPALACHIA    AE2 P AH0 L AE1 CH IY0 AH0
MACLACHLAN    M AH0 K L AE1 K L AH0 N
LACHAPELLE    L AE1 SH AH0 P AH0 L
APPALACHIAN    AE2 P AH0 L EY1 CH AH0 N
MALACHOWSKI    M AH0 L AH0 HH AO1 F S K IY0
APPALACHIAN    AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N
LACHENBRUCH    L AE1 K AH0 N B R UW2 K
APPALACHIAN    AE2 P AH0 L AE1 CH AH0 N
METOLACHLOR    M AH0 T OW1 L AH0 K L ER0
APALACHICOLA    AE2 P AH0 L AE2 CH AH0 K OW1 L AH0
APPALACHIANS    AE2 P AH0 L EY1 CH AH0 N Z
APPALACHIANS    AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N Z
APPALACHIANS    AE2 P AH0 L AE1 CH AH0 N Z
APALACHICOLA'S    AE2 P AH0 L AE2 CH AH0 K OW1 L AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wallach    (n) (w oo1 l @ k)
lachrymal    (j) (l a1 k r i m l)
malachite    (n) (m a1 l @ k ai t)
lachrymose    (j) (l a1 k r i m ou s)

German-Thai: Longdo Dictionary
flach(adj) ราบ, เรียบ
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
lachen(vi) |lachte, hat gelacht, über etw.(A)/jmdn.| หัวเราะ เช่น Das ist nicht zum Lachen. นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาหัวเราะนะ
auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht, jmdn.| หัวเราะเยาะ เช่น Er hat mich ausgelacht. เขาหัวเราะเยาะฉัน
lächeln(vi) |lächelte, hat gelächelt, über etw.(A)/jmdn.| ยิ้ม เช่น Was lächelst du? เธอยิ้มอะไร
Lachs(n) |der, pl. Lachse| ปลาแซลมอน
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Schlachtschiff (n ) (Das) เรือประจัญบาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflachung {f}flat portion [Add to Longdo]
Abflachung {f} | Abflachungen {pl}flattening | flattenings [Add to Longdo]
Ausschlachtung {f} | Ausschlachtungen {pl}cannibalization | cannibalizations [Add to Longdo]
Ebene {f}; flaches Land | Ebenen {pl}plain; lowlands | plains [Add to Longdo]
Entscheidungsschlacht {f}decisive battle [Add to Longdo]
Flachbandkabel {n}; Bandkabel {n}; Flachbandleitung {f}flatcable; ribbon cable; flat ribbon cable [Add to Longdo]
Flachbaugruppe {f}flat module [Add to Longdo]
Flachbeil {n}flat axe [Add to Longdo]
Flachbett {n} (eines Zeichengerätes)flatbed [Add to Longdo]
Flachbettscanner {n} [comp.]flat-bed scanner [Add to Longdo]
Flachbildschirm {m} [comp.]flat screen [Add to Longdo]
Flachdach {n} | Flachdächer {pl}flat roof | flat roofs [Add to Longdo]
Flachdachsockel {m} [arch.]flat roof base [Add to Longdo]
Flachdichtring {m} [techn.]flat seal ring [Add to Longdo]
Flachdichtung {f}flat packing [Add to Longdo]
Flachdruck {m} [textil.]flat screen printing [Add to Longdo]
Flacheisen {n}flat bar [Add to Longdo]
Flachgehäuse {n}flat pack [Add to Longdo]
Flachglas {n}; Scheibenglas {n}sheet glass [Add to Longdo]
Flachgrab {n}flat grave [Add to Longdo]
Flachheit {f}flatness [Add to Longdo]
Flachland {n}flat country [Add to Longdo]
Flachlötanschluss {m}flat solder pin; flat solder terminal [Add to Longdo]
Flachkabel {n}flat cable [Add to Longdo]
Flachkeil {m}flat key [Add to Longdo]
Flachkettenwirkmaschine {f}flat warp knitting machine [Add to Longdo]
Flachkopfniet {m}flat-head rivet [Add to Longdo]
Flachkopfschraube {f} mit Schlitz [techn.]slotted pan-head screw [Add to Longdo]
Flachrundniet {m}truss-head rivet [Add to Longdo]
Flachrundschraube {f} mit Vierkantansatz [techn.]cup square screw [Add to Longdo]
Flachrundschraube {f} [techn.]round-head screw [Add to Longdo]
Flachs {m}flax [Add to Longdo]
Flachschaber {m}flat scraper [Add to Longdo]
Flachsenker {m} mit Führungszapfenpiloted counterbore [Add to Longdo]
Flachsenker {m} zum Planansenkenspotfacer [Add to Longdo]
Flachsröste {f}retting pond; flax retting pit [Add to Longdo]
Flachsspinnerei {f}flax mill [Add to Longdo]
Flachstahl {m}steel bar [Add to Longdo]
Flachstecker {m}blade terminal [Add to Longdo]
Flachwasserkanal {m}shallow water duct [Add to Longdo]
Flachzange {f}flat-nose pliers [Add to Longdo]
Flachstahlbügelschelle {m} [techn.]flat steel bolt clamp [Add to Longdo]
Glucksen {n}; leises Lachenchuckle [Add to Longdo]
Hypoventilation {f}; abgeflachte Atmunghypoventilation [Add to Longdo]
Kuppelachse {f}coupled axle [Add to Longdo]
Kurbelachse {f} [techn.]crank axle [Add to Longdo]
Lache {f}laugh [Add to Longdo]
Lache {f} (Pfütze)pool; puddle [Add to Longdo]
Lachen {n} | ein kurzes Lachenlaughter | a ripple of laughter [Add to Longdo]
Lacher {m}laugher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパラチア山脈[アパラチアさんみゃく, aparachia sanmyaku] (n) Appalachian mountains; Appalachians [Add to Longdo]
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark) [Add to Longdo]
フタボシイソハゼ[, futaboshiisohaze] (n) Lachdebrere's pygmy goby (Eviota lachdeberei) [Add to Longdo]
フリルドシャーク;フリルド・シャーク[, furirudosha-ku ; furirudo . sha-ku] (n) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) [Add to Longdo]
マラカイト[, marakaito] (n) malachite [Add to Longdo]
マラカイトグリーン[, marakaitoguri-n] (n) malachite green [Add to Longdo]
マラキ書[マラキしょ, maraki sho] (n) Malachi (book of the Bible) [Add to Longdo]
ラブカ科[ラブカか, rabuka ka] (n) Chlamydoselachidae (family of frilled sharks whose sole extant genus is Chlamydoselachus) [Add to Longdo]
ラブカ属[ラブカぞく, rabuka zoku] (n) Chlamydoselachus (genus containing only the frilled shark and the Southern African frilled shark in the family Chlamydoselachidae) [Add to Longdo]
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata) [Add to Longdo]
孔雀石[くじゃくせき, kujakuseki] (n) malachite [Add to Longdo]
催涙[さいるい, sairui] (n,adj-no) lachrymal; (P) [Add to Longdo]
縞ワラビー[しまワラビー, shima warabi-] (n) (uk) toolache wallaby (Macropus greyi) (extinct) [Add to Longdo]
二十八星瓢虫[にじゅうやほしてんとう;ニジュウヤホシテントウ, nijuuyahoshitentou ; nijuuyahoshitentou] (n) (uk) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata) [Add to Longdo]
羅鱶[らぶか;ラブカ, rabuka ; rabuka] (n) (uk) (See フリルドシャーク) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) [Add to Longdo]
涙(P);泪;涕[なみだ(P);なだ(涙), namida (P); nada ( namida )] (n) (1) tear; tears; lachrymal secretion; (2) sympathy; (P) [Add to Longdo]
涙管[るいかん, ruikan] (n) lachrymal or tear duct [Add to Longdo]
涙小管[るいしょうかん, ruishoukan] (n) lachrymal canal (lacrimal, lacrymal); lachrymal duct [Add to Longdo]
涙腺[るいせん, ruisen] (n) lachrymal or tear gland [Add to Longdo]
涙点[るいてん, ruiten] (n) lachrymal punctum (lacrimal, lacrymal); lacrimal point [Add to Longdo]
涙道[るいどう, ruidou] (n) lachrymal passage (lacrimal, lacrymal) [Add to Longdo]
涙嚢[るいのう, ruinou] (n) lachrymal or tear sac; dacryocyst [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催泪剂[cuī lèi jì, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] lachrymator [Add to Longdo]
玛拉基亚[Mǎ lā jì yà, ㄇㄚˇ ㄌㄚ ㄐㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Malachi [Add to Longdo]
玛拉基书[Mǎ lā jī shū, ㄇㄚˇ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄕㄨ, / ] Book of Malachi [Add to Longdo]
阿巴拉契亚[Ā bā lā qì yà, ㄚ ㄅㄚ ㄌㄚ ㄑㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Appalachian Mountains in North America [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亜麻[あま, ama] Flachs, -Lein, Leinpflanze [Add to Longdo]
合戦[かっせん, kassen] Schlacht, Kampf [Add to Longdo]
[ひら, hira] -eben, flach [Add to Longdo]
[ひら, hira] eben, flach [Add to Longdo]
平ら[たいら, taira] -eben, flach [Add to Longdo]
平野[へいや, heiya] Ebene, Flachland [Add to Longdo]
[やく, yaku] Schlacht, Dienst [Add to Longdo]
[いくさ, ikusa] Krieg, Schlacht [Add to Longdo]
戦艦[せんかん, senkan] Schlachtschiff [Add to Longdo]
戦闘[せんとう, sentou] -Kampf, -Schlacht [Add to Longdo]
[しゅ, shu] SCHARLACH, ZINNOBERROT [Add to Longdo]
朱色[しゅいろ, shuiro] scharlachrot, zinnoberrot [Add to Longdo]
[まい, mai] (Numeralklassifikator fuer duenne, flache Gegenstaende) [Add to Longdo]
浅い[あさい, asai] seicht, flach [Add to Longdo]
浅海[せんかい, senkai] flaches_Meer [Add to Longdo]
真紅[しんく, shinku] scharlachrot, hochrot [Add to Longdo]
笑う[わらう, warau] -lachen, -laecheln [Add to Longdo]
討ち死に[うちじに, uchijini] (im Krieg-in der Schlacht) fallen [Add to Longdo]
遠浅[とおあさ, tooasa] flacher_Strand [Add to Longdo]
陣容[じんよう, jinyou] Schlachtordnung, Aufstellung [Add to Longdo]
雪合戦[ゆきがっせん, yukigassen] Schneeballschlacht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laches \Lach"es\ (l[a^]sh"[e^]z), Lache \Lache\ (l[a^]sh), n.
   [OF. lachesse, fr. lache lax, indolent, F. l[^a]che,
   ultimately fr. L. laxus loose, lax. See {Lax}.] (Law)
   Neglect; negligence; remissness; neglect to do a thing at the
   proper time; especially, a delay in asserting a claim,
   sufficient to cause a person to lose the right to
   adjuducation of the claim by a court.
   [1913 Webster]
 
      It ill became him to take advantage of such a laches
      with the eagerness of a shrewd attorney. --Macaulay.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top