Search result for

lacer

(57 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lacer-, *lacer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lacerate[VT] ฉีกขาด, Syn. mangle, tear
laceration[N] การฉีกขาด, Syn. tear, gash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
placer(เพลส'เซอะ) n. ผู้จัด,ผู้จัดวาง,ผู้แต่งตั้ง,ผู้ได้อันดับที่,ดินทรายที่มีทองหรือโลหะมีค่าปนอยู่,

English-Thai: Nontri Dictionary
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacerable-ฉีกขาดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacerateแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laceration๑. การฉีกขาด๒. แผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lacerationการฉีกขาด, ฉีกขาด [การแพทย์]
Lacerationบาดแผลฉีกขาด [การแพทย์]
Laceration, Complicatedบาดแผลฉีกขาดรุนแรง [การแพทย์]
Laceration, Simpleบาดแผลฉีกขาดธรรมดา [การแพทย์]
Laceration, Trap-Doorการฉีกขาดเป็นปากฉลาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The bullet lacerated his pulmonary artery and lodged in his thoracic region.กระสุนตัดทะลุปอด ผ่านเส้นเเลือดแดงในช่องอก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Lacerations. The neck, the head, the arms.มีแผลฉีดขาดที่ คอ หัว และแขน Emotional Rescue (2009)
We've got burns and lacerations on the head, chest, arms.มีแผลเผาไหม้และฉีกขาด ที่หัว อก และแขน Emotional Rescue (2009)
After lacerating it's victims with its claws,หลังจากที่มันฉีกเหยื่อ ด้วยกรงเล็บอันคมกริบของมัน Dogtooth (2009)
Hit-and-run victim, lacerated aorta.ผู้ป่วยถูกชนแล้วหนี เส้นเลือดฉีกขาด Faceless, Nameless (2009)
The collision lacerated his kidney.ปอดฉีก Faceless, Nameless (2009)
- Multiple head lacerations. - Eric?บาดแผลที่ศรีษะหลายแห่ง อีริค? Out of Time (2009)
Vaginal mucosa lacerations.พบน้ำเมือกในช่องคลอด Out of Time (2009)
His buddy's got a lacerated palm. Got it. Thanks, ray.เพื่อนเค้าฝ่ามือขาด ได้แล้ว ขอบใจ เรย์ Invasion (2009)
You could've lacerateder heart or cut the phrenic nerve.She could've died on that table.คุณอาจจะได้หัวใจที่มีแผล หรือตัดเส้นประสาท Phrenic ไป เธออาจจะตายได้บนเตียงผ่าตัด Invest in Love (2009)
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I believe the laceration's the result of a blow from a reciprocating-type weapon.ผมเชื่อว่ารอย การฉีกขาดนั่น รอยที่แผลน่าจะเกิดจาก อาวุธที่มีฟันหยัก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไว้[v.] (ao wai) EN: keep   FR: conserver ; placer ; mettre
ฉีก[v.] (chīk) EN: tear ; rip ; rend ; rupture   FR: déchirer ; lacérer ; arracher
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
เหาะ[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit   FR: se déplacer dans les airs
แก้เชือกผูกรองเท้า[v. exp.] (kaē cheūak phūk røngthāo) FR: défaire les lacets ; délacer ses chaussures
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai thaēnthī) EN: replace   FR: supplanter ; remplacer ; évincer
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift   FR: déplacer ; bouger
เข็น[v.] (khen) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad   FR: pousser ; déplacer ; faire pression

CMU English Pronouncing Dictionary
LACER    L EY1 S ER0
LACERTE    L AA0 CH EH1 R T IY0
LACERATE    L AE1 S ER0 EY2 T
LACERATION    L AE2 S ER0 EY1 SH AH0 N
LACERATIONS    L AE2 S ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lacerate    (v) (l a1 s @ r ei t)
lacerated    (v) (l a1 s @ r ei t i d)
lacerates    (v) (l a1 s @ r ei t s)
lacerating    (v) (l a1 s @ r ei t i ng)
laceration    (n) (l a2 s @ r ei1 sh @ n)
lacerations    (n) (l a2 s @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンクリートプレーサー[, konkuri-topure-sa-] (n) concrete placer [Add to Longdo]
トカゲ目;蜥蜴目[トカゲもく(トカゲ目);とかげもく(蜥蜴目), tokage moku ( tokage me ); tokagemoku ( tokage me )] (n) (See 有鱗類) Squamata (order of scaled reptiles, sometimes esp. the Sauria or Lacertilia) [Add to Longdo]
金蛇;蛇舅母[かなへび;カナヘビ, kanahebi ; kanahebi] (n) (uk) lacertid (any lizard of family Lacertidae, esp. the Japanese grass lizard, Takydromus tachydromoides) [Add to Longdo]
裂傷[れっしょう, resshou] (n) laceration [Add to Longdo]
裂創[れっそう, ressou] (n) laceration [Add to Longdo]
蜥蜴座[とかげざ, tokageza] (n) (constellation) Lacerta [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝎虎座[xiē hǔ zuò, ㄒㄧㄝ ㄏㄨˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Lacerta (constellation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lacer
      n 1: a workman who laces shoes or footballs or books (during
           binding)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top