Search result for

labor

(155 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -labor-, *labor*
English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
labor[VI] กระทำด้วยความยากลำบาก, See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร, Syn. grind
labor[N] กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ), Syn. parturition
labor[VI] โคลง (เรือ), See also: โคลงเคลง, โต้คลื่น, Syn. roll, pitch
labor[N] งานที่ใช้พละกำลัง, See also: งานที่ต้องออกแรง, Syn. exertion, toil, work, Ant. idleness, leisure, sloth
labor[N] ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, พวกกรรมกร, Syn. working class, proletariat
labor[VT] ใช้เวลาและความพยายามมาก
labor[VI] ทำงานหนัก, See also: ทำงานหามรุ่งหามค่ำ, Syn. fag, drudge, travail, work, Ant. rest
labor[VI] พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย, See also: ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย, Syn. strive
labor[N] ภาระ, See also: งาน, หน้าที่, Syn. task
labored[ADJ] ที่ต้องกระทำด้วยความพยายามมาก, Syn. strained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labor unionn. สหภาพแรงงาน
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
laborious(ละบอ'เรียส) adj. ใช้แรงงานมาก,ลำบาก,ยาก,อุตสาหะ, See also: laboriousness n. ดูlaborious, Syn. toilsome,difficult
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
child laborn. แรงงานเด็ก
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
CHILD child labor(n) กรรมกรเด็ก,แรงงานเด็ก
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
collaborator(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้ประสานงาน
elaborate(adj) ที่ประณีต,อย่างรอบคอบ,ซับซ้อน,ละเอียด,ที่บรรจง
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน,ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต
elaboration(n) การทำอย่างประณีต,การกระทำอย่างรอบคอบ,รายละเอียดเพิ่มเติม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labor pain; pain, labourอาการเจ็บท้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labor room; room, labour; room, predeliveryห้องรอคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labor; accouchement; childbirth; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory phoneticsสัทศาสตร์ปฏิบัติการ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laborแรงงาน [TU Subject Heading]
Laborการคลอด [การแพทย์]
Laborแรงงาน [การแพทย์]
Labor and Deliveryการคลอด [การแพทย์]
Labor and Delivery, Complicatedภาวะคลอดยาก [การแพทย์]
Labor banksธนาคารเพื่อพนักงานอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Labor campsบ้านพักคนงาน [TU Subject Heading]
Labor complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด [TU Subject Heading]
Labor Complicationsการคลอด, ภาวะแทรกซ้อน; ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด; การคลอด, โรคแทรก [การแพทย์]
Labor contractสัญญาจ้างแรงงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, the guy doing manual labor can't have an opinion?โอ.. คนที่ใช้แรงงานไม่มีสิทธิออกความเห็นเหรอ Not Cancer (2008)
Breathing is labored.การหายใจอ่อนล้า Not Cancer (2008)
We'll put you on magnesium to prevent labor and steroids to grow the lungs.เราจะให้แมกนีเซียมคุณ... .. เพื่อชะลอการคลอด Joy (2008)
Also covered for you labor day weekend.มันคุ้มครองคุณด้วย\ ตอนวันหยุดวันแรงงาน Emancipation (2008)
Also medal as Hero of Socialist Labor.เนื่องจาก ได้รับ เหรียญเกีรติยศ แรงงานสัวคม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Mr Cake worked on his clock, laboring to finish.คุณเค้กสร้างนาฬิกาของเขาต่อไป พากเพียรทำจนเสร็จ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
If we manage the laborers well, the construction period will reduce by a month.ถ้าเราบริหารแรงงานได้ดี, ระยะเวลาก่อสร้าง จะถึงกำหนดภายใน 1 เดือน Episode #1.5 (2008)
Not counting my labor and the cost of the dildo.ไม่รวมค่าแรง และค่าดิลโด้ด้วย Burn After Reading (2008)
/The motel was my labor of love,และบริหารงาน ด้วยความช่วยเหลือของลูกๆ ผม Bedtime Stories (2008)
I'm a Pipeworks Laborer.ฉันทำเกี่ยวกับท่อ City of Ember (2008)
At the end of the month's labor, every month, sixty inmates were selected.ทุกครั้งที่ถึงเวลาสิ้นเดือน ผู้หญิงในค่าย 60 คนจะถูกคัดเลือก The Reader (2008)
Scofield's got us down here doing manual labor; slave labor.สโคฟิลด์ให้พวกเราใช้แรงงานอยู่ข้างใต้นี่.. งานทาส Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laborAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
laborA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
laborAvoid heavy labor It will be better in two weeks.
laborCapital, land and labor are the three key factors of production.
laborEfficient machinery replaced manual labor.
laborExperiments are carried out in a laboratory.
laborFirst, let us talk about the experiments conducted in laboratories.
laborHard labor was beginning to tell on his health.
laborHe did hard manual labor through the day.
laborHe has failed after all his labors.
laborHe is addressed as "Doctor" in his laboratory.
laborHe is carrying out experiments in his laboratory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[N] laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง
แรงงาน[N] labor
สหภาพแรงงาน[N] labor union
ห้องปฏิบัติการวิจัย[N] laboratory, Example: ห้องปฏิบัติการวิจัยทางโทรคมนาคมในมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยที่สนใจจะทำงานในด้านโทรคมนาคม, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่ที่ใช้ทำการวิจัย
แรงงาน[N] labour, See also: labor, worker, workforce, hand, Syn. กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, Example: คนไทยจำนวนไม่น้อยไปเป็นแรงงานไทยในต่างแดน, Count unit: คน, Thai definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
ห้องทดลอง[N] laboratory, See also: lab, Syn. ห้องแลป, Example: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ใช้ทำการวิจัย หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์
ข้อพิพาทแรงงาน[N] labor dispute, See also: labor controversy, Example: รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้ข้อพิพาทแรงงานนำไปสู่การชี้ขาด, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ผ่อนแรง[V] labor-saving, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่มนุษย์พยายามประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เพื่อช่วยผ่อนแรงและลดขั้นตอนในการทำงานของตน, Thai definition: ช่วยให้ออกแรงน้อยลง
ตลาดแรงงาน[N] labor market, Example: ภาควิชาภาษาศาสตร์เริ่มค้นพบว่าสาขาวิชานี้ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน, Count unit: แห่ง
น้ำพักน้ำแรง[N] labor, See also: ability, effort, Syn. หยาดเหงื่อแรงงาน, Example: เขาสามารถมั่งมีขึ้นมาได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง, Thai definition: แรงกำลังที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
ชนชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chonchan kammāchīp) EN: working class ; proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patibatkān) EN: laboratory ; lab ; operations room   FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องทดลอง [n.] (hǿng thotløng) EN: laboratory   FR: laboratoire [m]
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp) EN: work ; labour = labor (Am.) ; livelihood ; trade   
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
การแบ่งแรงงาน [n. exp.] (kān baeng raēng-ngān) EN: division of labour = division of labor (Am.)   
การออกกฎหมาย[n. exp.] (kān øk kotmāi) FR: élaboration des lois [f]
ข้อมูลด้านแรงงาน [n. exp.] (khømūn dān raēng-ngān) EN: labour data = labor data (Am.)   FR: chiffre de l'emploi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LABOR    L EY1 B ER0
LABORE    L AH0 B AO1 R
LABORS    L EY1 B ER0 Z
LABORED    L EY1 B ER0 D
LABORDE    L AH0 B AO1 R D
LABORER    L EY1 B ER0 ER0
LABOR'S    L EY1 B ER0 Z
LABORERS    L EY1 B ER0 ER0 Z
LABORING    L EY1 B ER0 IH0 NG
LABORIOUS    L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
labors    (n) (l ei1 b @ z)
labored    (n) (l ei1 b @@ d)
laborer    (n) (l ei1 b @ r @ r)
laboring    (n) (l ei1 b @ r i ng)
laborers    (n) (l ei1 b @ r @ r z)
laborious    (j) (l @1 b oo1 r i@ s)
laboratory    (n) (l @1 b o1 r @ t r ii)
laboriously    (a) (l @1 b oo1 r i@ s l ii)
laboratories    (n) (l @1 b o1 r @ t r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskampf {m}labor dispute [Am.]; labour dispute [Br.] [Add to Longdo]
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation [Add to Longdo]
Erwerbsquote {f}labor force participation rate [Add to Longdo]
Labor {n}; Laboratorium {n} | Labors {pl}; Laboratorien {pl} | kriminaltechnisches Laborlab; laboratory | labs; laboratories | forensic science laboratory [Add to Longdo]
Laborabfüllanlage {f}laborartory-scale filling system [Add to Longdo]
Laborant {m}; Laborantin {f}laboratory assistant [Add to Longdo]
Laborbefund {m}; Laborwert {m}test result [Add to Longdo]
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus [Add to Longdo]
Laboringenieur {m}laboratory engineer [Add to Longdo]
Laborschale {f}; Petrischale {f}petri dish [Add to Longdo]
Labortechnik {f}laboratories [Add to Longdo]
Labor- und Prüftechnik {f}lab and test engineering [Add to Longdo]
Labortisch {m}laboratory bench [Add to Longdo]
Laborübung {f}laboratory tutorial [Add to Longdo]
Laborwecker {m}laboratory timer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
たゆまず努力[たゆまずどりょく, tayumazudoryoku] (n,vs) untiring labor (labour) [Add to Longdo]
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO [Add to Longdo]
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955) [Add to Longdo]
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories [Add to Longdo]
コラボ[, korabo] (n) (abbr) (See コラボレーション) collaboration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以色列工党[Yǐ sè liè Gōng dǎng, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, / ] Labor (Israel) [Add to Longdo]
分娩[fēn miǎn, ㄈㄣ ㄇㄧㄢˇ, ] labor; parturition; delivery [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] labor [Add to Longdo]
劳动力[láo dòng lì, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] labor force; manpower [Add to Longdo]
劳工[láo gōng, ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ, / ] labor [Add to Longdo]
劳苦[láo kǔ, ㄌㄠˊ ㄎㄨˇ, / ] labor; toil [Add to Longdo]
劳资[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, / ] labor and capital; labor and management [Add to Longdo]
劳雇[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ, / ] labor and employer [Add to Longdo]
化验[huà yàn, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄢˋ, / ] laboratory test [Add to Longdo]
实验室[shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] laboratory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL [Add to Longdo]
共通化[きゅうつうか, kyuutsuuka] collaboration [Add to Longdo]
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labor \La"bor\ (l[=a]"b[~e]r), n. [OE. labour, OF. labour,
   laber, labur, F. labeur, L. labor; cf. Gr. lamba`nein to
   take, Skr. labh to get, seize.] [Written also {labour}.]
   1. Physical toil or bodily exertion, especially when
    fatiguing, irksome, or unavoidable, in distinction from
    sportive exercise; hard, muscular effort directed to some
    useful end, as agriculture, manufactures, and like;
    servile toil; exertion; work.
    [1913 Webster]
 
       God hath set
       Labor and rest, as day and night, to men
       Successive.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Intellectual exertion; mental effort; as, the labor of
    compiling a history.
    [1913 Webster]
 
   3. That which requires hard work for its accomplishment; that
    which demands effort.
    [1913 Webster]
 
       Being a labor of so great a difficulty, the exact
       performance thereof we may rather wish than look
       for.                 --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. Travail; the pangs and efforts of childbirth.
    [1913 Webster]
 
       The queen's in labor,
       They say, in great extremity; and feared
       She'll with the labor end.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Any pang or distress. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The pitching or tossing of a vessel which results
    in the straining of timbers and rigging.
    [1913 Webster]
 
   7. [Sp.] A measure of land in Mexico and Texas, equivalent to
    an area of 1771/7 acres. --Bartlett.
 
   8. (Mining.) A stope or set of stopes. [Sp. Amer.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: Work; toil; drudgery; task; exertion; effort; industry;
     painstaking. See {Toll}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labor \La"bor\, v. t. [F. labourer, L. laborare.]
   1. To work at; to work; to till; to cultivate by toil.
    [1913 Webster]
 
       The most excellent lands are lying fallow, or only
       labored by children.         --W. Tooke.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or fabricate with toil, exertion, or care. "To
    labor arms for Troy." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To prosecute, or perfect, with effort; to urge
    strenuously; as, to labor a point or argument.
    [1913 Webster]
 
   4. To belabor; to beat. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labor \La"bor\, v. i. [imp. & p. p. {Labored}; p. pr. & vb. n.
   {Laboring}.] [OE. labouren, F. labourer, L. laborare. See
   {Labor}, n.] [Written also {labour}.]
   1. To exert muscular strength; to exert one's strength with
    painful effort, particularly in servile occupations; to
    work; to toil.
    [1913 Webster]
 
       Adam, well may we labor still to dress
       This garden.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To exert one's powers of mind in the prosecution of any
    design; to strive; to take pains.
    [1913 Webster]
 
   3. To be oppressed with difficulties or disease; to do one's
    work under conditions which make it especially hard,
    wearisome; to move slowly, as against opposition, or under
    a burden; to be burdened; -- often with under, and
    formerly with of.
    [1913 Webster]
 
       The stone that labors up the hill.  --Granville.
    [1913 Webster]
 
       The line too labors, and the words move slow.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To cure the disorder under which he labored. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Come unto me, all ye that labor and are heavy laden,
       and I will give you rest.       --Matt. xi. 28
    [1913 Webster]
 
   4. To be in travail; to suffer the pangs of childbirth; to be
    in labor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To pitch or roll heavily, as a ship in a turbulent
    sea. --Totten.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 labor
   n 1: a social class comprising those who do manual labor or work
      for wages; "there is a shortage of skilled labor in this
      field" [syn: {labor}, {labour}, {working class},
      {proletariat}]
   2: productive work (especially physical work done for wages);
     "his labor did not require a great deal of skill" [syn:
     {labor}, {labour}, {toil}]
   3: concluding state of pregnancy; from the onset of contractions
     to the birth of a child; "she was in labor for six hours"
     [syn: {parturiency}, {labor}, {labour}, {confinement},
     {lying-in}, {travail}, {childbed}]
   4: an organized attempt by workers to improve their status by
     united action (particularly via labor unions) or the leaders
     of this movement [syn: {labor movement}, {trade union
     movement}, {labor}]
   5: a political party formed in Great Britain in 1900;
     characterized by the promotion of labor's interests and
     formerly the socialization of key industries [syn: {British
     Labour Party}, {Labour Party}, {Labour}, {Labor}]
   6: the federal department responsible for promoting the working
     conditions of wage earners in the United States; created in
     1913 [syn: {Department of Labor}, {Labor Department},
     {Labor}, {DoL}]
   7: any piece of work that is undertaken or attempted; "he
     prepared for great undertakings" [syn: {undertaking},
     {project}, {task}, {labor}]
   v 1: strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for
      years to make a decent living"; "We have to push a little
      to make the deadline!"; "She is driving away at her
      doctoral thesis" [syn: {tug}, {labor}, {labour}, {push},
      {drive}]
   2: work hard; "She was digging away at her math homework";
     "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor}, {labour},
     {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge}, {dig}, {moil}]
   3: undergo the efforts of childbirth [syn: {labor}, {labour}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 labor
   job; work
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 labor
   job; work
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Labor [laboːr] (n) , s.(n )
   lab
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top