Search result for

label as

(26 entries)
(1.482 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -label as-, *label as*, label a
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา label as มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *label as*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
label as[PHRV] ถูกตราหน้า, See also: ถูกจัดให้อยู่ในจำพวก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You asked me for two cases of Johnnie Walker Black Label and four ladies of the pole, and I got them for you, didn't I?นายขอแค่จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ แบล็คเลเบิ้ล สองลัง กับหญิงเต้นรูดเสาสี่คน แล้วฉันก็หามาให้ใช่มั้ย? RocknRolla (2008)
Whatever we did, we'd clip a sample of the source material to label and keep next to the output.ที่เราทำคือเราแนบตัวอย่างของสารตั้งต้น เพื่อระบุและเก็บไว้ใกล้ๆกับผลที่ได้ Sense Memory (2011)
I need to move to LA and get a job at a record label and start paying my dues.หนูอยากจะย้ายไปแอลเอ ทำงานที่เรคคอร์ตเรเบล และจ่ายค่าธรรมเนียมการเป็นดีเจ Pitch Perfect (2012)
Before you knew it, we signed with a major label and put out our first single, Karate Guy.มารู้ตัวเราก็เซ็นสัญญากับบริษัทยักษ์ใหญ่ และออกเพลงซิงเกิลแรก หนุ่มคาราเต้ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
If Buzz uses the assets to build a record label he only wants to his overbearing father rebel by the money invests in a risky industry.Wenn Buzz das Vermögen dazu verwendet, ein Plattenlabel aufzubauen, will er nur gegen seinen übermächtigen Vater rebellieren, indem er das Geld in eine so riskante Branche investiert. Girl (1998)
Black Label on the rocks.Black Label auf Eis. Bad Bizness (2003)
What I do is work my ass off to get my own record label off the ground.Ich arbeite mir den Arsch ab, um ein Plattenlabel aufzubauen. Death Proof (2007)
Black Label on the rocks.Black Label auf Eis. Impulse (2008)
Look at the label on the ribbon.Sieh dir mal das Label an. Monster Movie (2008)
I'm here to run my label.Ich bin hier, um mein Label am laufen zu halten. Episode One (2008)
And then you'll be "free" to perform at any label-authorized concert.Und dann kannst du ruhig auf jedem Konzert performen, das vom Label autorisiert wurde. Now You Lift Your Eyes to the Sun (2009)
I called a label that turned out to be a kid in highschool... who's collecting demos from his friends.Ich hab ein Label angerufen, da ging der Junge noch zur Highschool und hat Demos von seinen Freunden gehortet. Going the Distance (2010)
Can I look at the label?Darf ich das Label ansehen? Death Row Tip (2011)
Just, uh, getting caught up, trying to figure out how best to run this label if you let me, that is.Mich bloß auf den neuesten Stand bringen, und herausfinden, wie man dieses Label am Besten führt... Natürlich nur, wenn du mich lässt. Know This, We've Noticed (2012)
Blue Label on the rocks, seven figures a year Graham Jackson?Blue Label auf Eis, siebenstelliges Jahreseinkommen Graham Jackson? Baggage Claim (2013)
I'm trying to get his support in setting up a reliable brand of Chinese-produced organic tea.Ich will mit seiner Unterstützung ein Bio-Label aufbauen für die Tee-Produktion in China. Chinese Puzzle (2013)
Well, that's what happens when you call your drink "SkinnieMinnie" and put your silhouette on every single bottle.Das ist es was passiert, wenn man sein Getränk Skinnie Minnie nennt und sein Label auf jede Flasche klebt. Can of Worms (2013)
Last night after we had the drinks at the bar, I took the... I took the party home by myself and I drank a half a bottle of Black Label.Gestern Abend nach der Bar ging ich nach Hause und trank eine halbe Flasche Black Label alleine. Better Living Through Chemistry (2014)
Plus, they've offered to upgrade tonight's champagne selection from yellow label to rose.Außerdem haben sie angeboten, die Champagnerauswahl für heute Abend von Yellow Label auf Rose zu ändern. Provenance (2014)
♪ Don't be surprised that I built an enterprise ♪Wundere dich nicht, dass ich ein Label aufgebaut habe Straight Outta Compton (2015)
Then I built that company into a record label.Die habe ich dann zu einem Plattenlabel ausgebaut. Pilot (2016)
Ahmet offered Zeppelin their own label. - What?Ahmet hat Zeppelin ein eigenes Label angeboten. Pilot (2016)
I'm gonna offer you a piece of my ownership, okay? - You'll have a cash cow...Ich biete dir eine Beteiligung an meinem Label an. Pilot (2016)
We're launching a sublabel. If our first release is a '50s compilation, sounds kind of off.Wenn unser Sub-Label als Erstes eine 50er-Sammlung rausbringt, kommt das schräg rüber. Rock and Roll Queen (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top