Search result for

label

(124 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -label-, *label*
English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
label[VT] ติดป้าย, See also: ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ, Syn. tag
label[VT] ทำเครื่องหมาย, See also: แสดงเครื่องหมาย, Syn. mark
label[VT] แบ่งเป็นประเภท, See also: จัดเป็นประเภท, Syn. classify
label[N] ป้าย, See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ, Syn. gummed label, brand, marque, sticker
label[N] ยี่ห้อ, See also: ชื่อ, ตรา, เครื่องหมายการค้า, Syn. trade name
label as[PHRV] ถูกตราหน้า, See also: ถูกจัดให้อยู่ในจำพวก
label with[PHRV] ติดป้ายด้วย, See also: ติดฉลากด้วย, Syn. mark with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
file labelป้ายแสดงชื่อแฟ้มหมายถึง ป้ายหรือที่ที่จะทำเครื่องหมายบ่งบอกว่า แฟ้มข้อมูลนั้นชื่ออะไร เก็บไว้ในสื่อชนิดใด เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ CHULA เก็บไว้ในสื่อที่เป็นแถบบันทึกมีจำนวนทั้งสิ้นสี่ม้วน เป็นต้นมีความหมายเหมือน file identification
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก,ติดป้าย,ติดฉลาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
label clauseข้อกำหนดฉลากสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
label diagramแผนภาพสัญลักษณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
labellum; lipกลีบปาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labelsติดป้าย, ชูป้าย (ชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Label ป้าย [คอมพิวเตอร์]
Label industryอุตสาหกรรมฉลาก [TU Subject Heading]
Labeledที่ติดฉลาก, ผนึกแน่น, ติดฉลาก [การแพทย์]
Labelingการติดฉลาก [TU Subject Heading]
Labelingการปิดฉลาก, การจารึกข้อความ [การแพทย์]
Labeling, Radioactiveการติดฉลากกัมมันตรังสี [การแพทย์]
Labellaลาเบลล่า [การแพทย์]
Labelled compoundสารประกอบติดฉลาก(รังสี), สารประกอบเข้ากัมมันตรังสี ,สารประกอบทำรอย, สารสังเคราะห์ที่มีนิวไคลด์กัมมันตรังสีประกอบอยู่ในโมเลกุล มี 2 ประเภทหลัก คือ การแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุเดียวกัน อีกประเภทหนึ่งเป็นการแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุต่างชนิดกัน
[นิวเคลียร์]
Labelsฉลาก [TU Subject Heading]
Labelsบอกชื่อ, ปิดฉลาก, ติดฉลาก, ฉลากติดขวด, ฉลาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
label ['เลเบิล] (vt ) บรรยาย lebel sth/sb

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reporting it just labels me.รายงานนั่นจะตีตราฉันว่า Emancipation (2008)
Labelling them beautiful won't make them beautifulแล้วอ้างกว่ามันงดงาม นั่นไม่ทำให้มันงดงามขึ้นมาได้จริง Portrait of a Beauty (2008)
Clothing is custom, no labels.เสื้อผ้า ไม่มีป้าย The Dark Knight (2008)
It might put him in danger if he gets labeled as a protestor.มันอาจทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย ถ้าเขาถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
We are not afraid of being labeled as protestors.เราไม่กลัวที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นนักต่อต้าน Episode #1.9 (2008)
I think your hobby is labeling people.ฉันคิดว่างานอดิเรกของเธอคือ ตราหน้าผู้คน. Episode #1.9 (2008)
Meanwhile, RIPLEY has labeled Mrs. Farmer's son as a person of interest, and we're tagging him to see where he leads.ขณะที่ ริปลี่ขึ้นชื่อ ลูกชายของคุณนายฟามเมอร์ เป็นบุคคลที่ต้องจับตามอง และเรากำลังติดตามว่า เขาจะพาเราไปไหน WarGames: The Dead Code (2008)
Yes. We should take out the labels and the laundry marks.ใช่ เอาป้ายเสื้อแล้วก็ป้ายร้านซักรีด Burn After Reading (2008)
I don't really subscribe to any label.ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
We don't need to put labels on it.ไม่เห็นจำเป็นจะต้องตีตราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเลย 500 Days of Summer (2009)
You start putting labels on it, that's like the kiss of death.แล้วถ้าเราเริ่มคิดจะตีตราเป็นเจ้าของกันและกัน มันเท่ากับหายนะเลยนะ 500 Days of Summer (2009)
Look, we don't have to put a label on it.คุณฟังผมนะ เราไม่จำเป็นต้องตีตรากันและกันก็ได้ 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
labelAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
labelAttach labels to all the bags.
labelAttach this label to your package.
labelHe attached a "Fragile" label to the package.
labelHe attached a label to the bag.
labelI soon came across a box labeled Terry Tate.
labelIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
labelIt says on the label to take two tablets.
labelPut price labels on each individual item.
labelThe clerk labeled the baggage.
labelThe contents of the box are listed on the label.
labelThe label is attached to the trunk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลาก[N] label, Syn. สลากยา, ฉลาก, Example: ไม่ว่าจะรับประทานยาใดๆ ควรอ่านสลากก่อนทุกครั้ง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
ฉลากยา[N] label, Syn. สลากยา, Example: ลูกจ้างคอกปศุสัตว์อ่านฉลากยาผิด และผสมยาพิษทำให้วัวตายทั้งฝูง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
ป้ายชื่อ[N] label, Example: ทุกคนที่เข้า-ออกศูนย์ต้องติดป้ายชื่อและมียามรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกทำลาย, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: แผ่นป้ายที่บอกชื่อเพื่อเป็นการแสดงตน
ป้าย[N] label, See also: sticker, Syn. ฉลาก, Example: ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดในป้ายของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นจริง, Count unit: แผ่น, Thai definition: รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น, Notes: (กฎหมาย)
หมายยา[N] label, Syn. ฉลากยา, Example: ก่อนจะใช้ยาทุกชนิด ควรอ่านหมายยาให้เข้าใจเสียก่อน
ติดป้าย[V] label, See also: put up a sign or a nameplate, set up a bill-board or sign, set up a sign-board, hang out o, Syn. ขึ้นป้าย, ปิดป้าย, Example: เราควรติดป้ายประกาศรายละเอียดต่างๆ ของการสมัครงานให้คนที่สนใจได้รับทราบ, Thai definition: ติดข้อความที่ต้องการแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ตราหน้า[V] brand, See also: label, stigmatize, condemn, disparage, damn, Syn. หมายหน้า, Example: ดอยในอดีตชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงถูกตราหน้าว่าเป็น คอมมิวนิสต์, Thai definition: หมายหน้าไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]
การเรียกชื่อ[n. exp.] (kān rīek cheū) EN: labelling   FR: appellation [f] ; dénomination [f]
แปะฉลาก[v. exp.] (pae chalāk) EN: stick on a label   FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label   FR: étiquette [f]
ป้ายติด[n.] (pāi tit) EN: label   FR: étiquette [f]
เรียกขาน[v. exp.] (rīek khān) EN: name ; call ; label   
สลาก[n.] (salāk) EN: label ; tab   FR: étiquette [f]
ติดฉลาก[v. exp.] (tit chalāk) EN: stick on a label ; label ; tag   FR: étiqueter
ติดป้าย[v. exp.] (tit pāi) EN: put up a sign ; set up a sign ; set up a billboard ; label   FR: étiqueter

CMU English Pronouncing Dictionary
LABEL    L EY1 B AH0 L
LABELL    L AH0 B EH1 L
LABELS    L EY1 B AH0 L Z
LABELED    L EY1 B AH0 L D
LABEL'S    L EY1 B AH0 L Z
LABELLA    L AH0 B EH1 L AH0
LABELLE    L AH0 B EH1 L
LABELING    L EY1 B AH0 L IH0 NG
LABELING    L EY1 B L IH0 NG
LABELLED    L EY1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
label    (v) (l ei1 b l)
labels    (v) (l ei1 b l z)
labelled    (v) (l ei1 b l d)
labelling    (v) (l ei1 b @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressmodifikator {m}label modifier [Add to Longdo]
Etikettendruck {m}label printing [Add to Longdo]
Etikettendrucker {m}label printer [Add to Longdo]
Funktionsstreifen {m}label strip [Add to Longdo]
Kennsatz-Querverweistabelle {f}label cross reference table [Add to Longdo]
Kennsatzfamilie {f}label set [Add to Longdo]
Kennsatzname {m}label identifier [Add to Longdo]
Kennsatzname {m}label name [Add to Longdo]
Kennsatznummer {f}label number [Add to Longdo]
Kennsatzroutine {f}label handling routine [Add to Longdo]
Kennsatztabellen-Ausdruck {m}label table listing [Add to Longdo]
Kennsatztyp {m}label type [Add to Longdo]
Namensparameter {m}label parameter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
システムラベル[, shisutemuraberu] (n) {comp} system label [Add to Longdo]
テキストラベル[, tekisutoraberu] (n) {comp} text label [Add to Longdo]
パルミラ椰子[パルミラやし;パルミラヤシ, parumira yashi ; parumirayashi] (n) (uk) palmyra (species of fan palm, Borassus flabellifer) [Add to Longdo]
ピーラー[, pi-ra-] (n) peeler (for peeling a label from its base in a barcode printer) [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]
ファラベラ[, farabera] (n) Falabella (miniature horse) [Add to Longdo]
ベクトルラベル[, bekutoruraberu] (n) {comp} vector label [Add to Longdo]
ボリュームラベル[, boryu-muraberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标签[biāo qiān, ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄢ, / ] label; tag, #7,207 [Add to Longdo]
签条[qiān tiáo, ㄑㄧㄢ ㄊㄧㄠˊ, / ] label; tag, #139,739 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム終わりラベル[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.) [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
ラベル[らべる, raberu] label [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Label \La"bel\, v. t. [imp. & p. p. {Labeled} (l[=a]"b[e^]ld) or
   {Labelled}; p. pr. & vb. n. {Labeling} or {Labelling}.]
   1. To affix a label to; to mark with a name, etc.; as, to
    label a bottle or a package.
    [1913 Webster]
 
   2. To affix in or on a label. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Label \La"bel\ (l[=a]"b[e^]l), n. [OF. label sort of ribbon or
   fringe, label in heraldry, F. lambeau shred, strip, rag; of
   uncertain origin; cf. L. labellum, dim. of labrum lip, edge,
   margin, G. lappen flap, patch, rag, tatter (cf. {Lap} of a
   dress), W. llab, llabed, label, flap, Gael. leab, leob,
   slice, shred, hanging lip.]
   1. A tassel. [Obs.] --Huloet. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. A slip of silk, paper, parchment, etc., affixed to
    anything, and indicating, usually by an inscription, the
    contents, ownership, destination, etc.; as, the label of a
    bottle or a package.
    [1913 Webster]
 
   3. A slip of ribbon, parchment, etc., attached to a document
    to hold the appended seal; also, the seal.
    [1913 Webster]
 
   4. A writing annexed by way of addition, as a codicil added
    to a will.
    [1913 Webster]
 
   5. (Her.) A barrulet, or, rarely, a bendlet, with pendants,
    or points, usually three, especially used as a mark of
    cadency to distinguish an eldest or only son while his
    father is still living.
    [1913 Webster]
 
   6. A brass rule with sights, formerly used, in connection
    with a circumferentor, to take altitudes. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gothic Arch.) The name now generally given to the
    projecting molding by the sides, and over the tops, of
    openings in medi[ae]val architecture. It always has a
    square form, as in the illustration. --Arch. Pub. Soc.
    [1913 Webster]
 
   8. In medi[ae]val art, the representation of a band or scroll
    containing an inscription. --Fairholt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 label
   n 1: a brief description given for purposes of identification;
      "the label Modern is applied to many different kinds of
      architecture"
   2: trade name of a company that produces musical recordings;
     "the artists and repertoire department of a recording label
     is responsible for finding new talent" [syn: {label},
     {recording label}]
   3: a radioactive isotope that is used in a compound in order to
     trace the mechanism of a chemical reaction
   4: an identifying or descriptive marker that is attached to an
     object
   v 1: assign a label to; designate with a label; "These students
      were labelled `learning disabled'"
   2: attach a tag or label to; "label these bottles" [syn: {tag},
     {label}, {mark}]
   3: pronounce judgment on; "They labeled him unfit to work here"
     [syn: {pronounce}, {label}, {judge}]
   4: distinguish (as a compound or molecule) by introducing a
     labeled atom
   5: distinguish (an element or atom) by using a radioactive
     isotope or an isotope of unusual mass for tracing through
     chemical reactions

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 label [lebəl]
   label
   etiquette
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top