Search result for

kriegen

(69 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kriegen-, *kriegen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kriegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kriegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll have a tough time making it to the next island if we don't get that shaft fixed.Es wird schwer, zur nächsten Insel zu kommen, wenn wir die Welle nicht repariert kriegenZombie (1979)
Don't worry, it's nothing that a soldering iron and a screwdriver can't fix.Mit einem Lötkolben und einem Schraubenzieher kriegen wir das hin. Unidentified Flying Oddball (1979)
King, I think we're in trouble.König, ich glaube, wir kriegen Ärger. Unidentified Flying Oddball (1979)
He don't look like much, but it won't be easy to get the money.Er sieht nicht gerade clever aus, aber es wird nicht einfacher, das Geld zu kriegenThe Villain (1979)
Why don't you just do that, if you think you can handle it?Warum tun Sie's nicht, wenn Sie denken, Sie kriegen es hin? The Villain (1979)
Chief, you sure your braves can handle this?Häuptling, bist du sicher, dass deine Leute das hinkriegenThe Villain (1979)
I think you better go a little faster, because they're gonna get us.Ich denke, wir sollten... noch etwas schneller werden, sonst kriegen sie uns. The Villain (1979)
We got 'em.Diesmal kriegen wir ihn. The Villain (1979)
We gotta get her.Wir müssen sie kriegenThe Wanderers (1979)
We got to make it.Den müssen wir kriegenThe Warriors (1979)
- We'll get them at 96th Street.- Wir kriegen Sie an der 96. Straße. The Warriors (1979)
They're trying to get all the gangs in town.Die versuchen, alle Gangs der Stadt zu kriegenThe Warriors (1979)
How are we going to pay for the rice?Etwas Reis brauchen wir, und auch Tee. Und das Trinkgeld. Wo kriegen wir Geld her? Knockabout (1979)
Ever since then the devil lies in wait, ... whispering wickedness to bring us fast to the doorstep of Hell.Seit dieser Zeit bedrängt uns der Teufel, flüstert uns das Schlimmste vor, um uns möglichst schnell in die Hölle zu kriegenNightmares (1979)
You know a kid can get scared livin' in a place like that.Ein Kind kann einen Horror kriegen, wenn es an einem solchen Ort wohnt. Don't Go Near the Park (1979)
With a little help, we could get this back on the road.Mit ein wenig Hilfe könnten wir ihn wieder in Schuss kriegenThe Kinfolk (1979)
Hmm. I'm afraid I'll get electrocuted when I put the key in there.Ich hätte Angst einen Stromschlag zu kriegenThe Kinfolk (1979)
You told me earlier that you can unlock the handcuffs in 10 seconds.Vorhin hast du doch gesagt, du könntest die Handschellen in 10 Sekunden aufkriegenTerror Express (1980)
We can't get any currency until we find Dr. Mortinson.Wir kriegen Zahlungsmittel erst von Dr. Mortinson. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Annie, quick, we've been trying to get Mortinson on film for weeks.Annie, ich versuche schon seit Wochen ihn vor die Kamera zu kriegenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
I can't get one farmhand, for fear of the same thing happening to us will happen to them.Ich schaffe es nicht, jemand zu kriegen. Sie haben Angst, dass das, was uns passiert ist, auch ihnen passiert. Space Croppers (1980)
Yeah, those kind, they're always trying to get something, because of what they are, instead of working for it.Ja, genau die wollen nur was kriegen... weil sie so sind, anstatt dafür zu arbeiten. Space Croppers (1980)
I think you've got trouble.Jetzt kriegen Sie Probleme. Space Croppers (1980)
I've tried anyone and everyone I can think of for 50 miles and I can't get one farmhand.Ich habe es Umkreis von fünfzig Meilen probiert und ich schaffe es nicht, jemand zu kriegen. Warum nicht? Space Croppers (1980)
Troy, I've been waiting for a chance to get my hands on him.Troy, ich warte nur darauf ihn in die Finger zu kriegenSpaceball (1980)
You got it, Chief, I'll make them a household item.Kriegen Sie, Chief, ich mach's zum Tagesgespräch Spaceball (1980)
Any way we could get up a little game?Kriegen wir ein Spiel zusammen? Spaceball (1980)
Yeah. Wait till you sink your chops into one of these.Ja, ich bin gespannt, wie Sie eins zwischen die Zähne kriegenThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Chief, before this is over you may want all the help you can get.Bevor das vorbei ist, werden Sie um jede Hilfe dankbar sein, die Sie kriegenThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
It'd take some time to whip them into shape:Es würde dauern, sie fit zu kriegenThe Return of Starbuck (1980)
Oh, this is a shame. I really worked so hard putting you together, I...Schade, ich habe schwer gearbeitet um dich hinzukriegenThe Return of Starbuck (1980)
Why did you put me back together?Warum wolltest du mich hinkriegenThe Return of Starbuck (1980)
We can't catch up.Wir kriegen sie nicht mehr. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Colonel, I'd love to have you aboard, but right now we're trying to figure out why this truck just stopped dead.Gern, Colonel, aber im Augenblick sind wir damit beschäftigt, den Wagen wieder in Gang zu kriegen. Er fährt nicht mehr. The Super Scouts: Part 2 (1980)
- And get some answers?- Und Antworten kriegenThe Idol (1980)
I'm not gonna be having children.Ich werde keine Kinder kriegenThe Idol (1980)
Yeah, you think we'll snag him today?Ja, meinst du, wir kriegen ihn heute? The Last Straw (1980)
You're gonna get your man.Sie werden Ihren Mann schon kriegenThe Outrage: Part 2 (1980)
Erin, the hours you put in at that factory you deserve all the nourishment you can get.ROSE: Erin, für all die Stunden in der Fabrik verdienst du so viel Essen, wie du kriegen kannst. The Premonition (1980)
I'm counting on you to get them for me.Ich zähle darauf, dass Sie mir helfen, die zu kriegenThe Premonition (1980)
We ain't never going to get R and R, Ben.Wir werden nie Urlaub kriegen, Ben. The Triumph (1980)
Well, some of us can get dates and others can get straight A's.Einige Leute kriegen Dates, andere Einsen. The Unthinkable (1980)
And I'm asking10 % below London allowance, and we'll settle for 30 % below.Ich fordere 10 Prozent weniger, als die in London kriegen und wir einigen uns auf 30 Prozent weniger. Jobs for the Boys (1980)
What job do you think you're likely to get?Sagen Sie bitte, was glauben Sie, welches Ressort Sie kriegen werden? Open Government (1980)
What job do you think you're likely to get?Sagen Sie bitte, was glauben Sie, welches Ressort Sie kriegen werden? Open Government (1980)
The Ministry Defence checks to see they get what they ordered.Da prüft der Verteidigungsminister, ob sie die kriegen, die bestellt waren. The Economy Drive (1980)
Why are we having an official visit from this tin pot little African country?Warum kriegen wir überhaupt offiziellen Besuch aus diesem unbedeutenden afrikanischen Zwergenstaat? Ich bitte Sie inständig, sprechen Sie nicht von einem unbedeutenden afrikanischen Zwergstaat. The Official Visit (1980)
No chance of getting it back to London?Also kriegen wir den Besuch nicht nach London? The Official Visit (1980)
Where will I go?Was werde ich kriegenThe Writing on the Wall (1980)
You'll have to get Duras for meDu mußt Duras für mich kriegenEvery Man for Himself (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
kriegen(vt jargon) |kriegte, hat gekriegt, etw.(A)| ได้รับ เช่น Sie hat einen Brief gekriegt. เธอได้รับจดหมายหนึ่งฉบับ, See also: S. bekommen, erhalten,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einen Rappel kriegento flip (one's lid) [Add to Longdo]
etw. auf die Reihe kriegento handle sth. [Add to Longdo]
begreifen; erfassen; erkennen; sich klarmachen; mitkriegento realize; to realise [Br.] [Add to Longdo]
bekommen; erhalten; kriegen; abkriegen | bekommend; erhaltend; kriegend; abkriegend | bekommen; erhalten; gekriegt; abgekriegt | er/sie bekommt; er/sie erhält | ich/er/sie bekam; ich/er/sie erhielt | er/sie hat/hatte bekommen; er/sie hat/hatte erhaltento get {got; got, gotten} | getting | got; gotten | he/she gets | I/he/she got | he/she has/had got; he/she has/had gotten [Add to Longdo]
eins aufs Dach kriegento get it in the neck [Add to Longdo]
herumkriegen | herumkriegendto win over | winning over [Add to Longdo]
hinkriegen; hinbekommen; hindrehen; hinbiegen | hinkriegend; hinbekommend; hindrehend; hinbiegend | hingekriegt; hinbekommen; hingedreht; hingebogen | ich/er/sie kriegte hin; ich/er/sie bekam hinto wangle | wangling | wangled | I/he/she wangled [Add to Longdo]
mitkriegen; kapierento latch on [Add to Longdo]
runterkriegen [ugs.]to get down [Add to Longdo]
spitzkriegen [ugs.]to tumble to; to get wise [coll.] [Add to Longdo]
unterkriegen | unterkriegtto get down | gets down [Add to Longdo]
sich nicht unterkriegen lassento bounce back [Add to Longdo]
Ich lasse mich nicht so leicht unterkriegen.I'll give them a run for their money. [Add to Longdo]
Ich lasse mich nicht unterkriegen.I won't let it get me down. [Add to Longdo]
Lass dich nicht unterkriegen!Keep your tail up! [Add to Longdo]
Mit diesen Leuten soll man etwas fertig kriegen?How can you get anything done with people like that? [Add to Longdo]
Schauen wir, dass wir's hinter uns kriegen!Let's get it over with! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top