Search result for

konkrete

(55 entries)
(1.2674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -konkrete-, *konkrete*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา konkrete มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *konkrete*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm working on a few ideas, but nothing definite yet.Ich habe da ein paar Ideen, es ist aber noch nichts Konkretes. The Furlough (1980)
Me must make changes. Set things up properly.Wir müssen was Konkretes tun, die Sache auf ein Niveau bringen. The Conductor (1980)
I tell you' something must be done.Aber wir müssen was Konkretes tun. The Conductor (1980)
Nature pushing through the concreteDie Natur durchboxt das Konkrete Downtown 81 (1981)
is that all you can think of, instead of taking a definite stand?Du steckst den Kopf in den Sand. Fällt dir keine konkrete Stellungnahme dazu ein? Mephisto (1981)
The absence of a plan is ridiculous.So was ohne einen konkreten Plan ist Wahnsinn. Stripes (1981)
I've no hard facts.Ich habe doch keine konkreten Fakten. The Whisky Priest (1982)
One or two ideas.Noch nichts konkretes. The Thing (1982)
I have a very clear proposal that will help us communicate our problems to the worldIch habe einen konkreten Vorschlag. Es wird uns in der ersten Phase helfen, unsere Probleme in der Außenwelt bekannt zu machen. Dracula of Exarcheia (1983)
Expansion, profitability, the concrete.Immer nur Expansion, Rentabilität, Konkretes. L'Africain (1983)
My inexperienced child has been blinded... by Mr. Schumann's alleged mystical, dreamy quality.Hinter dem Ruhm und der Kunst einer Clara Wieck. Das sind wenig konkrete Auslassungen, Herr Wieck. Spring Symphony (1983)
I can give you a specific example of when the so-called everyday housewife was not only involved she was the agent in question.Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, bei dem eine angeblich ganz gewöhnliche Hausfrau nicht nur eine Rolle spielte, sondern sogar die fragliche Agentin war. Double Agent (1984)
Do you know a specific castle near Salzburg that the people call Das Geisterschloss?Kennen Sie ein konkretes Schloss in der Nähe von Salzburg, das das Geisterschloss genannt wird? Nein. The Legend of Das Geisterschloss (1984)
Dith Pran and I tried to record and bring home the concrete consequences of these decisions to real people. To human beings the people left out of the Administration's plans but who paid the price and took the beating for them.Dith Pran und ich versuchten, hier darauf aufmerksam zu machen, welche konkreten Konsequenzen diese Entscheidungen für die Einwohner, für reale Menschen hatten für die Menschen, die die Regierung bei ihren Plänen ignorierte, die jedoch den Preis dafür zahlen mussten. The Killing Fields (1984)
- The entire group of conspirators.- Alle Verschwörer. - Konkreter. Repentance (1984)
Then I presume you have some concrete evidence to show me.Dann haben Sie sicher konkrete Hinweise für mich? Knight by a Nose (1985)
When you put away that nuclear installation, they ID'd you.Geht's konkreter? Als Sie die Chemiefabrik außer Betrieb setzten, wurden Sie erkannt. Target MacGyver (1985)
Would you care to elaborate?Können Sie konkreter werden? Illustrated Steele (1985)
Oh. It's a definite plan.Es ist ein konkreter Plan. Utopia Now (1985)
But we can't just risk everything without something definite to go on.Aber wir können nicht alles riskieren, ohne etwas Konkretes zu haben. Entschuldige, bitte. The Conversion (1985)
If you prefer something more specific say, against electrical charges over £70...Wenn Sie etwas Konkreteres möchten, zum Beispiel Deckung für Stromkosten von über 70 £... Brazil (1985)
I'm just sayin' it's too convenient. Someone's tryin' to plug up the holes. You got that.Sie brauchen etwas Konkreteres als eine unbestimmte Ahnung, damit ich die ganze Nacht hier bleibe. Baby Blues (1986)
- He couldn't be more specific?- Er konnte nichts Konkretes sagen? The Pharoah's Engineer (1986)
We've got to have something concrete before I can go to him.Wir müssen was Konkretes haben, bevor ich ihn ansprechen kann. Three Little Spies (1986)
Give me something to work with.Geben Sie mir was Konkretes. Three Little Spies (1986)
Get me something more conclusive by tonight or I will have to blow that whistle.Ich brauche bis heute Abend konkrete Anhaltspunkte, oder ich muss Alarm schlagen. Wrong Number (1986)
Be more specific.Seien Sie etwas konkreter. The Fly (1986)
There've been actual studies.Darüber gibt es konkrete Untersuchungen. Short Circuit (1986)
Well, nothing solid yet.- Weiß noch nicht. Leider nichts Konkretes. Partners (1987)
Unless we can provide concrete proof of her innocence, she may go to prison.Ohne konkreten Beweis ihrer Unschuld kann sie im Gefängnis landen. A Matter of Choice (1987)
Yeah, she's got definite ideas about the decor.Sie hat da sehr konkrete Vorstellungen. The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)
- Well, uh, we haven't actually made any specific plans.Tja, wir hatten eigentlich noch keine konkreten Pläne. The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)
Listen to me.Sie haben nichts Konkretes. Tin Men (1987)
Well, nothing concrete, Prime Minister, it's er...Nichts konkretes, Premierminister. Episode #1.2 (1988)
Lieutenant—Da ich nichts Konkretes hab, komm ich damit nicht durch. Badge of Dishonor (1988)
- I've no specific recommendation.- Ich habe keinen konkreten Plan. The Neutral Zone (1988)
While that's being sorted out, the lawyer could find something definitive.Während das alles geklärt wird, kann unser Anwalt vielleicht etwas Konkretes in Erfahrung bringen. Criminal Law (1988)
But I assure the court that the facts are simple.Die Staats- Anwaltschaft hat sich auf den konkreteCriminal Law (1988)
Let's give her something concrete.Ich biete ihr etwas Konkretes an. Merry Christmas from Grandpa (1989)
Anyway, this terrorist had a very specific demand.Egal, dieser Terrorist hat eine konkrete Forderung gestellt. Seinfeld (1989)
[LISA YELLS]Es war mein erstes Drehbuch, mit vielen Fehlern, aber es wurde gut. - Gibt es einen konkreten Bezug? Bart vs. Thanksgiving (1990)
But not quite on a conscious level.Aber es ist keine konkrete Verbindung. Tin Man (1990)
- Afraid of what?- Werden Sie bitte konkreter. Tin Man (1990)
This is temporary for transfer thus we have no right for detainDazu brauche ich konkrete Beweise. Fatal Termination (1990)
- Very good idea.- Ich habe einen konkreten Verdacht. Toy Soldiers (1991)
Any match we make will be inconclusive at best.Auch bei Übereinstimmung gibt es nichts Konkretes. Identity Crisis (1991)
This isn't tangible, Lepetit.Konkret, Lepetit. Werden Sie konkreter! Riens du tout (1992)
We got something hard on him now.Jetzt haben wir etwas Konkretes in der Hand. Thunderheart (1992)
No. Even the government can't make a move without definite evidence.Nicht einmal die Regierung kann eingreifen, außer, sie hat konkrete Hinweise. Ninja Scroll (1993)
Any kind of substantiated evidence?Irgendwelche konkreten Beweise? Straitjacket (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
konkrete Sachenascertained goods [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
具体策[ぐたいさく, gutaisaku] konkrete_Massnahme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top