Search result for

kommentieren

(54 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kommentieren-, *kommentieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kommentieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kommentieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After a delay he was answered by a scriptwriter's wife that her husband could not answer any questions, having seriously suffered from the effects of the VUE, but she knew that the bird had been given a Latin title in the studios,Nach langem Warten erhielt er ein Schreiben von der Frau eines Drehbuchautors, ihr Mann könne nicht kommentieren, da er ernsthaft unter den Folgen des GUE leide, aber sie wisse, dass der Vogel einen lateinischen Namen hätte, The Falls (1980)
I can't comment on Government policy.Ich darf die Regierungspolitik nicht kommentieren. Fragen Sie den Minister. A Question of Loyalty (1981)
I won't interfere, I won't make any comments, I won't even...Ich werde nichts kommentieren, ich werde nicht mal... Sophie's Choice (1982)
Whο did, sir? Miss Marple, οf cοurse. Whο dο yοu think?Grundbesitzer im Dorf St. Mary Mead hat der Polizei gesagt, er habe keine Erklärung dafür, wie der Leichnam der platinblonden, hübschen Nachtclubtänzerin Ruby Keene in die Bibliothek seines Hauses Gossington Hall kommen konnte, was wir nicht weiter kommentieren möchten. Part 3 (1984)
The Foreign and Commonwealth Office might have some views on that.Ich denke, dass vielleicht das Außen- ministerium diese Absicht kommentieren wird. So warum? The Grand Design (1986)
Care to comment?Würden Sie das kommentierenSalvador (1986)
I had to rush out to cover a Warriors practice session.Musste ein Übungsspiel kommentierenJoey's Place (1987)
To get back in the swing after vacation, write an essay on the first two verses.Zur Einstimmung kommentieren Sie die beiden ersten Strophen. Au Revoir les Enfants (1987)
I seem to be commenting on everything.Ich muss nicht alles kommentierenEncounter at Farpoint (1987)
Do you have to comment on every single card?Musst du jede einzelne Karte kommentierenBreak Up to Make Up (1989)
Chill on the blow-by-blow, all right?Nichtjeden Furz kommentieren, OK? CB4 (1993)
Well, I thought I should comment on the situation.- Ich wollte die Situation kommentierenMrs. Doubtfire (1993)
Sheriff Alan Pangborn is unable to comment."Sheriff Alan Pangborn ist außer Stande, dies zu kommentieren." Needful Things (1993)
- l want you to be my commentator.- Kannst du mich kommentierenQuibbling Siblings (1994)
You know, as I lie here, I can't help but comment.Wisst ihr, wie ich hier liege, kann ich nur kommentierenTremors II: Aftershocks (1996)
I can't comment for the record.Ich kann nichts kommentierenCourage Under Fire (1996)
... you'llbeluckytogeta gig giving the surfing report in Kansas.... kommentierenSiedas Wetter in Kansas. Mad City (1997)
Would you comment please on the rumors... that the president's delay... is due to the situation in Albania?Können Sie das Gerücht kommentieren, dass die verspätete Rückreise des Präsidenten... mit der Albanien-Krise zusammenhängt? Wag the Dog (1997)
Shut up, Barba. You still don't know what it's like here.Du solltest besser nichts kommentieren, wovon du nichts verstehst. Bye Bye Bluebird (1999)
Care to comment?Wollen Sie das kommentierenOut of Sight (1999)
Would Dr Wendt care to comment on that?Könnte Dr. Wendt das bitte kommentierenSongs from the Second Floor (2000)
Is he the rabid dog we've all been hearing about?Das sollte ich nicht kommentieren, Sir. Rules of Engagement (2000)
Counsel should refrain from commentary.- Sie darf nicht kommentierenGirls' Night Out (2000)
Well, I don't think I'll comment, since you do have hot liquid over my head.Aus Sicherheitsgründen werde ich das nicht kommentierenChick Flick (2000)
We just feel like... it's not really necessary to comment at this particular time."dass es nicht notwendig ist, das jetzt zu kommentierenInterior Decorator (2000)
I'm not going to go into any details at this time."Ich kann nichts dergleichen kommentieren." Along Came a Spider (2001)
Detectives have refused to comment on the cause of death pending an autopsy, but sources close to the case describe this as a vicious and grisly attack.Die Polizei weigert sich, die Todesursache zu kommentieren, aber der Angriff wurde als grausam und brutal beschrieben. Salvage (2001)
Trust me, if my son were engaged, I'd have a comment.Glauben Sie mir, wäre mein Sohn verlobt, würde ich das kommentierenSweet Home Alabama (2002)
I saw that there's another old movie on TV tonight. So I was thinking maybe you could shoot upstairs and give me some of that running commentary you know I love so much. Arthur:Heute Abend kommt im Fernsehen... wieder ein alter Film, und ich dachte mir, dass du vielleicht nach oben kommen... und ihn für mich kommentieren könntest. Arthur, Spooner (2002)
Stephen, I invite you to this cabin as my friend. Not to criticise nor to comment on my command.Stephen, ich lade dich als Freund in meine Kajüte ein, nicht als Kritiker oder um meine Befehle zu kommentierenMaster and Commander: The Far Side of the World (2003)
You got any comment?Möchten Sie das kommentierenVeronica Guerin (2003)
Anyone else have any critiques or comments?Will noch jemand was kritisieren oder kommentierenGeorge of the Jungle 2 (2003)
Want us to see the movie you shot with him?Sollen wir uns eure Filme ansehen? Ich kann die auch live kommentierenLittle Lili (2003)
Here. Read it and comment.Also gut, lesen Sie das und kommentieren Sie es. The Best of Youth (2003)
I don't know if I'm qualified to comment on that.Ich glaube nicht, dass ich qualifiziert bin, das zu kommentierenArt (2003)
I can't comment on anything the SEC says or does.Was die SEC meint oder tut, kann ich nicht kommentierenMr. Monk Goes to the Ballgame (2003)
- Your sister always has something to comment.- Deine Schwester hat immer etwas zu kommentierenFalling in the Paradise (2004)
BRUCKER: I can't officially comment on that, but off the record if Mr. Connolly's confession is true he's a very sick man who needs professional help.Ich darf es nicht offiziell kommentieren, aber unter uns... wenn Mr. Connollys Geständnis wahr ist... ist er ein sehr kranker Mann und braucht Hilfe. Not Fade Away (2004)
I cannot comment on ongoing investigations.Ich kann laufende Ermittlungen nicht kommentierenThe Pink Panther (2006)
Are you commenting on my marriage?Erdreisten Sie sich meine Ehe zu kommentierenRise of the Cybermen (2006)
The Pentagon didn't comment, and the White House has so far refused to comment on the story in any way.Das Pentagon äussert sich nicht, und das Weiße Haus hat es bisher abgelehnt die Geschichte irgendwie zu kommentierenTorture (2006)
Comment? - No.- Möchten Sie das kommentierenUnearthed (2006)
And her friends comments laughing.Und ihre Freunde kommentieren es mit Gelächter. The Metamorphosis (2007)
However, we are not at liberty to comment on any pending litigation."Wir sind nicht autorisiert, schwebende Verfahren zu kommentieren." Wie ist das? - Toll. Mr. Monk and the Wrong Man (2007)
Call Walsh and find out why I didn't have a chance to comment on it before he turned it in.Ruf Walsh an und finde raus, warum ich keine Chance hatte, es zu kommentieren, bevor er es eingereicht hat. Snow Job (2007)
Billy Walsh just said in response to your question why did he give the script to the studio before you had a chance to comment on it, and I'm quoting him:Billy Walsh sagte gerade in Beantwortung deiner Frage, warum er das Drehbuch ans Studio geschickt hat, ehe du die Chance hattest, es zu kommentieren, und ich zitiere ihn: Snow Job (2007)
"for the film version of the role that immortalised her."jener Rolle zu kommentieren, die sie unsterblich gemacht hat. Casi divas (2008)
With me here to comment on today'sMit mir hier um die Debate der Demokraten zu kommentieren sind E Pluribus Wiggum (2008)
I don't pay you to comment on her appearance.Ich bezahle sie nicht dafür, ihr Aussehen zu kommentierenTraveler (2008)
- He wouldn't confirm that.- Das wollte er nicht kommentierenReact Quotes (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auskommentierento comment out [Add to Longdo]
kommentieren | kommentierend | kommentiert | er/sie kommentiert | ich/er/sie kommentierte | er/sie hat/hatte kommentiertto annotate; to comment | annotating; commenting | annotated; commented | he/she annotates; he/she comments | I/he/she annotated; I/he/she commented | he/she has/had annotated; he/she has/had commented [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kommentieren [kɔmɛntiːrən]
     to annotate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top