Search result for

komischerweise

(52 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -komischerweise-, *komischerweise*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา komischerweise มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *komischerweise*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't remember botany but somehow I didn't forget that in 306 B.C. Seleucus I won a victory over some Chandragupta.Die Botanik habe ich vergessen, aber komischerweise weiß ich, daß 306 vor unserer Zeitrechnung Selevkt I. Einen gewissen Tschandrigupt besiegt hat. Oblomov (1980)
Funny thing is, I remember it too.Komischerweise konnte auch ich mich an alles erinnern. The Mirror Crack'd (1980)
Funnlly enough, she thought it was genuine.- Ja. Komischerweise war sie der Meinung, dass er echt ist. The Moral Dimension (1982)
In a strange way, that gave me something to live for right after the Witness Protection Program ended.Komischerweise gab mir das einen Lebenssinn, nachdem das Zeugenschutzprogramm ausgelaufen war. Let It Be Me (1984)
The odd thing is it appears to have happened twice.Komischerweise scheint es zweimal passiert zu sein. Brazil (1985)
Curiously, she said we had roughly the same build.Sie sagte komischerweise, wir seien ähnlich gebaut. Fletch (1985)
Just explain what brought us here. As the power grew, I applied the energy asymptomatically.Und da, wo sie es doch tun, trat komischerweise keine Störung auf. Lonely Among Us (1987)
-But I thought it was a lighter.- Das ist komischerweise ein Feuerzeug. À gauche en sortant de l'ascenseur (1988)
The funny thing is: There's a death certificate at the hospital for each one of these.Komischerweise hatte das Krankenhaus allen zuvor Totenscheine ausgestellt. Bride of Re-Animator (1989)
But strangely Prof. Juckenack didn't want to know anything about pastor Schulte.Aber komischerweise hat der Professor vom Pfarrer Schulte gar nix wissen wollen. The Nasty Girl (1990)
Bart, your mother has the fool idea... that you're upset about something.(Stöhnt) (Homer) Bart, komischerweise meint... deine Mutter, dass dir etwas fehlt. Bart the General (1990)
Which could now place one of them in a Japanese cave a few years later.Das komischerweise ein paar Jahre später in einer japanischen Höhle auftaucht. Highlander: The Final Dimension (1994)
Kristen does something that, funnily enough wasn't even her major.Kristen macht etwas... Was komischerweise... Noch nicht mal ihr Hauptfach war. The One with the Candy Hearts (1995)
But for some reason, all of them, even Kearns's, are smooth and buffed at the ends.Komischerweise sind aber alle, auch die von Kearns,... ..an den Enden weich und glatt. Our Town (1995)
The reports start at Eniwa and move gradually north.Tja. Die ganzen Einschläge ziehen sich komischerweise immer weiter Richtung Norden durch. Gamera 2: Attack of the Legion (1996)
Amazingly enough, I don't care.Das ist mir komischerweise egal. Teacher's Pet (1997)
- Strange thing is it's true.- Komischerweise stimmt es. Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
Funny thing is, I'm beginning to enjoy their company.Komischerweise gefällt mir ihre Gesellschaft langsam. Statistical Probabilities (1997)
I'm better at big tasks than small ones.Komischerweise liegen mir grobe Arbeiten mehr als filigrane. Autumn Tale (1998)
The funny thing is you probably do.Komischerweise stimmt das wahrscheinlich. Change of Heart (1998)
That's funny, because you were wearing a shirt like the one you're wearing now.Komischerweise hattest du ein Hemd an wie das, das du jetzt trägst. Black & White (1999)
Oddly enough, he was the easiest of them all.Komischerweise kam man mit ihm am einfachsten klar. The Alien Legacy (1999)
The strange thing is... some physicists are even pursuing the idea... that there might be more than one time dimension.Und komischerweise verfolgen einige Physiker die Idee, dass mehr als eine Zeitdimension existiert. Frequency (2000)
It's odd. people get scared when their parents die.Komischerweise haben viele Angst vor dem Tod ihrer Eltern. With a Friend Like Harry... (2000)
He'd arrive with his view-finder,Er machte das komischerweise am letzten Tag. Er kam mit seinem Sucher und schaute sich um. Regarding Buñuel (2000)
Because, the funny thing is, I think we've both got a lot in common.Denn komischerweise denke ich, dass wir viel gemeinsam haben. The Cupboard of Patrick's Love (2000)
Actually, no.Komischerweise nein. My Nickname (2001)
The funny thing is, at age 15 on, we learn the things that attract men.Komischerweise lernen wir bereits mit 15 was die Männer anzieht. What I'll Never Do for Love Again (2002)
Yeah, that's what I keep thinking, ever since I met her, except I can't exactly remember when I met her.Ich denke das schon, seit ich sie zum ersten Mal traf, nur weiß ich komischerweise nicht mehr, wann das war. Fuhgeddaboudit (2002)
But then the funny part is, it never mattered... to me what she was... or where she was from.Aber komischerweise war es mir immer egal, was sie war oder woher sie kam. Love Among the Runes (2002)
We all had the funny idea that you were dead.Und komischerweise dachten wir, du bist tot. Out of Time (2003)
Funny enough, they have similar voices, both their voices are a big factor in Dark Side Of The Moon the way they *planned*.Komischerweise haben sie ziemlich ähnliche Stimmen, ihre beiden Stimmen sind gemeinsam ein großer Faktor in Dark Side Of The Moon, die Art wie sie das *geplant* haben. Pink Floyd: Dark Side of the Moon (2006)
You're all lying here. How come so am I?Alle wurden in den Schlaf geschickt, und komischerweise ich auch. Mindhunters (2004)
You know, shockingly, this isn't making me feel any better.Komischerweise heitert mich dieses Thema nicht sonderlich auf. Shrek 2 (2004)
Funny enough, it was Jimmy who persuaded me.Komischerweise war es Jimmy, der mich davon überzeugt hat. Layer Cake (2004)
People would probably say that I'm an emotionally guarded anal-retentive asshole.Wirklich nicht. Nur dir gegenüber, komischerweiseIn Good Company (2004)
The funny thing is when you die, everyone refers to you as "late," but now I know that's the one event that always happens right on time.Komischerweise sagt man, wenn man stirbt, ist es zu spät, aber jetzt weiß ich, dass der Tod immer pünktlich kommt. Hurry (2004)
- Strangely, it never made the papers.- Stand komischerweise nirgends drin. In the Clamor and the Clangor (2004)
Oddly enough, the most popular choice is the towel boy at Bella Petto.Komischerweise ist die Hauptanfrage... der Job des Handtuchjungen im Bella Petto. The Count of Montecito (2004)
Funny, though. He didn't know that you were brother and sister.Komischerweise wusste er gar nicht, dass Sie Geschwister waren. My Other Left Foot (2004)
Oddly, a redcap found her suitcase on the platform going to Virginia Beach.Komischerweise fand ein Träger ihren Koffer am Bahnsteig nach Virginia Beach. Doppelgänger (2004)
The second most intelligent creatures were dolphins, who, curiously enough, had long known of the impending destruction of the planet Earth.Die zweitintelligenteste waren die Delfine. Komischerweise wussten sie lange vorher von der drohenden Zerstörung der Erde. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
The only thing that went through the mind of the bowl of petunias as it fell was, "Oh, no, not again."Komischerweise war das Einzige, was der Petunien-Topf dachte: "O nein, nicht schon wieder." The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
And the funny thing is, I passed his little test.Und komischerweise habe ich seinen kleinen Test bestanden. Saw II (2005)
Oddly, it wasrt until I saw him... that I realized how much of myself I had lost.Komischerweise merkte ich erst durch ihn, wie sehr ich mich selbst verloren hatte. In Dreams... (2005)
Oh, yeah. Weirdly hot, right?Oh, Ja. komischerweise sieht es heiß aus, oder ? The Slutty Pumpkin (2005)
Strangely, no.Komischerweise nicht. Clerks II (2006)
I can suppress fear when I think of Toto.Wenn ich an Toto denke, spüre ich komischerweise keine Furcht. Gamera the Brave (2006)
Oddly, she didn't fight me for House.House hat sie mir komischerweise gelassen. Forever (2006)
Oddly, no one raised any objection to the magazine going out of print.Komischerweise warf niemand einen Einwand dazu ein dass die Zeitung ihren Betrieb einstellen sollte. Udon (2006)

German-Thai: Longdo Dictionary
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top