Search result for

knowledgeable

(38 entries)
(0.9378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knowledgeable-, *knowledgeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knowledgeable[ADJ] ที่รู้มาก, See also: ซึ่งเป็นปัญญาชน, เฉลียวฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knowledgeable(นอล'ลิดจะเบิล) adj. มีความรู้,เฉลียวฉลาด -S.,knowledgable.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're pretty knowledgeableคุณนี่มีความรู้เรื่องผู้หญิงจริงๆ นะ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
But if i had a knowledgeable companion like you To be my guide...แต่ถ้ามีคนที่รู้เรื่องแฟชั่นแบบคุณไปด้วย ไปช่วยแนะนำ There's Always a Woman (2008)
You ought to be pretty knowledgeable by now, then.งั้นคงจะได้ความรู้เพียบเลยสิ The Dark Knight (2008)
then she wouldn't be very knowledgeable about what she's doing.มียาหลายชนิด ที่ฉันจะต้องแนะนำก่อนการใช้ Cradle to Grave (2009)
More knowledgeable than half the staff, you are.ความรู้มากมาย มากกว่าที่เธอคิดว่จะเป็น. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And he's getting help from somebody quite knowledgeable about the defects.And he's gettกng help from somebody quกte knowledgeable about the defects. G-Force (2009)
They are the best in our store, Dad, but to people who are knowledgeable about coffee, they aren't.มันดีที่สุดแค่ในร้านเราค่ะพ่อ แต่สำหรับคนที่มีความรู้ในเรื่องกาแฟ เขาไม่คิดอย่างนั้น Episode #1.2 (2010)
Now, doesn't she look smart and knowledgeable about immigration reform?เธอดูฉลาด รอบรู้เรื่อง ปฏิรูปกฎหมายการอพยพมั้ย Friends with Benefits (2011)
Gerry is so knowledgeable about the beyond.เจอรี่รอบรู้มากเรื่องชีวิตหลังความตาย Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Husky, but knowledgeable.ตัวใหญ่ แต่เฉลียวฉลาด Don't Fear the Scott (2012)
But he does so without killing them, which means he's knowledgeable about dosages.แต่เขาใช้ยาโดยที่ไม่ได้ฆ่าพวกเขาตาย ซึ่งหมายความว่าเขามีความรู้ เกี่ยวกับปริมาณยาที่ใช้  ()
A suspicious person might say that only a handful of people are knowledgeable enough to program this device to backfire on him...มีผู้ต้องสงสัย เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่พอจะมีความรู้เพียงพอที่จะโปรแกรม เครื่องนี้ สำหรับ ยิงเจาะทะลุเขา Matter of Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knowledgeableBeing knowledgeable about Japanese culture is a good thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่วิชา[ADJ] knowledgeable, Syn. รู้มาก
ผู้รู้[N] knowledgeable people, See also: well-informed person, Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, Example: ผู้รู้ทางภาษาศึกษาค้นคว้างานไว้เป็นหลักฐานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีประสบการณ์มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูตาไว[v. exp.] (hū tā wai) EN: be fast knowledgeable   
หูไวตาไว[v.] (hūwaitāwai) EN: be fast knowledgeable   
ไม่มีความรู้[adj.] (mai mī khwāmrū) EN: not educated ; not knowledgeable   
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert   

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOWLEDGEABLE    N AA1 L AH0 JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knowledgeable    (j) (n o1 l i jh @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三益友[さんえきゆう, san'ekiyuu] (n) (arch) (See 三損友) three kinds of good friends (honest, sincere, and knowledgeable) [Add to Longdo]
[すずめ(P);スズメ, suzume (P); suzume] (n) (1) tree sparrow (Passer montanus); (2) talkative person; knowledgeable person; (P) [Add to Longdo]
知識豊富[ちしきほうふ, chishikihoufu] (n,adj-na) knowledgeable [Add to Longdo]
日本通[にほんつう, nihontsuu] (n) Japan hand (someone very knowledgeable about Japan) [Add to Longdo]
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P) [Add to Longdo]
有識経験者[ゆうしきけいけんしゃ, yuushikikeikensha] (n) knowledgeable and experienced person [Add to Longdo]
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] (n) expert; knowledgeable person; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博识[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ, / ] knowledgeable; erudite; erudition; proficient [Add to Longdo]
博识多通[bó shí duō tōng, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄊㄨㄥ, / ] knowledgeable and perspicacious (成语 saw) [Add to Longdo]
博识洽闻[bó shí qià wén, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄑㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, / ] knowledgeable; erudite [Add to Longdo]
百事通[bǎi shì tōng, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄊㄨㄥ, ] knowledgeable person; know all [Add to Longdo]
识多才广[shí duō cái guǎng, ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] knowledgeable and versality [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] expert, knowledgeable person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 knowledgeable \knowledgeable\ adj.
   1. thoroughly acquainted with and skilled in something
    through study or experience; as, knowledgeable in
    classical languages. Opposite of {unversed},
    {unacquainted}, and {unfamiliar}.
 
   Syn: versed.
     [WordNet 1.5]
 
   2. fully informed.
    [WordNet 1.5]
 
   3. highly educated; having information or understanding.
 
   Syn: enlightened, learned, lettered, literate, well-educated,
     well-read.
     [WordNet 1.5] -- {knowledgeability}, n. --
     {knowledgeably}, adv. -- {knowledgeableness}, n.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knowledgeable
   adj 1: highly educated; having extensive information or
       understanding; "knowing instructors"; "a knowledgeable
       critic"; "a knowledgeable audience" [syn: {knowing},
       {knowledgeable}, {learned}, {lettered}, {well-educated},
       {well-read}]
   2: alert and fully informed; "a knowing collector of rare
     books"; "surprisingly knowledgeable about what was going on"
     [syn: {knowledgeable}, {knowing}]
   3: thoroughly acquainted through study or experience; "this
     girl, so intimate with nature"-W.H.Hudson; "knowledgeable
     about the technique of painting"- Herbert Read [syn:
     {intimate}, {knowledgeable}, {versed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top