Search result for

knowingly

(20 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knowingly-, *knowingly*, knowing
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knowingly[ADV] อย่างรู้เท่าทัน, Syn. intentionally, wisely

English-Thai: Nontri Dictionary
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you knowingly keep me and Joseph at a distance?รู้มั้ย คุณทำให้ฉันกับโจเซฟรู้สึกห่างเหิน Unbreakable (2000)
If I expose you to some chemicals which knowingly are going to kill you what difference is there?ถ้าผมทำให้คุณต้องสัมผัสกับสารเคมี ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันจะฆ่าคุณ แล้วมันแตกต่างกันตรงไหน? The Corporation (2003)
I will not knowingly spread this virus.ผมจะไม่แพร่ไวรัสนี่ทั้งที่รู้ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
The charges against the accused are as follows... that he did knowingly, and in full aware this legality of his action... but use the Petrunas Charm in the presence of a muggle.ข้อกล่าวหาคือเขากได้กระทำอย่างจงใจ ซึ่งเขารู้อยู่แล้ว ว่าเป็นการผิดกฏหมาย Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Into Mrs. Contiella's body knowingly and deliberately.ไปในท้องของคุณนายคอนทีลล่า โดยเห็นชอบและไตร่ตรองแล้ว The Ten (2007)
I never knowingly endangered the asset.แต่ฉันก็ไม่เคยปล่อยให้เขาเป็นอันตราย Chuck Versus the Sensei (2008)
I never knowingly had any contact with Petty Officer Steve Vargo.ฉันไม่เคยจะรู้มาก่อนว่าคุณมีการติดต่อกับจ่าสตีฟ วาร์โก้. Last Man Standing (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
Now,in order for us to win that motion, we'll need you to testify that aracite is toxic, and that unr knowingly ignored your warnings.ตอนนี้,เพื่อที่จะชนะได้ เราจะให้คุณให้การว่าอาราไซท์เป็นพิษ และUNR เพิกเฉยต่อคำเตือนของคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
If she was delivering that to Dumbledore, she wasn't doing it knowingly.ถ้าเธอจะนำของนั่น ไปให้ศจ.ดัมเบิลดอร์ เธอคงทำไป เพราะไม่รู้สึกตัว Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And if you're knowingly taking the fall for somebody else then you're breaking the law.And if you're knowingly taking the fall for somebody else then you're breaking the law. Your Secrets Are Safe (2010)
It means if you knowingly lied on the public record that you were subject to a period of enslavement.จะนำมาซึ่งความเป็นทาสตราบนานเท่านาน คุณต้องการจะสื่ออะไรเนี่ย? / ฉันไม่ได้สื่ออะไรทั้งนั้น Saw 3D: The Final Chapter (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself   

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOWINGLY    N OW1 IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knowingly    (a) (n ou1 i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knowingly \Know"ing*ly\, adv.
   1. With knowledge; in a knowing manner; intelligently;
    consciously; deliberately; as, he would not knowingly
    offend. --Strype.
    [1913 Webster]
 
   2. By experience. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knowingly
   adv 1: with full knowledge and deliberation; "he wittingly
       deleted the references" [syn: {wittingly}, {knowingly}]
       [ant: {inadvertently}, {unknowingly}, {unwittingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top