Search result for

knowingly

(20 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knowingly-, *knowingly*, knowing
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knowingly[ADV] อย่างรู้เท่าทัน, Syn. intentionally, wisely

English-Thai: Nontri Dictionary
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
Now,in order for us to win that motion, we'll need you to testify that aracite is toxic, and that unr knowingly ignored your warnings.ตอนนี้,เพื่อที่จะชนะได้ เราจะให้คุณให้การว่าอาราไซท์เป็นพิษ และUNR เพิกเฉยต่อคำเตือนของคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
If she was delivering that to Dumbledore, she wasn't doing it knowingly.ถ้าเธอจะนำของนั่น ไปให้ศจ.ดัมเบิลดอร์ เธอคงทำไป เพราะไม่รู้สึกตัว Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And if you're knowingly taking the fall for somebody else then you're breaking the law.And if you're knowingly taking the fall for somebody else then you're breaking the law. Your Secrets Are Safe (2010)
It means if you knowingly lied on the public record that you were subject to a period of enslavement.จะนำมาซึ่งความเป็นทาสตราบนานเท่านาน คุณต้องการจะสื่ออะไรเนี่ย? / ฉันไม่ได้สื่ออะไรทั้งนั้น Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Jimmy sabotaged that shipment, knowingly murdered two of our men, then that task I put on you is no longer covert.ว่าจิมมี่เป็นคนก่อวินาศกรรมการขนส่งสินค้า เจตนาฆ่าคนของเราถึง 2 คน จากนั้นพ่อจะให้ลูก ลงมืออย่างเปิดเผยได้ Fírinne (2010)
No, I'm knowingly full of shit.ไม่สิ ผมรู้ว่าผมห่วยแตก Love & Other Drugs (2010)
On or about the 28th day of April, the accused did knowingly and with malice aforethought deny access to the shared bathroom in a time of emergency, to wit, my back teeth were floating.ณ หรือประมาณวันที่ 28 เดือนเมษายน จำเลยได้กระทำด้วยความรู้เห็นและมีเจตนาประทุษร้าย ในการกักกั้นสิทธิ์เข้าถึงห้องน้ำใช้ร่วมกัน The Agreement Dissection (2011)
Could I knowingly give up my life for something?ถ้าจะต้องเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อบางสิ่ง The Darkest Hour: Part Two (2011)
But I'm not knowingly putting someone through what we've been through.ฉันรู้ แต่ฉันไม่รู้ว่าจะพาคนอื่นมาเจอ กับสิ่งที่เราเจอหรือเปล่า Open House (2011)
My mom knowingly kept me from you all these years.แม่หนูตั้งใจปิดบังหนูจากคุณมาตลอด Despicable B (2012)
Three, nodded knowingly when you told Bo her shoes were stolen by cobbler elves.ข้อสาม เนียนไปกับเธอตอนเธอ บอกโบว่ารองเท้าเขา โดนเอลฟ์ขโมยไป The Girl Who Fae'd with Fire (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself   

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOWINGLY    N OW1 IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knowingly    (a) (n ou1 i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knowingly \Know"ing*ly\, adv.
   1. With knowledge; in a knowing manner; intelligently;
    consciously; deliberately; as, he would not knowingly
    offend. --Strype.
    [1913 Webster]
 
   2. By experience. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knowingly
   adv 1: with full knowledge and deliberation; "he wittingly
       deleted the references" [syn: {wittingly}, {knowingly}]
       [ant: {inadvertently}, {unknowingly}, {unwittingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top