Search result for

knowing

(53 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knowing-, *knowing*, know
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knowing[N] การรับรู้, Syn. perception
knowing[ADJ] รอบรู้, See also: ฉลาด, พหูสูต, Syn. wise
knowingly[ADV] อย่างรู้เท่าทัน, Syn. intentionally, wisely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute

English-Thai: Nontri Dictionary
knowing(adj) ฉลาด,รอบรู้,หลักแหลม
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowing How to Learnการรู้วิธีหาความรู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything worth knowing about me is in that folder.ทุกอย่างเกี่ยวกับดิฉัน อยู่ในแฟ้มนั้นแหละค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Just knowing that I had everything that I wanted right in front of me and having it slip away.ระหว่างฉันกับโอลี่ ก็ ล้มเหลว ฉันรู้ทุกอย่างที่ฉันต้องการมันอยู่ตรงหน้าแล้ว... Committed (2008)
I realize Mr. Luthor gave you quite a bit of journalistic rope, knowing you'd eventually hang yourself.ฉันรู้มาว่า คุณลูเธอร์เอ็นดูเธออย่างมาก ้แม้จะรู้ว่าเธอชอบแส่หาเรื่อง Odyssey (2008)
I'd rather rot in jail knowing than...ฉันอาจเข้าไปอยู่ในคุก Last Resort (2008)
I can't handle not knowing.ฉันรับเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้ Last Resort (2008)
Not knowing what was wrong with me...ไม่รู้สึกอะไรมีอะไรผิด เกี่ยวกับผม Last Resort (2008)
Sometimes just knowing you're being treated helps.บางครั้ง แค่การรู้ว่าคุณมีคนดูแล ก็ช่วยให้ดีขึ้นได้ Dying Changes Everything (2008)
I will die knowing I did everything I can.ข้าจะตายโดยที่รู้ว่าได้ทำอะไรไป The Labyrinth of Gedref (2008)
And when it's done, I disappear into the night, knowing you are forever mine.และเมื่อมันจบลง ผมก็หายไปกับความมืด โดยรู้ว่าคุณจะเป็นของผมตลอดไป And How Does That Make You Kill? (2008)
I couldn't let her father die, knowing I could cure him.ผมปล่อยให้พ่อของเธอตายไม่ได้ -ในขณะที่ผมรู้วิธีรักษา The Mark of Nimueh (2008)
Meesa knowing meesa be big help with the negotiations.ข้าซ่าคิดว่าข้าซ่าอาจจะ มีประโยชน์สำหรับการเจรจา Bombad Jedi (2008)
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knowingNot knowing what to say, I remained silent.
knowingKnowing is one thing, teaching quite another.
knowingThere is no knowing what will happen next.
knowingAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
knowingThere is no knowing what may happen.
knowingAre you knowing the girl who is over there?
knowingWisdom does not consist only in knowing facts.
knowingIf it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowing the ropes of flying, he could never have succeeded in hopping the Atlantic.
knowingNot knowing what to do, I did nothing.
knowingNot knowing what to say, he remained silent.
knowingNot knowing what to say, I kept silent.
knowingNot knowing her telephone number, I couldn't call her.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself   
ประดับความรู้ [X] (pradap khwāmrū) EN: for information ; for academic interest ; as something worth knowing   
สัมปชัญญะ[n.] (sampachanya) EN: consciousness ; awareness ; cognizance ; knowingness   FR: conscience [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOWING    N OW1 IH0 NG
KNOWINGLY    N OW1 IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knowing    (v) (n ou1 i ng)
knowingly    (a) (n ou1 i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
ご存じ(P);ご存知(ateji);御存じ;御存知(ateji)[ごぞんじ, gozonji] (n) (1) (hon) (See 存じ) knowing; (2) (an) acquaintance; (P) [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
往生際が悪い[おうじょうぎわがわるい, oujougiwagawarui] (exp) (See 往生際,往生際の悪い) not knowing when to give up [Add to Longdo]
往生際の悪い[おうじょうぎわのわるい, oujougiwanowarui] (adj-i) (See 往生際が悪い) unreasonably stubborn; not knowing when to give up [Add to Longdo]
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
何故か[なぜか, nazeka] (adv) somehow; for some reason; without knowing why; (P) [Add to Longdo]
外題学問[げだいがくもん, gedaigakumon] (n) putting on a knowing air when one only knows the title of the book (play, etc.); pretending to understand the nature of something when one only knows its name [Add to Longdo]
確信犯[かくしんはん, kakushinhan] (n) (1) crime of conscience; (2) premeditated crime (viewed as mistaken usage); act carried out while knowing that it should not be [Add to Longdo]
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, / ] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War). [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Know \Know\ (n[=o]), v. t. [imp. {Knew} (n[=u]); p. p. {Known}
   (n[=o]n); p. pr. & vb. n. {Knowing}.] [OE. knowen, knawen,
   AS. cn[aum]wan; akin to OHG. chn[aum]an (in comp.), Icel.
   kn[aum] to be able, Russ. znate to know, L. gnoscere,
   noscere, Gr. gighw`skein, Skr. jn[=a]; fr. the root of E.
   can, v. i., ken. [root]45. See {Ken}, {Can} to be able, and
   cf. {Acquaint}, {Cognition}, {Gnome}, {Ignore}, {Noble},
   {Note}.]
   1. To perceive or apprehend clearly and certainly; to
    understand; to have full information of; as, to know one's
    duty.
    [1913 Webster]
 
       O, that a man might know
       The end of this day's business ere it come! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is a certainty in the proposition, and we know
       it.                  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Know how sublime a thing it is
       To suffer and be strong.       --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To be convinced of the truth of; to be fully assured of;
    as, to know things from information.
    [1913 Webster]
 
   3. To be acquainted with; to be no stranger to; to be more or
    less familiar with the person, character, etc., of; to
    possess experience of; as, to know an author; to know the
    rules of an organization.
    [1913 Webster]
 
       He hath made him to be sin for us, who knew no sin.
                          --2 Cor. v.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       Not to know me argues yourselves unknown. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To recognize; to distinguish; to discern the character of;
    as, to know a person's face or figure.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall know them by their fruits.  --Matt. vil.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       And their eyes were opened, and they knew him.
                          --Luke xxiv.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       To know
       Faithful friend from flattering foe. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At nearer view he thought he knew the dead.
                          --Flatman.
    [1913 Webster]
 
   5. To have sexual intercourse with.
    [1913 Webster]
 
       And Adam knew Eve his wife.      --Gen. iv. 1.
    [1913 Webster]
 
   Note: Know is often followed by an objective and an
      infinitive (with or without to) or a participle, a
      dependent sentence, etc.
      [1913 Webster]
 
         And I knew that thou hearest me always. --John
                          xi. 42.
      [1913 Webster]
 
         The monk he instantly knew to be the prior. --Sir
                          W. Scott.
      [1913 Webster]
 
         In other hands I have known money do good.
                          --Dickens.
      [1913 Webster]
 
   {To know how}, to understand the manner, way, or means; to
    have requisite information, intelligence, or sagacity. How
    is sometimes omitted. " If we fear to die, or know not to
    be patient." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knowing \Know"ing\, a.
   1. Skilful; well informed; intelligent; as, a knowing man; a
    knowing dog.
    [1913 Webster]
 
       The knowing and intelligent part of the world.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Artful; cunning; as, a knowing rascal. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knowing \Know"ing\, n.
   Knowledge; hence, experience. " In my knowing." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      This sore night
      Hath trifled former knowings.      --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knowing
   adj 1: evidencing the possession of inside information [syn:
       {knowing}, {wise(p)}, {wise to(p)}]
   2: characterized by conscious design or purpose; "intentional
     damage"; "a knowing attempt to defraud"; "a willful waste of
     time" [syn: {intentional}, {knowing}]
   3: alert and fully informed; "a knowing collector of rare
     books"; "surprisingly knowledgeable about what was going on"
     [syn: {knowledgeable}, {knowing}]
   4: highly educated; having extensive information or
     understanding; "knowing instructors"; "a knowledgeable
     critic"; "a knowledgeable audience" [syn: {knowing},
     {knowledgeable}, {learned}, {lettered}, {well-educated},
     {well-read}]
   n 1: a clear and certain mental apprehension

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top