Search result for

kingdom

(77 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kingdom-, *kingdom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kingdom[N] กลุ่ม, See also: วงศ์, พวก, Syn. realm
kingdom[N] ราชอาณาจักร, See also: อาณาจักร, ดินแดน, ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินี, Syn. realm
kingdom come[N] โลกหน้า, See also: สวรรค์, ชีวิตหลังความตาย
kingdom come[N] เวลาในอนาคต, See also: อนาคต, Syn. future

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kingdom(คิง'เดิม) n. ราชอาณาจักร
kingdom come() โลกภายหน้า,ภาวะที่ได้ตาย, Syn. next world
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
united kingdomn. สหราชอาณาจักร

English-Thai: Nontri Dictionary
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kingdomราชอาณาจักร [ดู realm] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kingdomอาณาจักร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kingdomราชอาณาจักร [ดู realm] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Animaliaอาณาจักรสัตว์, หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Plantaeอาณาจักรพืช, หมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Protistaอาณาจักรโพรทิสตา, หมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)
Nonsense. We will be the envy of every kingdom.เหลวไหลน่า ทุกอาณาจักรจะพากันอิจฉาเรา The Labyrinth of Gedref (2008)
We've received reports that it is the same throughout the entire kingdom.เราได้รับรายงานเหมือนกัน จากทางที่มาอาณาจักร The Labyrinth of Gedref (2008)
No disease I've heard of could spread through the kingdom in a single night.มันไม่ใช่โรค ข้าได้ยินว่า มันเเพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรในคืนเดียว The Labyrinth of Gedref (2008)
It's the same throughout the kingdom.มันเป็นเหมือนทกับนอกอาณาจักร The Labyrinth of Gedref (2008)
The kingdom is under attack.อาณาจักรอยู่ภายใต้การโจมตี The Labyrinth of Gedref (2008)
They will not rest until our kingdom is destroyed.พวกมันจะไม่หยุดจนกว่าอาณาจักรของเราจะถูกทำลาย The Labyrinth of Gedref (2008)
We must defend the kingdom at all cost.ต้องนึกถึงการป้องกันอาณาจักรเป็นหลัก The Labyrinth of Gedref (2008)
What is the point of defending a kingdom...ป้องกันไปเพื่ออะไรกัน.. ? The Labyrinth of Gedref (2008)
Ask the neighbouring kingdoms for help.ขอความช่วยเหลือจากเมืองถัดไป The Labyrinth of Gedref (2008)
What of our kingdom's reputation?ไหนจะชื่อเสียงของบ้านเมืองอีกล่ะ? The Labyrinth of Gedref (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests of the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kingdomHer kingdom is your hell.
kingdomHe ruled his kingdom fairly.
kingdomHe was banished from the kingdom.
kingdomIn 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system.
kingdomIn those days, America was not independent of the United Kingdom.
kingdomIt is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.
kingdomKingdoms and small countries then developed.
kingdomOur army attacked the kingdom.
kingdomOur army took the kingdom by surprise.
kingdomStrength always prevails in the insect Kingdom.
kingdomStrength always prevails in the insect kingdom.
kingdomThe kingdom was invaded by the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชอาณาจักร[N] kingdom, See also: empire, Syn. อาณาจักร, แว่นแคว้น, แผ่นดิน, Example: บรรดาข้าราชการและคณาประชาชนจากทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พร้อมใจกันมาชุมนุมในมหาสมาคมแห่งนี้เพื่อถวายพระพรชัยแด่ในหลวง, Thai definition: แว่นแคว้นในปกครองของกษัตริย์
พระราชอาณาจักร[N] kingdom, See also: empire, Syn. อาณาจักร, เขตแดน, Example: พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยมีให้เห็นอยู่ทั่วพระราชอาณาจักรในวันรัฐธรรมนูญ, Count unit: อาณาจักร, Thai definition: เขตอำนาจปกครองของรัฐบาลหนึ่งๆ, Notes: (ราชา)
จอร์แดน[N] Kingdom of Jordan, See also: Jordan, Example: จอร์แดนได้ตอบรับแผนการประชุมปัญหาสันติภาพตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Thai definition: ชื่อประเทศที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเอเซีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อาณาจักรพุกาม[n. prop.] (Ānājak Phukām) EN: Pagan Kingdom   
จอร์แดน[n. prop.] (Jødaēn) EN: Kingdom of Jordan ; Jordan   FR: Jordanie [f]
กรุง[n.] (krung) EN: state ; country ; nation ; kingdom   FR: pays [m] ; nation [f] ; royaume [m]
กรุงสยาม[n. prop.] (Krung Sayām) EN: Kingdom of Siam   FR: royaume de Siam [m]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: state ; territory ; country ; nation ; region ; kingdom   
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: historical drama dealing with the warsbetween Burma and the Mon Kingdom   
รัช[n.] (rat) EN: kingdom ; throne ; kingship   FR: royaume [m] ; royauté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KINGDOM    K IH1 NG D AH0 M
KINGDOMS    K IH1 NG D AH0 M Z
KINGDOM'S    K IH1 NG D AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kingdom    (n) (k i1 ng d @ m)
kingdoms    (n) (k i1 ng d @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Naturreich {n}kingdom of nature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists) [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat [Add to Longdo]
亜界[あかい, akai] (n) (biological) subkingdom [Add to Longdo]
英国[えいこく, eikoku] (n) Great Britain; the United Kingdom [Add to Longdo]
王国[おうこく, oukoku] (n) kingdom; monarchy; (P) [Add to Longdo]
王府[おうふ, oufu] (n) (arch) royal government (esp. Ryukyu Kingdom) [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) [Add to Longdo]
間切[まぎり, magiri] (n) (obs) (See 村) land division in the Ryukyu Kingdom equivalent to modern villages [Add to Longdo]
五胡十六国[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原核生物界[yuán hé shēng wù jiè, ㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄕㄥ ˋ ㄐㄧㄝˋ, ] Kingdom Monera; prokaryote [Add to Longdo]
天国[tiān guó, ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Kingdom of Heaven [Add to Longdo]
王国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] kingdom; realm [Add to Longdo]
王国聚会所[wáng guó jù huì suǒ, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] Kingdom Hall [Add to Longdo]
界别[jiè bié, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] kingdom (taxonomy) [Add to Longdo]
那不勒斯王国[Nà bù lè sī wáng guó, ㄋㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Kingdom of Naples (1282-1860) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kingdom \King"dom\, n. [AS. cyningd[=o]m. See 2d {King}, and
   {-dom}.]
   1. The rank, quality, state, or attributes of a king; royal
    authority; sovereign power; rule; dominion; monarchy.
    [1913 Webster]
 
       Thy kingdom is an everlasting kingdom. --Ps. cxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       When Jehoram was risen up to the kingdom of his
       father, he strengthened himself.   --2 Chron.
                          xxi. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. The territory or country subject to a king or queen; the
    dominion of a monarch; the sphere in which one is king or
    has control.
    [1913 Webster]
 
       Unto the kingdom of perpetual night. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       You're welcome,
       Most learned reverend sir, into our kingdom. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An extensive scientific division distinguished by leading
    or ruling characteristics; a principal division; a
    department; as, the mineral kingdom. In modern biology,
    the division of life into five kingdoms is widely used for
    classification. "The animal and vegetable kingdoms."
                          --Locke.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Animal kingdom}. See under {Animal}.
 
   {Kingdom of God}.
    (a) The universe.
    (b) That spiritual realm of which God is the acknowledged
      sovereign.
    (c) The authority or dominion of God.
 
   {Mineral kingdom}. See under {Mineral}.
 
   {United Kingdom}. See under {United}.
 
   {Vegetable kingdom}. See under {Vegetable}.
 
   Syn: Realm; empire; dominion; monarchy; sovereignty; domain.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kingdom
   n 1: a domain in which something is dominant; "the untroubled
      kingdom of reason"; "a land of make-believe"; "the rise of
      the realm of cotton in the south" [syn: {kingdom}, {land},
      {realm}]
   2: a country with a king as head of state
   3: the domain ruled by a king or queen [syn: {kingdom}, {realm}]
   4: a monarchy with a king or queen as head of state
   5: the highest taxonomic group into which organisms are grouped;
     one of five biological categories: Monera or Protoctista or
     Plantae or Fungi or Animalia
   6: a basic group of natural objects

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top