หรือคุณหมายถึง kindneß?
Search result for

kindness

(66 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindness-, *kindness*, kindnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindness[N] ความเมตตา, See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี, Syn. kindliness, ruthfulness, amiability, Ant. kindlessness, ruthlessness
kindness[N] ความสงสาร, See also: ความเวทนา, Syn. compassion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence

English-Thai: Nontri Dictionary
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One's an act of kindness, of love, the other of evil.1 เป็นการกระทำเพราะความรัก อีก 1 เป็นการกระทำของความชั่วร้าย The Mark of Nimueh (2008)
I definitely will repay your kindness later onวันข้างหน้าข้าจะตอบแทนท่านแน่ ๆ Iljimae (2008)
No, that is not right, this kindnessไม่ได้นะครับ ความเมตตานั่น Iljimae (2008)
No, it's not kindness but foolishness.ไม่ มันไม่ใช่ความเป็นมิตรเลยแต่มันทึ่มมากกว่า Beethoven Virus (2008)
This is not kindness, not even foolishness but inferiority.นี่ไม่ใช่การเสียสละ ไม่แม้แต่ความโง่ แต่มันเป็นปมด้อยต่างหาก Beethoven Virus (2008)
I have shown Mary enough kindness and generosity.ข้าให้ความเมตตาแก่นางมาพอแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
Oh, well, kindness is just love with its work boots on.โอ้ ความดีมันก็เหมือนความรักน่ะแหละ แค่ขยับเท้านิดหน่อยเอง The House Bunny (2008)
How could I possibly repay your great kindnessข้าจะตอบแทนความกรุณาได้อย่างไร Three Kingdoms (2008)
Here is a gift from our General to the Commander in return for her kindnessนี่เป็นของกำนัลจากท่านขุนพล แด่ท่านเพื่อตอบแทนความเมตตา Three Kingdoms (2008)
That I can look at your face and know your philosophy. It's kindness.ผมมองใบหน้าคุณ,รู้ปรัชญาการใช้ชิวิตของคุณ มันเป็นความเอื้อเฟื้อ Doubt (2008)
It's an old tactic of cruel people to kill kindness in the name of virtue.มันเป็นลูกไม้เก่าของคนโหดร้าย เพื่อสังหารความมีเมตตาที่อยู่ข้างความดีงาม Doubt (2008)
I thank God, this educated man with some kindness in him wants to do just that.ฉันขอบคุณพระเจ้า ชายที่ได้รับการอบรมคนนี้ กับความใจดีที่เขาได้ทำอย่างนั้น Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindnessA little kindness goes a long way.
kindnessA thousand thanks for your kindness.
kindnessDon't depend on others' kindness.
kindnessGive her some flowers in return for her kindness.
kindnessGod never forget even a small kindness.
kindnessGoro had the kindness to take me to the hospital.
kindnessHe did it all out of kindness.
kindnessHe did it out of kindness.
kindnessHe did me a kindness when he got me a job.
kindnessHe doesn't have a particle of kindness in his heart.
kindnessHe had a kindness to find me a job.
kindnessHe had the kindness to help me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกรุณาปรานี[N] kindness, See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity, Syn. ความกรุณา, ความปรานี, ความเมตตากรุณา, Example: ความกรุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
ความเมตตาสงสาร[N] kindness, See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity, Syn. ความเมตตา, ความสงสาร, ความกรุณาปรานี, Example: หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยไมตรีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารคนทุกคน
ความอารี[N] generosity, See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน, Thai definition: การมีแก่ใจเอื้อเฟื้อ, การมีใจเผื่อแผ่
คุณ[N] kindness, See also: favour, grace, gratitude, Syn. ความเกื้อกูล, อุปการะ, Example: เขาลืมสิ้นถึงคุณของข้าวแดงแกงร้อนจากชายคาบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่
พระคุณ[N] favour, See also: kindness, benevolence, Syn. บุญคุณ, Example: ทางแผนกอนุบาลได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู
ทักขิญ[N] kindness, See also: mercy, benevolence, right-hand side, Syn. ความอารีอารอบ, ความกรุณา, ทักขิญญ์, Thai definition: ความเป็นเบื้องขวา หมายความว่า สะดวกในการพูดจาปราศรัย, ความอารีอารอบ, ความกรุณา, Notes: (บาลี)
น้ำใจ[N] kindness, See also: spirit, heart, thoughtfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจเสมอไม่ว่าจะกับใครๆ ก็ตาม, Thai definition: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
บุญคุณ[N] favor, See also: kindness, Syn. พระคุณ, Example: ท่านมีบุญคุณกับผมมาก ชาตินี้คงจะชดใช้ไม่หมด, Thai definition: ความดีที่ได้กระทำต่อผู้อื่น
กรุณาคุณ[N] kindness, See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร, Example: ลุงที่อยู่ข้างบ้านมีกรุณาคุณต่อครอบครัวเราเป็นอย่างมาก
ความปรานี[N] kindness, See also: pitifulness, sympathy, graciousness, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอ็นดู, Ant. ความโหดร้าย, ความทารุณ, Example: พ่อใจดำทอดทิ้งแม่ไปอย่างไร้ความปรานี, Thai definition: ความเอ็นดูด้วยความสงสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
กตเวทิตา[v.] (katawēthitā) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude   
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
ความไม่มีเมตตาปรานี[n. exp.] (khwām mai mī mēttā prānī) EN: unkindness   
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness   FR: pitié [f] ; bienveillance [f]
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy   FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness   FR: amour inconditionnel [m]
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
โปรดปราน[v.] (prōtprān) EN: fond of ; show kindness on ; like ; have a liking for ; prefer ; favour   FR: préférer

CMU English Pronouncing Dictionary
KINDNESS    K AY1 N D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kindness    (n) (k ai1 n d n @ s)
kindnesses    (n) (k ai1 n d n @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
恩愛[おんあい;おんない, on'ai ; onnai] (n) kindness and affection; love [Add to Longdo]
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
寛厚[かんこう, kankou] (adj-na,n) (uk) kindness; largeheartedness [Add to Longdo]
甘え[あまえ, amae] (n) depending on other's kindness; (P) [Add to Longdo]
厚意[こうい, koui] (n) kindness; favor; favour; (P) [Add to Longdo]
厚誼[こうぎ, kougi] (n) your kindness [Add to Longdo]
厚情[こうじょう, koujou] (n) kindness; favour; favor; hospitality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好心[hǎo xīn, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] kindness; good intentions, #10,400 [Add to Longdo]
善心[shàn xīn, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄣ, ] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions, #34,378 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kindness \Kind"ness\, n. [From {Kind}. a.]
   1. The state or quality of being kind, in any of its various
    senses; manifestation of kind feeling or disposition
    beneficence.
    [1913 Webster]
 
       I do fear thy nature;
       It is too full o' the milk of human kindness
       To catch the nearest way.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Unremembered acts
       Of kindness and of love.       --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind act; an act of good will; as, to do a great
    kindness.
 
   Syn: Good will; benignity; grace; tenderness; compassion;
     humanity; clemency; mildness; gentleness; goodness;
     generosity; beneficence; favor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kindness
   n 1: the quality of being warmhearted and considerate and humane
      and sympathetic [ant: {unkindness}]
   2: tendency to be kind and forgiving [syn: {forgivingness},
     {kindness}]
   3: a kind act [syn: {kindness}, {benignity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top