หรือคุณหมายถึง keynote addreß?
Search result for

keynote address

(7 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keynote address-, *keynote address*, keynote addres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keynote address[N] คำปราศรัยสำคัญ, Syn. keynote, keynote speech

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
keynote addressคำปราศรัยหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope we get there in time to see the keynote address.เราถึงรึยัง หวังว่าเราคงไปถึง ทันดูหัวข้อสัมมนาสำคัญของงานนะ The Love Car Displacement (2011)
Ta-da! Comp tickets to my keynote address at the forensics conference.แอนแอ๊น ตั๋วฟรีงานปราศรัยของฉันที่การประชุมนักนิติเวช All in the Family (2008)
You're bribing people to come to your keynote address?นายติดสินบนคนให้ไปฟังนายพูดเหรอ All in the Family (2008)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  keynote address
      n 1: a speech setting forth the keynote [syn: {keynote speech},
           {keynote address}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top