Search result for

keyboard

(75 entries)
(0.1059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keyboard-, *keyboard*, keyboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keyboard[N] แป้นพิมพ์, See also: แป้นพิมพ์ดีด, แถวก้านเปียโน, ก้านเสียงบนเปียโน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keyboard(คี'บอร์ด) n. แถวก้านดีดของเปียโน,แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด,แป้นพิมพ์ดีด
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
dvorak keyboardแป้นพิมพ์ดีโวรักแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ที่อ้างว่าจัดเรียงลำดับของแป้นอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อให้ สะดวกในการใช้สอยสูงสุด แต่กลับมีคนรู้จักน้อยและไม่นิยมใช้กันเท่าใดนัก ดู Qwerty keyboard เปรียบเทียบ
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
qwerty keyboardแผงแป้นอักขระคิวเวอตีเป็นชื่อเรียกแผงแป้นอักขระมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชื่อนี้มาจากแป้น 6 แป้นแรกในแถวที่ 3 ที่เรียงอยู่ดังนี้ QWERTY

English-Thai: Nontri Dictionary
keyboard(n) แป้นตัวอักษร,ก้านดีดเปียโน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
keyboardแผงแป้นอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
keyboardแผงแป้นอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keyboard แป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Keyboard (Electronics)แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Keyboard instrumentsเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด [TU Subject Heading]
Keyboardingการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Keyboardingการพิมพ์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Keyboards (Electrics)แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Keyboards (Electronics) industryอุตสาหกรรมแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Keyboards (Music)คีย์บอร์ด (ดนตรี) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Really, Ray. It's used. There's no action left in this keyboard.โดยแท้จริง เรย มันเป็นของมือสอง ไม่มีความสัมผัสอยู่ในแป้นพิมพ์นี้ The Blues Brothers (1980)
Is this message by voice or keyboard?คือข้อความนี้ด้วยเสียงหรือ แป้นพิมพ์? 2010: The Year We Make Contact (1984)
And did he learn to stroke the keyboard in those whorehousesเขาเรียนรู้วิธีลูบไล้คีย์บอร์ด สมัยเล่นตามซ่อง The Legend of 1900 (1998)
You get me up on that gangway and you roll out in front of me a keyboard of millions and billions of keys that never end and that's the truth Max, that they never endแต่พ้นสะพานขึ้นท่าเรือนั้นไปคือ คีย์บอร์ดที่มีคีย์นับร้อยนับพัน ไม่มีที่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
That keyboard is infiniteคีย์บอร์ดไม่มีที่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
And if that keyboard is infinite then there is no music you can playถ้าคีย์บอร์ดไม่มีที่สิ้นสุด ก็ไม่มีเพลงที่นายจะเล่นได้ The Legend of 1900 (1998)
( keyboard clacking )(เสียงคียฺบอร์ด) Pilot (2004)
"Although its mouse and keyboard may not be easy to use...""ถึงแม้ว่าเมาส์และคีบอร์ดของมัน จะใช้งานไม่ง่ายนัก" Train Man (2005)
My brothers, a bunch of them were musicians, bass, keyboards, played guitar.พวกพี่ชายของผม เป็นนักดนตรีกันหลายคนเลย เบส คีย์บอร์ด หรือเล่นกีตาร์ It Might Get Loud (2008)
You're gonna enter it into the keyboard; when you do, it's going to ask you for a password and an authorization key.นายก็กดจากฝั่งนายไปเลยสิ. มันต้องรู้เลขรหัสเพื่อความปลอดภัยจากคุณอีก. Last Man Standing (2008)
Mike plays guitar. I think orson plays keyboards.ไมค์เล่นกีต้าร์ ออร์สันก็เล่นคีย์บอร์ด Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
I need an ergonomic keyboard to keep my repetitive stress injury in check.ผมอยากได้คีย์บอร์ดชนิดแยกส่วน ไว้ผ่อนแรงกดดัน เพราะใช้ข้อมือนานๆ Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keyboardI have chubby fingers, so I can't use a small keyboard.
keyboardI'm so drunk now that I'm seeing two of the keyboard.
keyboardIt's a fiddle going to and fro between the keyboard and mouse so are there shortcuts to allow operation using only the keyboard?
keyboardOh? You can type without looking at the keyboard. That's cool!
keyboardThe operation of a computer keyboard requires less effort than that of a manual typewriter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีย์บอร์ด[N] keyboard, Example: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังมิให้คีย์บอร์ดโดนน้ำ เพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้, Thai definition: แป้นพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์ตัวอักษรของเครื่องคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
คีย์บอร์ด[N] keyboard, Example: เขาเล่นคีย์บอร์ดได้เก่งมาก, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
คีย์[N] key, See also: keyboard, Syn. แป้นอักษร, Example: พนักงานพิมพ์ดีดกดคีย์พลาดทำให้พิมพ์เอกสารผิดเป็นประจำ, Count unit: ตัว, Thai definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด, Notes: (ปาก)
แป้นอักษร[N] key, See also: keyboard, Syn. คีย์บอร์ด, แป้นพิมพ์, Example: ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ผู้เรียนจะเรียนโดยใช้แป้นตัวอักษรและจอโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์, Thai definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด
แป้นพิมพ์[N] keyboard, Syn. แป้นอักษร, แท่น, แท่นพิมพ์, Example: เลขานุการเอานิ้วจิ้มแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็ว
แป้นพิมพ์[N] keyboard, See also: board, Syn. แป้นอักษร, แท่นพิมพ์, Example: เลขานุการเอาพรมนิ้วลงบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็ว, Thai definition: ปุ่มกดของเครื่องพิมพ์ดีดที่มักมีรูปกลมแบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คีย์บอร์ด[n.] (khībøt) EN: keyboard   FR: clavier [m]
แป้นพิมพ์[n.] (paēn phim) EN: keyboard   FR: clavier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KEYBOARD    K IY1 B AO2 R D
KEYBOARDS    K IY1 B AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keyboard    (n) (k ii1 b oo d)
keyboards    (n) (k ii1 b oo d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klavierinstrument {n} [mus.]keyboard instrument [Add to Longdo]
Tastaturkommando {n} [comp.] | abgekürztes Tastaturkommandokeyboard command | abbreviated keyboard command [Add to Longdo]
Tastaturkürzel {n}; Tastaturkurzbefehl {m}keyboard shortcut [Add to Longdo]
Tastenanschlag {m}keyboard stroke [Add to Longdo]
Terminaldrucker {m}keyboard printer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard [Add to Longdo]
イチマルイチキーボード[, ichimaruichiki-bo-do] (n) {comp} 101 Keyboard [Add to Longdo]
イチマルロクキーボード[, ichimarurokuki-bo-do] (n) {comp} 106 Keyboard [Add to Longdo]
エルゴノミックキーボード[, erugonomikkuki-bo-do] (n) {comp} ergonomic keyboard [Add to Longdo]
キーボード[, ki-bo-do] (n) keyboard; (P) [Add to Longdo]
キーボードのデザイン[, ki-bo-do no dezain] (n) {comp} keyboard design [Add to Longdo]
キーボードの配置[キーボードのはいち, ki-bo-do nohaichi] (n) {comp} keyboard layout [Add to Longdo]
キーボードエンハンサ[, ki-bo-doenhansa] (n) {comp} keyboard enhancer [Add to Longdo]
キーボードショートカット[, ki-bo-dosho-tokatto] (n) {comp} keyboard shortcut [Add to Longdo]
キーボードテンプレート[, ki-bo-dotenpure-to] (n) {comp} keyboard template [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
键盘[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] keyboard [Add to Longdo]
键盘乐器[jiàn pán yuè qì, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] keyboard instrument (piano, organ etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keyboard \Key"board`\, n.
   The whole arrangement, or one range, of the keys[3] of an
   organ, piano, typewriter, etc.; that part of a device
   containing the keys[3] used to operate it.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keyboard
   n 1: device consisting of a set of keys on a piano or organ or
      typewriter or typesetting machine or computer or the like
   2: holder consisting of an arrangement of hooks on which keys or
     locks can be hung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top