Search result for

keep from

(29 entries)
(0.0855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep from-, *keep from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep from[PHRV] เก็บไว้เป็นความลับจาก, Syn. hold back, keep back
keep from[PHRV] ป้องกันจาก, See also: ทำให้ชักช้า, ทำให้ล่าช้า, Syn. prevent from
keep from[PHRV] หลีกเลี่ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Twelve hours of blood and sweat... to bring home barely enough to keep from starving.12 ชม.แห่งหยดเลือดและหยาดเหงื่อ... ถึงได้อาหารเพียงพอจะกลับบ้าน เพื่อช่วยประทังความหิว. Cinema Paradiso (1988)
In order to keep from incurring his wrath, the people would sacrifice their children to him by burning them alive.ในการที่จะระงับความพิโรจของเขา ผู้คนต้องสังเวยบุตรหลาน/Nแล้วเผาพวกเขาทั้งเป็น Compulsion (2005)
The earth spins at 1,000 miles an hour as we desperately try to keep from being thrown off.โลกหมุนด้วยความเร็ว 1,000 ไมล์ต่อ ชม. ขณะที่เราหมดหวังกับการพยายามไม่ให้ถูกสลัดออกไป Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
you know insurance companies -- anything to keep from paying out.คุณก็รู้ ประกันก็พูดได้ทุกอย่างที่ทำให้ไม่ต้องจ่าย Morning Comes (2007)
I'm goin' to try and keep from it as much as I can.ผมพยายามเลี่ยงเท่าที่จะทำได้ No Country for Old Men (2007)
Your assignment is to keep from getting caught.งานของเธอคือ อย่าให้โดนจับ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Given the secrets i keep from her.กว่าบอกความลับของผมให้เธอรู้ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
In the future, don't demand a day-of meeting to clean up another shit storm that you should have been competent enough to keep from exploding out of your own ass.คราวหน้าอย่านัดกันในวันหยุดเพื่อล้างเรื่องขี้นี่ คุณน่าจะมีความสามารถพอ ที่จะไม่ให้มันระเบิดออกจากก้นของคุณ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I spend most of my time trying to keep from getting arrested on bogus charges.พวกเขาเพียงแค่ พยายามจะยั่วให้ผมโกรธ ผมเกือบจะต่อยเขาแล้ว The Cove (2009)
Now we just have to keep from being firedแค่เราพยายามอย่าทำตัวให้โดนไล่ออก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
But how do you keep from... arriving early?แล้วนายทำยังไงเรื่อง... ถึงเร็ว Showmance (2009)
Somebody once told me that to keep from erupting too early, you should think of dead kittens and stuff.วิธีไม่ให้ระเบิดก่อนเวลา ให้คิดถึงศพลูกแมว Showmance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep fromHe said he would keep from chatting.
keep fromI could hardly keep from laughing.
keep fromI could hardly keep from liking him.
keep fromI couldn't keep from snickering.
keep fromPlease keep from breaking the eggs.
keep fromShe could hardly keep from laughing when she saw the dress.
keep fromSometimes we lie to keep from hurt someone else's feelings.
keep fromTake lots of vitamin C to keep from catching cold.
keep fromTry to keep from crying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีดกัน[V] obstruct, See also: keep from, block, bar, prevent, Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น, Example: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์, Thai definition: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก
หลบเลี่ยง[V] avoid, See also: keep from paying, Syn. หลบ, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Example: อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถูกรัฐบาลมะนิลาฟ้องร้องว่า ยักยอกเงินหลวง และหลบเลี่ยงภาษี, Thai definition: เลี่ยงที่จะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent   
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight   FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate   FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top