Search result for

kama

(56 entries)
(0.7095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kama-, *kama*
Possible hiragana form: かま
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kama(คา'มะ) n. เทพเจ้าแห่งกามารมณ์
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kamaji's there, so look for himคามาจิอยู่ที่นั่น ไปหาเขา Spirited Away (2001)
Kamaji?คามาจิ? Spirited Away (2001)
Kamaji will turn you away, trick you into you leaving, but keep on asking him for workคามาจิจะบอกปัดเจ้า หลอกให้เจ้าจากไป แต่ต้องขอเขาทำงานเข้าไว้ Spirited Away (2001)
Kamajiคามาจิ Spirited Away (2001)
Did you even thank Kamaji?ขอบคุณคามาจิรึยัง? Spirited Away (2001)
This goes to Kamajiทำแบบนี้ จะส่งไปให้คามาจิ Spirited Away (2001)
You OK? I asked Kamaji to give us all the water he's got!ข้าขอให้คามาจิ ส่งน้ำมาให้เราทั้งหมด! Spirited Away (2001)
Kamaji's already lit the fires?คามาจิก่อไฟแล้ว? Spirited Away (2001)
I'm going to see Kamajiข้าจะไปหาคามาจิ Spirited Away (2001)
Haku took this from Yubaba's sister, Kamaji From Zeniba?จากเซนิบ้าเหรอ? Spirited Away (2001)
Look, Kamaji, it's Haku!ดูสิ คามาจิ ใช่ฮากุจริงๆด้วย! Spirited Away (2001)
Kamaji!คามาจิ! Spirited Away (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kamaI have lived in Kamakura for twelve years.
kamaWhich train takes us to Kamakura?
kamaKamakura is a place noted in connection with the Genji family.
kamaShe's leading a happy life with her husband near the sea in Kamakura.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกมัย[n. prop.] (Ēkkamai) EN: Ekkamai   FR: Ekkamai
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KAMA    K AA1 M AH0
KAMAL    K EY1 M AH0 L
KAMAN    K EY1 M AH0 N
KAMALI    K AH0 M AA1 L IY0
KAMAKAU    K AA2 M AH0 K AA1 UW0
KAMAKAU'S    K AA2 M AH0 K AA1 UW0 Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) ผู้หญิงที่ชอบเสแสร้ง ทำตัวไร้เดียงสา แกล้งไม่รู้ในสิ่งที่รู้แล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鎌深[かまふか, kamafuka] (n ) วงแขน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
構う[かまう, kamau] Thai: แคร์
構う[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
構える[かまえる, kamaeru] Thai: ตั้งท่า English: to set up

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me [Add to Longdo]
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
アカカマス[, akakamasu] (n) red barracuda (Sphyraena pinguis) [Add to Longdo]
アカマタ;あかまた[, akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum) [Add to Longdo]
アカマツカサ[, akamatsukasa] (n) bigscale soldierfish (Myripristis berndti) [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
構う[かまう, kamau] sich_einmischen, behandeln [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] aufbauen, bauen, errichten, eine_Haltung_annehmen, eine_Stellung_annehmen [Add to Longdo]
[かま, kama] -Ofen, Brennofen [Add to Longdo]
窯元[かまもと, kamamoto] Toepferwerkstatt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kama \Ka"ma\ (k[aum]"m[aum]), n. [Skr. k[=a]ma love, the god of
   love.]
   1. The Hindu Cupid. He is represented as a beautiful youth,
    with a bow of sugar cane or flowers.
    [1913 Webster]
 
   2. Desire; animal passion;
 
   Note: supposed to create the
 
   {ka"ma ru"pa} (r[=oo]p[.a]) [Skr. r[=u]pa shape, image], a
    kind of simulacrum or astral likeness of a man which
    exists after his death in an invisible plane of being,
    called
 
   {ka"ma lo"ca} (l[=o]"k[.a]) [Skr. l[=o]ka space, world],
    until the impulses which created it are exhausted and it
    finally fades away.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kama
   n 1: Hindu god of love and erotic desire; opposite of Mara

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cleat
 
 1. mesnet takozu, kama, kelepçe
 2. (den) koç boynuzu
 3. takoz vurmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dagger
 
 1. kama, hançer, bıçak. Iook daggers at someone bir kimseye öfke ile bakmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 poniard
 
 1. kama, hançer
 2. hançerle yaralamak, hançerlemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sheath
 
 1. kılıf, kın
 2. (biyol.) mahfaza, zarf
 3. düz ve dar elbise. sheath knife kınlı büyük bıçak, kama.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spline
 
 1. kama, dil.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wedge
 
 1. kıskı, kama, çivi, takoz
 2. kıskı şeklinde sey
 3. üçgen şeklinde ilerleyen küme
 4. çivi yazısında çivi şeklindeki işaret
 5. kıskı ile kesmek veya ayırmak
 6. kıskı sokmak
 7. kıskı sokup sıkıştırmak
 8. sıkışmak, takılmak
 9. sıkıştırmak. wedg'y kıskı gibi.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top