Search result for

junior

(80 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junior-, *junior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junior[N] คนที่อ่อนอาวุโสกว่า, See also: รุ่นน้อง, ผู้ที่อายุน้อยกว่า, Ant. senior, adult
junior[ADJ] ที่อายุอ่อนกว่า, See also: ที่อายุน้อยกว่า, ที่เป็นรุ่นน้อง, Syn. younger, immature, Ant. senior, adult
junior[N] นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3
juniority[N] ความเป็นผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า, See also: ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Ant. seniority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junior(จูน'เนียร์) adj. อายุน้อยกว่า,อ่อนอาวุโส,อ่อนวัยกว่า,มีคุณวุฒิด้อยกว่า,อยู่ชั้นเรียนต่ำกว่า,ใหม่,รอง,เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2 n. ผู้มีอายุน้อย,กว่า,ผู้มาใหม่นักศึกษาปีที่ 2,ขนาดเสื้อเอวสั้นของผู้หญิง, Syn. subordinate,
juniorate(จูน'ยะเรท) n. หลักสูตรปรัชญา2ปี
juniority(จูนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า,ความเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
junior(adj) อ่อนกว่า,อายุน้อยกว่า,รอง
junior(n) นักศึกษาปีที่ 3
junior(n) เด็ก,ผู้อายุน้อยกว่า,รอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Junior[Tee-Noi] (n ) Hey Junior why you been so long?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Junior?จูเนียร์ Outbreak (2013)
Junior!จูเนียร์! Blue on Blue (2013)
How are you feeling, Junior?รู้สึกยังไงบ้าง Odyssey (2008)
It caused the rectal bleed, and now junior Miss Steinem's junior must be pressing on her vagus nerve, slowing her heart to a crawl.เพราะลำไส้ตรงมีเลือดออก มิส สเตเนม จูเนียร์ อาจกดดันเส้นประสาทvagus ทำให้หัวใจเธอช้าลงจนเหมือนคลาน Dying Changes Everything (2008)
Junior High Year 1 * Springฤดูใบไม้ผลิ - - Akai ito (2008)
Our junior high school life has just started.ชีวิตพวกเราเพิ่งจะเริ่ม Akai ito (2008)
Brings back memories of junior high school days.พอนึกย้อนไปถึงสมัยที่เราเรียนด้วยกัน Akai ito (2008)
I even if I was in junior high. you called me by my name "Mia".แน่นอน ว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แม้ว่าเราจะเข้าสู่มัธยม Akai ito (2008)
I got the feeling that junior high might be fun after all.วันนั้น, ฉันรู้สึกได้ว่าชีวิตมัธยมต้องสนุกแน่ๆหลังจากนั้น Akai ito (2008)
Mei 3 Taka-chan we met during summer in first year of Junior High.เมอิ 3 ทากะจัง เธอกับฉันแล้วก็เมอิ เราเจอกันในปีแรกของภาคฤดูร้อน Akai ito (2008)
First year of Junior High?ปีแรกของม.ต้นนะหรอ Akai ito (2008)
You're not bad, junior-ไม่เลวนี่ไอ้หนู Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juniorAt last I graduated from junior high school.
juniorBear in mind that that school is an integrated junior high and high school.
juniorBill is my junior by two years.
juniorEdward is junior to Robert.
juniorHe began to learn English when he was twelve years old, that is to say, when he entered junior high school.
juniorHe did nothing but read novels in his junior high school days.
juniorHe entered junior high school.
juniorHe is haughty to his juniors.
juniorHe is junior to me by two years.
juniorHe is junior to my brother by three years.
juniorHe is my junior by three years.
juniorHe is two years my junior.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัธยมต้น[N] lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมตอนต้น[N] junior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, Ant. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Example: ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น
ผู้น้อย[N] inferior, See also: junior, subordinate, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Ant. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส, Example: เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอายุอ่อน, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
อนุกาชาด[N] Junior Red Cross, Example: เด็กหญิงห้องนี้เป็นอนุกาชาดทุกคน, Thai definition: อนุสมาชิกของสภากาชาดอาสาบรรเทาทุกข์ของกาชาดที่เป็นนักเรียนหญิง, Notes: (โบราณ)
อนุเถระ[N] junior monk, See also: novice of inferior rank, Example: พระรูปนี้เป็นอนุเถระของวัดนี้, Count unit: รูป, Thai definition: ภิกษุผู้รองพระเถระ, ภิกษุผู้รองผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
หุ้นส่วนรอง[n. exp.] (hunsuan røng) EN: junior partner   
จุดแดงน้อย[n. exp.] (jut daēng nøi) EN: Red junior ; Red Spot junior   
มัธยมต้น[n. exp.] (matthayom ton) EN: lower secondary school ; junior high school ; middle school   FR: enseignement secondaire inférieur [m] ; secondaire inférieur [m]
มัธยมตอนต้น[n. exp.] (matthayom tønton) EN: junior high school   
นักเรียนใหม่[n.] (nakrīen mai) EN: junior   
อ่อนกว่า[adj.] (øn kwā) EN: junior   FR: plus jeune
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling   FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
รัฐมนตรีช่วยว่าการ[n. exp.] (ratthamontrī chūay wākān) EN: deputy ; assistant secretary ; junior minister   
โรงเรียนชั้นประถม[n. exp.] (rōngrīen chan prathom) EN: primary school ; junior high school   FR: école primaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNIOR    JH UW1 N Y ER0
JUNIORS    JH UW1 N Y ER0 Z
JUNIOR'S    JH UW1 N Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junior    (n) (jh uu1 n i@ r)
juniors    (n) (jh uu1 n i@ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
年下[としした, toshishita] Thai: รุ่นน้อง English: junior

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungprogrammierer {m}junior programmer [Add to Longdo]
Nachwuchs {m} (Firma)junior staff; trainees [Add to Longdo]
Nachwuchskraft {f}junior employee [Add to Longdo]
Rechtsreferendar {m}; Rechtsreferendarin {f}junior lawyer; articled clerk [Add to Longdo]
Highschool-Schüler {m} im dritten Jahrjunior [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college [Add to Longdo]
ジュニア[, junia] (n,adj-f) junior; (P) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター[, juniaueruta-] (n) junior welter (weight); (P) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター級[ジュニアウエルターきゅう, juniaueruta-kyuu] (n) junior welterweight [Add to Longdo]
ジュニアカレッジ[, juniakarejji] (n) junior college [Add to Longdo]
ジュニアスタイル[, juniasutairu] (n) junior style [Add to Longdo]
ジュニアチーム[, juniachi-mu] (n) junior team [Add to Longdo]
ジュニアハイスクール[, juniahaisuku-ru] (n) junior high school [Add to Longdo]
ジュニアバンタム級[ジュニアバンタムきゅう, juniabantamu kyuu] (n) junior bantamweight [Add to Longdo]
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
初中[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] junior high school [Add to Longdo]
初级[chū jí, ㄔㄨ ㄐㄧˊ, / ] junior; primary [Add to Longdo]
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander [Add to Longdo]
打工妹[dǎ gōng mèi, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄇㄟˋ, ] junior female of the household who goes out to work [Add to Longdo]
盟弟[méng dì, ㄇㄥˊ ㄉㄧˋ, ] junior partner in sworn brotherhood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Junior \Jun"ior\, n.
   1. A younger person.
    [1913 Webster]
 
       His junior she, by thirty years.   --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: One of a lower or later standing; specifically, in
    American colleges and four-year high schools, one in the
    third year of his course, one in the fourth or final year
    being designated a {senior}; in some seminaries, one in
    the first year, in others, one in the second year, of a
    three years' course.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Junior \Jun"ior\ (j[=u]n"y[~e]r; 277), a. [L. contr. fr.
   juvenior, compar. of juvenis young. See {Juvenile}.]
   [1913 Webster]
   1. Less advanced in age than another; younger. Abbreviated
    Jr.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: Junior is applied to distinguish the younger of two
      persons bearing the same name in the same family, and
      is opposed to {senior or elder}. Commonly applied to a
      son who has the same Christian name as his father.
      [1913 Webster]
 
   2. Lower in standing or in rank, or having entered later into
    a position or office; as, a junior partner; junior
    counsel; junior captain; the junior Senator from New York.
    [1913 Webster]
 
   3. Composed of juniors, whether younger or a lower standing;
    as, the junior class; the junior baseball league; of or
    pertaining to juniors or to a junior class. See {Junior},
    n., 2.
    [1913 Webster]
 
   4. Belonging to a younger person, or an earlier time of life.
    [1913 Webster]
 
       Our first studies and junior endeavors. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   5. of or relating to the third year of a four-year term; --
    used of the third or next to final year in a U. S. high
    school or college. See {junior}[2], n..
 
   Syn: third-year.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junior
   adj 1: younger; lower in rank; shorter in length of tenure or
       service [ant: {senior}]
   2: used of the third or next to final year in United States high
     school or college; "the junior class"; "a third-year student"
     [syn: {junior(a)}, {third-year}, {next-to-last}]
   3: including or intended for youthful persons; "a junior sports
     league"; "junior fashions"
   n 1: term of address for a disrespectful and annoying male;
      "look here, junior, it's none of your business"
   2: a third-year undergraduate
   3: the younger of two persons; "she is two years my junior"
   4: a son who has the same first name as his father [syn:
     {Junior}, {Jr}, {Jnr}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top