หรือคุณหมายถึง judiciousneß?
Search result for

judiciousness

(9 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judiciousness-, *judiciousness*, judiciousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา judiciousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *judiciousness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุขุม[N] prudence, See also: judiciousness, Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต, Example: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judiciousness    (n) (jh uu1 d i1 sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsicht {f}judiciousness [Add to Longdo]
Klugheit {f}judiciousness [Add to Longdo]
Unüberlegtheit {f}injudiciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Judiciousness \Ju*di"cious*ness\, n.
   The quality or state of being judicious; sagacity; sound
   judgment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judiciousness
   n 1: good judgment [ant: {indiscreetness}, {injudiciousness}]
   2: the trait of forming opinions by distinguishing and
     evaluating [syn: {judiciousness}, {sagacity},
     {sagaciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top