Search result for

judgement

(68 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judgement-, *judgement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judgement[N] การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. discretion, determination
judgement[N] การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. opinion, appraisal, estimate
judgement[N] พิพากษา, See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี, Syn. verdict, ruling, decree
Judgement Day[N] วันสิ้นสุดของโลก, See also: วาระสุดท้ายของโลก, Syn. the Day of Judgement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judgement ratingการกำหนดอัตราตามดุลยพินิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgement, aesthetic; judgment, aestheticการตัดสินเชิงสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgement; judgmentพินิศจัย, การตัดสิน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Judgement, Expertวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You have a right to cast a judgement..แต่ฝ่าบาทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน The Mark of Nimueh (2008)
- So you should trust my judgement, okay?ผมเชื่อ ดังนั้นเชื่อในวิจารณญาณของผม โอเค The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You've made the most excellent judgement.แล้วเจ้าก็ตัดสินใจ ได้ถูกต้องที่สุดแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
And in my experience, the judgement of both Major Lennox and his team, has always been above reproach.และดูจากผลงาน ผมต้องขอยกให้การตัดสินใจ ของผู้พัน เลนนิกซ์และลูกทีม อยู่เหนือการทักท้วงใดๆ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I don't know. Just use your best judgement.ในนี้ไม่มีชุดสีเหลือง ABQ (2009)
Use your best judgement.ดอน สวัสดี ABQ (2009)
You think it's the living that will have ultimate judgement over you, because the dead will have no claim over your soul.แม้ว่าฉันจะอยู่ไม่นาน แต่ฉันจะตัดสินใจอย่างถาวร เพราะความตาย จะไม่เมตตาวิญญาณคุณ Saw VI (2009)
You think it's the living that will have ultimate judgement over you, because the dead will have no claim over your soul.แม้ว่าฉันไม่มีชีวิตที่ยืนยาว ที่ผ่านมา ฉันเป็นคนตัดสินคุณ และซาตานจะเอาวิญญาณแกไป Saw VI (2009)
You tell them, they say something judgementally.นายบอกพวกเขา พวกเขาตัดสินใจเรียบร้อย Pilot (2009)
And I think it has clouded your judgement.และมันบดบังปัญญาของคุณ Knowing (2009)
I'm just saying it has clouded your judgement. Don't you think?ผมเพิ่งจะบอกไปว่ามันบดบังปัญญาคุณ คุณไม่คิดอย่างนั้นรึไง? Knowing (2009)
It would only make her suffer. That was his judgement, and I agreed.มันมีแต่จะทำให้ลูกเจ็บปวด ครูเห็นด้วยกับการตัดสินใจของเขา Confessions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgementGreed seems to have blinded his good judgement.
judgementHe erred in his judgement.
judgementHe has good judgement for his age.
judgementHe is accurate in his judgement.
judgementHe lacks judgement.
judgementHer calm judgement ensured us from accidents.
judgementI bow to your superior judgement.
judgementI concluded his judgement was right.
judgementI defer to your judgement.
judgementI have a strong conviction that our judgement was right.
judgementI leave the matter to your judgement.
judgementI think you fall well within 'cute girl'. You'd easily go and pass in his judgement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำตัดสิน[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำวินิจฉัย, คำพิพากษา, Example: ศาลฎีกาจึงยืนยันคำตัดสินให้ประหารชีวิตเขา
คำวินิจฉัย[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำพิพากษา, Example: ในวรรคสองของมาตรานี้บัญญัติให้ถือคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติ, Count unit: ข้อ
คำพิพากษา[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำวินิจฉัย, Example: เขาพระวิหารเป็นดินแดนที่ไทยต้องสูญเสียไปตามคำพิพากษาของศาลโลกที่ให้คืนแก่ประเทศเขมร, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
มัตตะ[N] estimation, See also: judgement, Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตตะ[N] estimation, See also: judgement, Syn. ประมาณ, ราวๆ, คร่าวๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โลกาวินาศ[ADJ] doomsday, See also: judgement day, Syn. โลกาพินาศ, Ant. อธิบดี, Example: วันโลกาวินาศมาถึงโลกจะถูกทำลายหมด จะไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่, Thai definition: สูญสิ้นความเจริญ สวัสดิมงคล
วิจารณญาณ[N] judgement, See also: discretion, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจและรับผิดชอบ ในกรณีที่สมควร, Thai definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง, Notes: (บาลี)
วิจารณญาณ[N] judgement, See also: discretion, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณตัดสินใจและรับผิดชอบ ในกรณีที่สมควร, Thai definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)   
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การกลับคำพิพากษา[n. exp.] (kān klap khamphiphāksā) EN: reversal of judgement = reversal of judgment (Am.)   
การพิพากษา[n.] (kān phiphāksā) EN: judgement = judgment (Am.)   FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
การพิพากษากลับ[n. exp.] (kān phiphāksā klap) EN: reversal of judgement = reversal of judement (Am.)   
การพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา[n. exp.] (kān phiphāksā nai karanī jamloēi khāt nat phijāranā) EN: judgement by default   
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāksā) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence   FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
คำพิพากษาคดี[n. exp.] (khamphiphāksā khadī) EN: judgement = judgment (Am.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGEMENT    JH AH1 JH M AH0 N T
JUDGEMENTS    JH AH1 JH M AH0 N T S
JUDGEMENTAL    JH AH0 JH M EH1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judgement    (n) (jh uh1 jh m @ n t)
judgements    (n) (jh uh1 jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara [Add to Longdo]
ジャッジメント[, jajjimento] (n) judgement; judgment [Add to Longdo]
ミスジャッジ[, misujajji] (n) misjudgement; misjudgment [Add to Longdo]
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment [Add to Longdo]
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P) [Add to Longdo]
仮言的判断[かげんてきはんだん, kagentekihandan] (n) (obsc) hypothetical judgment (judgement) [Add to Longdo]
価値判断[かちはんだん, kachihandan] (n) value judgement; value judgment [Add to Longdo]
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judgement
   n 1: the legal document stating the reasons for a judicial
      decision; "opinions are usually written by a single judge"
      [syn: {opinion}, {legal opinion}, {judgment}, {judgement}]
   2: an opinion formed by judging something; "he was reluctant to
     make his judgment known"; "she changed her mind" [syn:
     {judgment}, {judgement}, {mind}]
   3: the cognitive process of reaching a decision or drawing
     conclusions [syn: {judgment}, {judgement}, {judging}]
   4: the mental ability to understand and discriminate between
     relations [syn: {sagacity}, {sagaciousness}, {judgment},
     {judgement}, {discernment}]
   5: the capacity to assess situations or circumstances shrewdly
     and to draw sound conclusions [syn: {judgment}, {judgement},
     {sound judgment}, {sound judgement}, {perspicacity}]
   6: (law) the determination by a court of competent jurisdiction
     on matters submitted to it [syn: {judgment}, {judgement},
     {judicial decision}]
   7: the act of judging or assessing a person or situation or
     event; "they criticized my judgment of the contestants" [syn:
     {judgment}, {judgement}, {assessment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top