Search result for

joy

(132 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joy-, *joy*
English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joy[N] ความสุขสันต์, See also: ความสุขสำราญ, ความผาสุก, ความเบิกบาน, ความสุขใจ, Syn. delight, pleasure, bliss, Ant. sadness, sorrow
joy[N] สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข, Syn. delight
joybox[SL] เปียโน
joyful[ADJ] ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข, See also: เต็มไปด้วยความร่าเริง, เต็มไปด้วยความเบิกบาน, เต็มไปด้วยความสดใส, Syn. joyous, happy, elated, Ant. sad, unhappy
joyous[ADJ] สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy
joyless[ADJ] ที่ไม่มีความสุข, See also: ที่ไม่ร่าเริง, ที่ไม่เบิกบานใจ, ที่ไม่สนุกสนาน, Syn. miserable, sad, depressed, Ant. joyous, joyful, merry
joyfully[ADV] อย่างมีความสุข, See also: อย่างเริงร่า, อย่างสนุกสนาน, Syn. happily, cheerfully, Ant. unhappily
joystick[N] คันบังคับทิศทางเครื่องบิน
joystick[N] คันบังคับสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์
joy juice[SL] เหล้า, See also: สุรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joy(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,เบิกบานใจ,รื่นเริง,ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry,festive
joystickก้านควบคุม <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น
enjoy(เอนจอย') {enjoyed,enjoying,enjoys} v. ชอบ,พอใจ, สนุก, สำราญใจ.
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,

English-Thai: Nontri Dictionary
joy(n) ความยินดี,ความปีติ,ความสนุกสนาน,ความรื่นเริง
joyful(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,รื่นเริง,เบิกบานใจ
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง
joyous(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,เบิกบาน
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
overjoy(vt) ทำให้ดีใจมาก,ทำให้เป็นปลื้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joystickก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joyความร่าเริง [TU Subject Heading]
Joy and Pleasureอารมณ์สนุกสนานรื่นเริง [การแพทย์]
Joystick ก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์]
Joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
joy ride (คำแสลง) การขับรถเพื่อการสนุกสนานโดยขาดความระมัดระวัง,การขับรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ(มักเป็นรถที่ขโมยมา)
joyride (n ) การขับรถเรื่อยเปื่อย
joyriding (n ) การขโมยรถคนอื่นไปขับเล่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I like joy.ฉันชอบสนุก Joy (2008)
Joy, cry.มาอยู่ด้วยกัน.. ร้อง ร้อง... Joy (2008)
Cry, joy.มาอยู่ด้วยกัน Joy (2008)
Putting this tiny bundle of joy through hell...มันเป็นแค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว Baby and I (2008)
I'm not supposed to go joy-ridin' with civilians.ฉันไม่ควรจะขับเรือเล่นให้แก่พลเรือนนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Some joy too?แล้วก็เรื่องสนุกสนานด้วย? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I want you to know what a joy it will be running this company without you in the way.ผมอยากให้คุณรู้ว่า มันจะสนุกแค่ไหน ถ้าจะบริหารบริษัทนี้ โดยไม่มีคุณอยู่เกะกะลูกกะตา Superhero Movie (2008)
All my honor and joy...ด้วยเกียรติ และความสุขทั้งหมดของผม... Episode #1.7 (2008)
You see, you're filled with joy of a child!เห็นมั้ย นายถูกเติม ความร่าเริงของเด็กแล้ว The Love Guru (2008)
Raise it up and make a joyful noiseยกระดับและส่งเีสียงปลื้มปิติ The Love Guru (2008)
- Because you're such a joy to be around?-เพราะคุณร่าเริงสนุกสนานล่ะมั๊ง? Marley & Me (2008)
The Los angeles police Department is thankful for all the hard work done by the DeKaIb County Sheriff's Department in making this joyful reunion possible;กรมตำรวจลอสเองเจลิสขอขอบคุณ การทำงานหนักของหน่อยสืบสวนของดีแคป ที่ทำให้แม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างน่ายินดี Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyHer look expressed her joy.
joyMusic gives sound to fury, shape to joy.
joyGreat was her joy when her son returned back safely.
joyHer heart was filled with joy.
joyShouts of joy burst forth.
joyHer heart jumped for joy.
joyTo my great delight joy, he won the first prize.
joyThe girl danced in a way that brought joy to the audience.
joyMy criterion is the ability to work joyfully.
joyA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
joyHe was beside himself with joy.
joyThe crew jumped for joy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสนุก[ADV] joyfully, See also: merrily, cheerfully, Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: พวกเราขอขอบคุณน้องเจนี่ ที่วันนี้พาเราไปเดินซื้อของกันอย่างสนุก
เบิกบานใจ[ADV] joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
เพลิน[ADV] jubilantly, See also: joyously, merrily, Syn. เพลิดเพลิน, Example: ฉันเดินซื้อของเพลินจนลืมเวลานัดหมาย, Thai definition: อย่างสนุกสบายใจ, อย่างที่ไม่น่าเบื่อ
ปิติ[N] joy, See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation, Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ, Ant. โศกเศร้า, โทมนัส, Example: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
แป้น[ADV] merrily, See also: joyfully, broadly, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม
แป้น[ADV] merrily, See also: joyfully, Syn. แฉ่ง, บาน, Example: เธอยิ้มแป้นเข้ามาหาผม, Thai definition: ลักษณะที่ยิ้มทำแก้มบาน
เริงร่า[ADV] joyfully, See also: jovially, cheerfully, playfully, Example: เธอเต้นเริงร่าด้วยความปีติยินดีเข้าไปกลางวง
เริงร่า[ADJ] joyful, See also: cheerful, happy, Example: เขาได้ยินเสียงเริงร่าดีใจของเด็กๆ เมื่อได้ของเล่นใหม่
อานันท์[N] joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานนท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ
อานนท์[N] joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานันท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others   
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait

CMU English Pronouncing Dictionary
JOY    JH OY1
JOYE    JH OY1
JOYS    JH OY1 Z
JOYNT    JH OY1 N T
JOYCE    JH OY1 S
JOYAL    JH OY1 AH0 L
JOY'S    JH OY1 Z
JOYNER    JH OY1 N ER0
JOYNES    JH OY1 N Z
JOYING    JH OY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Joy    (n) (jh oi1)
joy    (v) (jh oi1)
joys    (v) (jh oi1 z)
Joyce    (n) (jh oi1 s)
joyed    (v) (jh oi1 d)
joyful    (j) (jh oi1 f @ l)
joying    (v) (jh oi1 i ng)
joyous    (j) (jh oi1 @ s)
joyless    (j) (jh oi1 l @ s)
joy-ride    (n) - (jh oi1 - r ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f} (über)joy (at) [Add to Longdo]
Joystick {m} [comp.]joystick [Add to Longdo]
Schwarzfahrt {f}joy ride [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying) [Add to Longdo]
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick [Add to Longdo]
エンジョイ[, enjoi] (n,vs) enjoy; (P) [Add to Longdo]
ジョイ[, joi] (n) joy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, / ] joyous; happy; pleased, #5,204 [Add to Longdo]
欢喜[huān xǐ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧˇ, / ] joyful, #9,148 [Add to Longdo]
愉悦[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ, / ] joyful; cheerful; delighted, #10,268 [Add to Longdo]
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, / ] joy; to joke; to banter; to tease; to mock; Taiwan pr. nüe4, #20,624 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] joy, #22,613 [Add to Longdo]
喜乐[xǐ lè, ㄒㄧˇ ㄌㄜˋ, / ] joy, #27,850 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] joyful; kind, #32,414 [Add to Longdo]
悲欢离合[bēi huān lí hé, ㄅㄟ ㄏㄨㄢ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, / ] joys and sorrows; partings and reunions; the vicissitudes of life, #34,483 [Add to Longdo]
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, ] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency, #35,129 [Add to Longdo]
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time, #41,541 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick [Add to Longdo]
操作棒[そうさぼう, sousabou] joy stick [Add to Longdo]
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
女優[じょゆう, joyuu] Schauspielerin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joy \Joy\ (joi), n. [OE. joye, OF. joye, joie, goie, F. joie, L.
   gaudia, pl. of gaudium joy, fr. gaudere to rejoice, to be
   glad; cf. Gr. gai`ein to rejoice, gay^ros proud. Cf. {Gaud},
   {Jewel}.]
   [1913 Webster]
   1. The passion or emotion excited by the acquisition or
    expectation of good; pleasurable feelings or emotions
    caused by success, good fortune, and the like, or by a
    rational prospect of possessing what we love or desire;
    gladness; exhilaration of spirits; delight.
    [1913 Webster]
 
       Her heavenly form beheld, all wished her joy.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Glides the smooth current of domestic joy.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Who, for the joy that was set before him, endured
       the cross, despising the shame.    --Heb. xii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Tears of true joy for his return.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Joy is a delight of the mind, from the consideration
       of the present or assured approaching possession of
       a good.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which causes joy or happiness.
    [1913 Webster]
 
       For ye are our glory and joy.     --1 Thess. ii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       A thing of beauty is a joy forever.  --Keats.
    [1913 Webster]
 
   3. The sign or exhibition of joy; gayety; mirth; merriment;
    festivity.
    [1913 Webster]
 
       Such joy made Una, when her knight she found.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The roofs with joy resound.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Joy is used in composition, esp. with participles, to
      from many self-explaining compounds; as, joy-bells,
      joy-bringing, joy-inspiring, joy-resounding, etc.
 
   Syn: Gladness; pleasure; delight; happiness; exultation;
     transport; felicity; ecstasy; rapture; bliss; gayety;
     mirth; merriment; festivity; hilarity.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joy \Joy\, v. i. [imp. & p. p. {Joyed} (joid); p. pr. & vb. n.
   {Joying}.] [OF. joir, F. jouir. See {Joy}, n.]
   To rejoice; to be glad; to delight; to exult.
   [1913 Webster]
 
      I will joy in the God of my salvation.  --Hab. iii.
                          18.
   [1913 Webster]
 
      In whose sight all things joy.      --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joy \Joy\, v. t.
   1. To give joy to; to congratulate. [Obs.] "Joy us of our
    conquest." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To joy the friend, or grapple with the foe. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To gladden; to make joyful; to exhilarate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Neither pleasure's art can joy my spirits. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To enjoy. [Obs.] See {Enjoy}.
    [1913 Webster]
 
       Who might have lived and joyed immortal bliss.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joy
   n 1: the emotion of great happiness [syn: {joy}, {joyousness},
      {joyfulness}] [ant: {sorrow}]
   2: something or someone that provides a source of happiness; "a
     joy to behold"; "the pleasure of his company"; "the new car
     is a delight" [syn: {joy}, {delight}, {pleasure}]
   v 1: feel happiness or joy [syn: {rejoice}, {joy}]
   2: make glad or happy [syn: {gladden}, {joy}] [ant: {sadden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top