Search result for

joining

(41 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joining-, *joining*, join
English-Thai: Longdo Dictionary
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry, but I will be joining the Republic.โทษทีนะ แต่ข้าคงต้องเข้าร่วมกันสหพันธรัฐ Ambush (2008)
I have made a grave mistake joining with the separatists.ข้าได้ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง ที่เข้าร่วมกับพวกแบ่งแยก Bombad Jedi (2008)
This is Byeol Kim. She will be joining our class starting today.นี่ืคือ คิมพยอล ตั้งแต่วันนี้เธอจะมาเรียนกับเรา Baby and I (2008)
Henry Jones, Jr., and Marion Ravenwood, insomuch in that you two have agreed to live together in holy matrimony, have promised your love for each other by these vows the joining of your hands and the giving of these rings,เฮนรี่ โจน/นัน มอแรน เรเวนวูด ทั้งสองต่างเห็นดีในงานแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สัญญาจะรักกันไปตลอดกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Two superheroes joining forces for, like, a limited run.เล่มเฉพาะกิจ อ๋อเข้าใจแล้ว นายคิดจะทำอะไรน่ะฉันไม่เอาด้วยหรอก Jumper (2008)
So nice to walk in the door, feel like you're joining a chain gang.ยินดีมากเลยที่ได้เดินเข้าประตูมา แล้วรู้สึกว่าคุณเหมือนพวกนักเลงเนี่ยะ Marley & Me (2008)
Hopefully he'll be joining us in Montreal by tomorrow.หวังว่าเขาจะตามไปพบเราพรุ่งนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
The Kommandant's father will be here, and I believe Lieutenant Kotler is joining us.คุณพ่อของ ผู้บัญชาการ จะมาร่วมทานอาหารด้วย แล้วก็ ผู้พัน คอทเล่อร์ น่าจะมาเหมือนกันนะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
What was your reason for joining?- ใช่ค่ะ คุณมีเหตุผลอะไรที่เข้าร่วม The Reader (2008)
Too bad Mr. Knowles can't be joining us. I have an ETAC with eyes on. Airborne.แต่เลวร้ายสำหรับคุณโนวเลจที่ไม่ได้มาร่วมกับเรา ผมมองเห็น ETAC ด้วยสายตา, จากเครื่องบิน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I know you haven't been back to my apartment since... so if you don't feel comfortable joining us, I understand.ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้กลับไปที่อพาตเมนต์ ของฉันอีกเลยนับตั้งแต่... ดังนั้น ถ้าเธอรู้สึกไม่สบายใจที่จะมา ร่วมกับเรา,ฉันก็เข้าใจ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Miss Barnes, thank you for joining us.ขอบคุณค่ะ คุณ บาร์นส ที่มาเข้าร่วมกับเรา Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joiningOne more person will be joining us later.
joiningThere's no membership fee for joining.
joiningWe have no objection to your joining us in our club.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปพันธ์[N] connection, See also: joining, Syn. การติดต่อ, การร่วม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside   FR: adjacent ; proche ; voisin
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant
ผู้ชุมนุม[n.] (phūchumnum) EN: protestor ; person joining a gathering   FR: manifestant [m] ; contestataire [m]
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
JOINING    JH OY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joining    (v) (jh oi1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaltdehnen {n}joining by thermal expansion [Add to Longdo]
Verbindungstechnik {f}joining technique [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
横箸[よこばし, yokobashi] (n) joining both chopsticks together and using them as a spoon (breach of chopstick etiquette) [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) [Add to Longdo]
間続き[まつづき, matsuduki] (n,adj-no) adjoining; adjoining rooms [Add to Longdo]
寄って集って;寄ってたかって[よってたかって, yottetakatte] (exp) forming a crowd; ganging up on; joining forces against [Add to Longdo]
協心戮力[きょうしんりくりょく, kyoushinrikuryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
協力一致[きょうりょくいっち, kyouryokuicchi] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Join \Join\ (join), v. t. [imp. & p. p. {Joined} (joind); p. pr.
   & vb. n. {Joining}.] [OE. joinen, joignen, F. joindre, fr. L.
   jungere to yoke, bind together, join; akin to jugum yoke. See
   {Yoke}, and cf. {Conjugal}, {Junction}, {Junta}.]
   [1913 Webster]
   1. To bring together, literally or figuratively; to place in
    contact; to connect; to couple; to unite; to combine; to
    associate; to add; to append.
    [1913 Webster]
 
       Woe unto them that join house to house. --Is. v. 8.
    [1913 Webster]
 
       Held up his left hand, which did flame and burn
       Like twenty torches joined.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy tuneful voice with numbers join. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate one's self to; to be or become connected
    with; to league one's self with; to unite with; as, to
    join a party; to join the church.
    [1913 Webster]
 
       We jointly now to join no other head. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite in marriage.
    [1913 Webster]
 
       He that joineth his virgin in matrimony. --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       What, therefore, God hath joined together, let not
       man put asunder.           --Matt. xix.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To enjoin upon; to command. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       They join them penance, as they call it. --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   5. To accept, or engage in, as a contest; as, to join
    encounter, battle, issue. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To meet with and accompany; as, we joined them at the
    restaurant.
    [PJC]
 
   7. To combine with (another person) in performing some
    activity; as, join me in welcoming our new president.
    [PJC]
 
   {To join battle}, {To join issue}. See under {Battle},
    {Issue}.
 
   Syn: To add; annex; unite; connect; combine; consociate;
     couple; link; append. See {Add}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joining
   n 1: the act of bringing two things into contact (especially for
      communication); "the joining of hands around the table";
      "there was a connection via the internet" [syn: {joining},
      {connection}, {connexion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top