Search result for

join together

(30 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -join together-, *join together*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
join together[PHRV] ต่อเข้าด้วยกัน, See also: ใส่เข้ากัน, ประกอบเข้ากัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To join together this man...ที่จะร่วมกันกับชายคนนี้ Made of Honor (2008)
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The nanomites join together as a fighting mechanism, first blocking, then expelling the cobra's venom.นาโนไมต์รวมตัวกันเหมือนกับกลไกการต่อสู้ อย่างแรกสกัดกั้น แล้วขับพิษงูออก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We are gathered here to join togetherพวกเรามารวมกันกับ Chuck Versus the Ring (2009)
We are gathered here in the face of this company to join together this man and this woman in matrimony.พวกเรามาร่วมกันที่นี่ เพื่อเผชิญหน้ากับผู้คน เพื่อที่จะมาอยู่ร่วมกันพร้อมกับชายคนนี้ และผู้หญิงคนนี้ ในการแต่งงาน Cloverdale (2010)
At least worker bees can set aside their egos and join together to support a larger cause.กับการช่วยกันทำงานที่ใหญ่กว่า Intro to Political Science (2011)
Dearly beloved, we are gathered in the sight of God and in the face of this congregation to join together this man and this woman in holy matrimony, which is commended in holy writ to be honorable among all men.โอ้ที่รัก เราจะรวมตัวกันในสายพระเนตรของพระเจ้า และในหน้าของการชุมนุมครั้งนี้ G.G. (2012)
Let us join together in song. Hey, hey, hey.และร้องเพลงร่วมกัน เฮ้ เฮ้ Memorial (2012)
We thank thee, O Lord, that we are able to join together, to pay tribute to this fine man.ขอบพระทัย ที่เราได้มาร่วมกันในที่นี้ แสดงความชื่นชม ชายแสนดีผู้นี้ August: Osage County (2013)
The only way to save both our people is if we join together.วิธีเดียวที่จะช่วยชีวิตผู้คนของเราทั้งสอง คือถ้าเราร่วมกัน Long Into an Abyss (2014)
The only way to save both our people is if we join together.ทางเดียวที่จะช่วยคนของเราได้ คือเราต้องร่วมมือกัน Remember Me (2015)
The only way to save both our people is if we join together.ทางเดียวที่ช่วยเหลือคนของเราได้ทั้งคู่ นั้นก็คือ ถ้าเราร่วมมือกัน Coup de Grâce (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหนึ่งเดียว[V] unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai definition: สามัคคีกลมเกลียว
ปะติดปะต่อ[V] link up, See also: join together, piece together, Syn. ต่อ, เชื่อม, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai definition: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอดคอ[v. exp.] (køtkhø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together   FR: accoler
พร้อมใจ[v.] (phrømjai) EN: conjoin ; unite ; join together   
รวมพวก[v. exp.] (rūam phūak) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together   
รวมตัว[v.] (rūamtūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together   FR: rassembler

Japanese-English: EDICT Dictionary
継ぎ合せる;継ぎ合わせる;継合せる[つぎあわせる, tsugiawaseru] (v1,vt) to join together; to patch together [Add to Longdo]
結びつく(P);結び付く[むすびつく, musubitsuku] (v5k) to be connected or related; to join together; (P) [Add to Longdo]
交える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1,vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P) [Add to Longdo]
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
組み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with [Add to Longdo]
組み合す;組合す;組み合わす[くみあわす, kumiawasu] (v5s) (See 組み合わせる) to combine; to join together; to join up; to dovetail together [Add to Longdo]
組み合わせる(P);組合わせる;組み合せる;組合せる[くみあわせる, kumiawaseru] (v1,vt) to join together; to combine; to join up; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔ, ㄓㄨˇ, / ] join together; fix one's attention on; concentrate on [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top