Search result for

joggen

(55 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joggen-, *joggen*
Possible hiragana form: じょっげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา joggen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *joggen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mind if I jog with you?Darf ich mit Ihnen joggenAny Which Way You Can (1980)
Get on back to jogging.Gehen Sie wieder joggenAny Which Way You Can (1980)
Mind if I jog with you?Darf ich mit Ihnen mitjoggenAny Which Way You Can (1980)
But no, we had to go jogging.Aber nein, wir mussten natürlich joggenLa Cage aux Folles II (1980)
Come jogging.Lasst uns joggenDeadly Blessing (1981)
When I called to tell him Garber was through... he started making plans to jog home.Als ich ihm erzählte, dass Garber am Ende sei, überlegte er sich, nach Hause zu joggenThere's Always a Catch (1983)
Which part impressed you the most- the running, the taping, or the jumping into the car?Was beeindruckte Sie am meisten? Das Joggen, Aufnehmen oder Springen? Red Holt Steele (1983)
Tell our men not to shoot criminals.Schicken Sie die Männer joggenProject A (1983)
Hey, you wanna jog a few laps?Na, möchtest du ein paar Runden joggenBrainstorm (1983)
Everybody glides along on roller skates or on jogging shoes... with those Martian radio things over their ears.Sieh dich um. Alle fahren auf Rollerskates rum oderjoggen und haben diese riesigen Kopfhörer auf den Ohren. The Star Chamber (1983)
Maybe you can meet girls jogging.Vielleicht trifft man beim Joggen Frauen. The Lonely Guy (1984)
I remember when I first saw Rocky, I came running out of the theatre, ran into the park, started jogging, shadow-boxing...Als ich aus Rocky kam, lief ich aus dem Kino, rannte in den Park, fing zu joggen an, machte Schattenboxen... The Lonely Guy (1984)
I fell for the phony jogging bit.Ich bin auf das Joggen reingefallen. The Lonely Guy (1984)
Oh, dear Lord, not jogging.Oh, Gott, kein JoggenThe Muppets Take Manhattan (1984)
You go straight through this door here, down the hall, turn right, and then there's a little jog, about 30 feet.Durch die Tür, den Flur entlang, dann rechts, dann ein bisschen joggen, etwa 10 Meter. Joggen Sie nach links. This Is Spinal Tap (1984)
It's rigged up so you can jog and everything.Sie ist so gebaut, dass man damit joggen und alles andere machen kann. A Song for Jason: Part 2 (1985)
Nothing like a brisk jog to stimulate the senses.Was gibt's Schöneres, als die Sinne beim Joggen zu wecken? Steele of Approval (1985)
I saw him this morning when I was jogging.Ich habe ihn beim Joggen gesehen. Vigilante Mothers (1985)
Jogging, tomorrow, 9am.Morgen früh neun Uhr, JoggenDétective (1985)
- Jogging.- JoggenDétective (1985)
- Jogging, my arse.- Joggen, so ein Quatsch. Détective (1985)
- Some people jog.- Manche Leute gehen joggenDétective (1985)
– Are we jogging?- Joggen wir jetzt? The Jewel of the Nile (1985)
– We are jogging.- Ja, wir joggenThe Jewel of the Nile (1985)
We'd just been jogging.Wir waren gerade joggenBetty Blue (1986)
-Does jogging help?- Hilft joggenBetty Blue (1986)
You'll be jogging by next week.Nächste Woche joggen Sie wieder. The Delta Force (1986)
Frederick goes jogging at six.Frederick geht um sechs joggenHannah and Her Sisters (1986)
you actually go outside, in the street... where people can see you?Weißt du, was da hilft? Joggen. - Ich bin in letzter Zeit viel gejoggt. Going Out of My Head Over You (1987)
i jog at night.Du gehst joggenGoing Out of My Head Over You (1987)
you know, tacks on the floor, jogging, hair on the couch, squirting flowers, fish in the dryer.Nein, ich trage normalerweise Hausschuhe. Ich meine die Dinge, die ALF macht. Du weißt schon, Heftzwecken auf dem Boden, joggenGoing Out of My Head Over You (1987)
I win, you come jogging.Wenn ich gewinne, gehst du mit mir joggenAll the Colors of the Heart (1987)
Let's get jogging.Joggen wir weiter. All the Colors of the Heart (1987)
Let's jog, you're buying.Joggen wir weiter. Du bezahlst. All the Colors of the Heart (1987)
Is jogging allowed?Dürfen wir joggenNormal People (1987)
Jogging, sure.Joggen? Klar. Normal People (1987)
We'll get together, huh?Wir können zusammen joggen, oder? Normal People (1987)
You`re under arrest for section 2901 , jogging without the use of proper apparel.Sie haben gegen Verordnung 2901 verstoßen: Joggen ohne Kleidung. Disorderlies (1987)
Tennis, swimming, aerobics, jogging, massage...Tennis, Schwimmen, Aerobics, Joggen, Massage-- The Secret of My Success (1987)
Apparently, he was jogging through the park, And somehow he fell and hit his head.Er fiel beim Joggen hin und verletzte sich am Kopf. What a Mother Wouldn't Do (1988)
I didn't know they were keen runners.- Ich wusste nicht, dass sie joggenDrowning by Numbers (1988)
Jogging up and down the Turtle Creek. Turtle Creek!Joggen am Turtle Creek, am Turtle Creek! Talk Radio (1988)
I used to jog here.Früher war ich hier oft joggenCriminal Law (1988)
-Trying yo gey inspired by running around.Wir lassen uns beim Joggen inspirieren. Star Search (1989)
Jogging in the love canal.Ich war im Liebeskanal joggenFletch Lives (1989)
You know, this whole jogging thing, I just don't get it.Ich verstehe nicht, was die Leute am Joggen finden. K-9 (1989)
We were jogging and he pulled up in the car.Als wir joggen waren, hielt er neben uns. The Karate Kid Part III (1989)
I could jog all the way to Texas and back but my daughter cant.Ich könnte nach Texas und zurück joggen aber meine Tochter kann das nicht. Steel Magnolias (1989)
It was a combination of joining a gym, running three miles a day eating only healthy foods, but mostly it was the extensive surgery.Eine Kombination aus Fitnessstudio, jeden Tag 5 km joggen, gesundes Essen, aber vor allem umfangreiche Operationen. Love on the Rocks (1990)
[laughing] I ALWAYS KNEW A MORNING JOG WAS SUPPOSED TO BE GOOD FOR ME, BUT, UH... I NEVER DREAMED IT WOULD CHANGE MY ENTIRE LIFE.Ich wusste ja, dass Joggen am Morgen gesund ist, aber ich hätte nie gedacht, dass es mein Leben verändern würde. Deep Cover (1990)

German-Thai: Longdo Dictionary
joggen(vt) |joggte, hat gejoggt| วิ่งจ๊อกกิ้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
joggento jog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  joggen [ʒɔɤ°ən]
     jog
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top