หรือคุณหมายถึง jobleß?
Search result for

jobless

(16 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jobless-, *jobless*, jobles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jobless[ADJ] ตกงาน, See also: ว่างงาน, Syn. unemployed, idle, out of work, Ant. employed, busy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jobless(จอบ'ลิส) adj. ไม่มีงานทำ,เกี่ยวกับบุคคลที่ตกงาน. n. คนที่ไม่มีงานทำ,คนตกงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then, a jobless?อยากได้งานทำมั๊ย Spygirl (2004)
The twenty-year-old jobless intern. For us, this place is a last resort.สำหรับพวกเรา นี่เป็นที่ทำงาน แห่งเดียวของเราเท่านั้น Flower Boy Ramyun Shop (2011)
Did I mention, it's almost Christmas, and many of the suicides this time of year are due to sudden and unexpected joblessness?ฉันบอกหรือยังนะ/Nนี่ก็เกือบคริสต์มาสแล้ว และเกิดการฆ่าตัวตาย หลายครั้งในปีนี้ จากเรื่องของการตกงานที่ไม่คาดหวัง Vendetta (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joblessHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
joblessThe joblessness rate went up to 5%.
joblessThe joblessness rate went up to 5% for the recession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่างงาน[ADJ] unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai definition: ที่ไม่มีงานทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีงานทำ [adj.] (mai mī ngān tham) EN: jobless   FR: sans emploi
ผู้ว่างงาน[n. exp.] (phū wāng-ngān) EN: jobless person   FR: chômeur [m] ; personnes sans emploi [fpl]
ว่างงาน[X] (wāng-ngān) EN: unemployed ; out of work ; jobless   FR: sans travail ; au chômage

CMU English Pronouncing Dictionary
JOBLESS    JH AA1 B L AH0 S
JOBLESSNESS    JH AA1 B L AH0 S N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
就職浪人[しゅうしょくろうにん, shuushokurounin] (n) jobless university graduate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jobless
   adj 1: not having a job; "idle carpenters"; "jobless
       transients"; "many people in the area were out of work"
       [syn: {idle}, {jobless}, {out of work}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top