Search result for

jobbed

(77 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jobbed-, *jobbed*, jobb, jobbe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jobbed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jobbed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jobby[SL] ขี้, See also: อึ, อุจจาระ
jobbery[N] การทุจริต, See also: การทำกิจธุระของหลวงโดยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jobber(จอบ'เบอะ) n. พ่อค้าขายส่ง,คนงานที่ทำงานเป็นชิ้น ๆ, Syn. wholesale merchant

English-Thai: Nontri Dictionary
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
First-jobber (n) คนที่เพิ่งเรียนจบและได้ทำงานเป็นครั้งแรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thisa rescuing is hard jobbing.การช่วยเหลือคนนี่ มันช่างยากเย็นซะจริง Bombad Jedi (2008)
This gentleman who started blow-jobbing to get crack.สุภาพบุรุษคนนี้ ผู้ซึ่งริเริ่มการเจาะข้อมูลตลาดหุ้น เค้าชื่อ มาร์วิน จอห์นสัน Bridesmaids (2011)
Yeah, king jobbed us.ใช่ คิงเล่นเราแล้ว The Damage a Man Can Do (2008)
I worked at this and that.Habe hier und da gejobbt. Bad Timing (1980)
He said I should forget about my writing and find a job until his show reopens.Ich solle das Schreiben lassen und jobben, bis es mit seiner Show wieder losgeht. Cruising (1980)
If you must know, he's out working an IBM machine in a primo brokerage house.Wenn du es unbedingt wissen willst, er jobbt als Tippse bei einer Maklerfirma. Cruising (1980)
To work.Ich muss noch jobben. Mach's gut. Loulou (1980)
We could grab odd jobs on the way.Wir können unterwegs jobben. Stir Crazy (1980)
- Working for the man now, huh?- Du jobbst jetzt für die andere Seite, hm? Escape from New York (1981)
Once I'm back in school, I'll work part-time for a law firm.Ich jobbe in 'ner Anwaltskanzlei, sobald das Semester wieder anfängt. St. Elmo's Fire (1985)
Are you moonlighting at the Fairmont?Jobbst du auch im Fairmont Hotel? The Big Goodbye (1988)
I intend to work this summer and use my savings to buy one.Im Sommer möchte ich jobben und auch das Sparbuch dazu verwenden, mir eins zu kaufen. Life Is a Long Quiet River (1988)
You think you could put on here that I worked for a while here at the hospital?Könnten Sie vermerken, ich hätte eine Weile hier im Krankenhaus gejobbt? Johnny Handsome (1989)
My sister's college education.Wie aufregend. Neben der Schule jobben. Rain Girl (1990)
Even before I first wandered into the cabstand for an after-school job... I knew I wanted to be a part of them.Schon bevor ich anfing, am Taxistand zu jobben, wusste ich, ich wollte werden wie die. Goodfellas (1990)
We need to find out how many others are moonlighting at the Galleria.Wir müssen herausfinden, wie viele Beamte noch in der Galleria jobben. Internal Affairs (1990)
However, since you guys do work for Pretzels 'N' Cheese, I'll give you a shot.Weil ihr in meinem Lieblingsimbiss jobbt, dürft ihr spielen. Bill & Ted's Bogus Journey (1991)
Really? Just sleep... You've been a waitress long enough!Du hast lange genug als Kellnerin gejobbt. Once Around (1991)
I earned my bread working odd jobs here and there.Ich war immer auf Achse, wie man bei Ihnen sagt, und habe hier und da gejobbt. Le mirage (1992)
- Al? This is a temp job.Ich jobbe hier nur. Jill's Birthday (1992)
## The Simpsons ##Marge muss jobben Marge Gets a Job (1992)
Oh, yeah? At least with the van I could have done a few days work, a bit here, a bit there.Mit dem Van hätte ich wenigstensjobben können. Raining Stones (1993)
I don't want to go to the teacher's office. Teacher's know thatIch habe keinen Sommerkurs belegt, sondern jobbe. Ocean Waves (1993)
So I'll have to work.Also muss ich jobben. Ocean Waves (1993)
Matsuno was saying that you were working so hard.Matsuno hat gesagt, dass du viel jobbst. Ocean Waves (1993)
Hey, since you worked all through the summer and winterSag, wenn du im Winter und im Sommer jobbst, hast du doch sicher viel Geld! Ocean Waves (1993)
And she saw me walking by, I guess She remembered that I worked an had money.Als sie mich gesehen hat, ist ihr bestimmt eingefallen, dass ich jobbe. Ocean Waves (1993)
You've been working in that video shop too long.Du hast zu lange im Videoladen gejobbt. Serial Mom (1994)
Pumped gas two years to buy this. Laser sighting.Ich habe gejobbt, um sie kaufen zu können. Higher Learning (1995)
I've saved from my job.Ich habe mir durchs Jobben etwas gespart. Whisper of the Heart (1995)
You don't study! You just work part-time!Seit du an der Uni bist, jobbst du nur noch. Whisper of the Heart (1995)
I worked my way through college as a short-order cook.He, ich jobbte während der Uni in einer Schnellküche. The Look (1995)
I worked on a shrimper like this.Ich hab mal auf einem Krabbenfänger gejobbt. City Hall (1996)
One of those jerks from the job center!Siehste, so'n Idioten kriegste noch von der Jobbörse. Life is All You Get (1997)
I told you, I candy-striped.Ich habe hier mal gejobbt. Midnight in the Garden of Good and Evil (1997)
Matt worked the night shift at Kinko's, so he didn't go in till four. We hung out a lot.Matt jobbte immer ab vier, also waren wir viel zusammen. The Opposite of Sex (1997)
I've been babysitting since I was about ten.Ich jobbe als Babysitter, seit ich 10 bin. American Beauty (1999)
You have to admit the job description conjures up a certain image.Du musst zugeben, die Jobbeschreibung lässt auf ein gewisses Bild schließen. Penumbra (1999)
And see if he works for Corwin.- Und sehen, ob er für Corwin jobbt. Charlie's Angels (2000)
There's no honour in taking that after-school job at MickeyD's.Bei McDonald's jobben bringt dir keinen Ruhm. Boiler Room (2000)
Moonlights as a cocktail waitress... at the Kaleidoscope on West sixty-third.Jobbt abends als Kellnerin im Kaleidoscope, 63ste West. Frequency (2000)
So try to think about that, 'cause I got me a job.Also, denk darüber nach... denn ich hab ein Jobbie. Next Friday (2000)
Job, job, job.Ein Jobbie, ein Jobbie... Next Friday (2000)
Learned how to butter bagels for a living.Habe als Bagelschmierer gejobbt. Boys and Girls (2000)
I could work at the new Hooters.In Hooters' Titten-Café jobben. Center Stage (2000)
I'm a McJobber with surfer dreams and I love Brian Wilson.Bin 'n McJobber, der vom Surfen träumt. Und Brian Wilson liebt. The State I Am In (2000)
Just because he's contracted me doesn't mean he's my boss.Nur weil ich bei ihm jobbe, ist er noch lange nicht mein Chef. Living It Up (2000)
I work at my mother's inn after school sometimes.Ich jobbe manchmal bei meiner Mutter im Hotel. The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
I could have had a--a palm pilot, you know, and been going to my college reunion, but no, I had to drop out when my mom died to get a job.Ich hätte einen Super Abschluss hingelegt und hätte meine Collegetreffen. Aber nein, als Mom starb, schmiss ich die Schule und wollte jobben. Gut gemacht, Carrie. Class Struggle (2000)
Gimme a break.Die auch mal als Krankenschwester jobbt. The Curse of the Jade Scorpion (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับจ้าง[n.] (phūrapjāng) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber   FR: employé [m] ; salarié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOBBER    JH AA1 B ER0
JOBBERS    JH AA1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jobbed    (v) (jh o1 b d)
jobber    (n) (jh o1 b @ r)
jobbers    (n) (jh o1 b @ z)
jobbery    (n) (jh o1 b @ r ii)
jobbing    (v) (jh o1 b i ng)
stockjobber    (n) (s t o1 k jh o b @ r)
stockjobbers    (n) (s t o1 k jh o b @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}jobber | jobbers [Add to Longdo]
Börsenspekulant {m} | Börsenspekulanten {pl}stock jobber | stock jobbers [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeiten verrichtendjobbing [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeiter {m}jobber [Add to Longdo]
Jobbearbeitung {f}; Auftragsbearbeitung {f}job processing [Add to Longdo]
Kursgewinn {m} des Börsenhändlersjobber's turn [Add to Longdo]
Wechselreiter {m} | Wechselreiter {pl}bill jobber | bill jobbers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲買人[なかがいにん, nakagainin] (n) broker; jobber [Add to Longdo]
投機[とうき, touki] (n) speculation; venture; stockjobbing; gambling (on stocks); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Job \Job\ (j[o^]b), v. t. [imp. & p. p. {Jobbed} (j[o^]bd); p.
   pr. & vb. n. {Jobbing}.]
   [1913 Webster]
   1. To strike or stab with a pointed instrument. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust in, as a pointed instrument. --Moxon.
    [1913 Webster]
 
   3. To do or cause to be done by separate portions or lots; to
    sublet (work); as, to job a contract.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) To buy and sell, as a broker; to purchase of
    importers or manufacturers for the purpose of selling to
    retailers; as, to job goods.
    [1913 Webster]
 
   5. To hire or let by the job or for a period of service; as,
    to job a carriage. --Thackeray.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top