Search result for

jeweller

(39 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeweller-, *jeweller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeweller[N] คนขายเพชรพลอย, See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweller[N] ร้านขายเครื่องเพชรพลอย

English-Thai: Nontri Dictionary
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jeweller's block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewelleriesเครื่องประดับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The fact that it's jewellery?- ข้อมูลของจิวเวลรี่ชิ้นนั้นไหม Episode #1.4 (2010)
The rest of her jewellery has been regularly cleaned, but not her wedding ring.เครื่องประดับทุกอย่างของเธอ ถูกทำความสะอาดเป็นประจำ ยกเว้นแหวนแต่งงาน A Study in Pink (2010)
But the rest of her jewellery has recently been cleaned, that tells you everything you need to know about the state of her marriage.แต่เครื่องประดับอื่นๆ สะอาดหมดจด มันก็บอกคุณหมดแล้ว ถึงสถานะการแต่งงานของเธอ Unaired Pilot (2010)
All the jewellery and clothes were stolen.เครื่องประดับและเสื้อผ้าทั้งหมดถูกขโมยไป The Duo (2011)
I'll have the jeweller mount it as a memento of our success.ข้าจะให้ช่างฝีมือเอามันไปทำเป็น อนุสรณ์แห่งความสำเร็จ The Disir (2012)
The moment we put jewellery on a rustic country woman, sha la la la la la... becomes a high-class city woman.ช่วงเวลาที่เธอสวมเครื่องประดับของเรา ผู้หญิงทุกคนในประเทศก็สามารถกลายเป็น ชา ล้าลาหล่าลา กลายเป็นผู้หญิงในเมือง Episode #1.7 (2012)
I never kid about spirits or jewellery.ฉันไม่เคยล้อเล่นเรื่องวิญญาณ หรืออัญมณี Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
He has a jewellery shop on the high street.มีร้านอัญมณีอยู่ในเมือง Allied (2016)
One look at this jewellery box, the Empress will think we have the real Anastasia.แค่พระราชินีมองมาที่กล่องเครื่องเพชรนี้ พระองค์จะคิดว่าเราพบอนาสเตเชียตัวจริง Anastasia (1997)
Pretty jewellery box, isn't it?กล่องเครื่องเพชรสวยนะ ว่ามั้ย Anastasia (1997)
Jewellery box?กล่องเครื่องเพชร? Anastasia (1997)
Strict dress code. No jewellery and no open-toed shoes.ที่นี่มีกฎระเบียบในการแต่งตัวน่ะ ห้ามใส่พวกเครื่องประดับหรือรองเท้าไม่มีส้น Hothead (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewellerSince my brother died suddenly two years ago my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
พ่อค้าเพชรพลอย[n. exp.] (phøkhā phetphløi) EN: jeweller   FR: joaillier [m]
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: jewellery ; gold or silver ornaments   FR: joaillerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWELLERS    JH UW1 AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeweller    (n) (jh uu1 @ l @ r)
jewellers    (n) (jh uu1 @ l @ z)
jewellery    (n) (jh uu1 @ l r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンジュエリー[, indeianjueri-] (n) Indian jewellery (jewelry) [Add to Longdo]
ジュエリー(P);ジューリー;ジュウリー[, jueri-(P); ju-ri-; juuri-] (n) jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan) [Add to Longdo]
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) [Add to Longdo]
念持仏[ねんじぶつ, nenjibutsu] (n) (obsc) Buddhist image used as jewellery or to decorate one's home [Add to Longdo]
宝飾[ほうしょく, houshoku] (n) jewels and ornaments; jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
宝飾店[ほうしょくてん, houshokuten] (n) jewellers [Add to Longdo]
宝飾品[ほうしょくひん, houshokuhin] (n) jewelry; jewellery [Add to Longdo]
宝石店[ほうせきてん, housekiten] (n) jewelry store; jewellery store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeweler \Jew"el*er\ (j[=u]"[e^]l*l[~e]r or j[udd]"[e^]l*l[~e]r),
   n. [Cf. F. joaillier.]
   One who makes, or deals in, jewels, precious stones, and
   similar ornaments. [Written also {jeweller}.]
   [1913 Webster]
 
   {Jeweler's gold}. See under {Gold}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeweller
   n 1: someone who makes jewelry [syn: {jewelry maker}, {jeweler},
      {jeweller}]
   2: someone in the business of selling jewelry [syn: {jeweler},
     {jeweller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top