Search result for

jemals

(53 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jemals-, *jemals*, jemal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jemals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jemals*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ever!Jemals! Torture (2006)
Ever?- Jemals? First Date (2017)
- You ever heard of voodoo?Jemals von Voodoo gehört? Zombie (1979)
I give love and shelter. The best I have ever had!Ich gebe euch Liebe und Schutz, mehr als ihr jemals hattet. Don't Go in the House (1979)
Ladies and gentlemen, this is the most amazing comeback this reporter has ever seen:Ladies und Gentlemen, das ist das erstaunlichste Comeback, das ich jemals sah. Spaceball (1980)
I set my automatic beacon to transmit a continuous signal to those rescuers I knew would never come:Ich schalte Peilgerät ein um ein Dauersignal zu senden damit sie mich finden, falls sie jemals kommen sollten. The Return of Starbuck (1980)
I closed my eyes to sleep, wondering if I would ever wake up:Ich schloss meine Augen um zu schlafen, und fragte mich, ob ich jemals wieder aufwachen würde. The Return of Starbuck (1980)
Do you remember his ever mentioning a girl named Katey Anne?Erinnern Sie sich daran, ob er jemals eine Frau namens Katey Anne erwähnte? The Furlough (1980)
Men had been fighting there for thousands of years and I wondered if the warring would ever end and if there would ever be peace."Männer hatten dort Tausende von Jahren gekämpft und ich fragte mich, ob die Kriegsführung jemals enden würde und ob es jemals Frieden geben könnte." The Furlough (1980)
Jason, if you're ever required to go there yourself, you must see Florence.Jason, wenn du jemals dorthin verschifft wirst, musst du dir Florenz ansehen. The Inspiration (1980)
Think we'll ever get around to finishing this office?Glaubst du, dass wir jemals mit diesem Büro fertig werden? The Outrage: Part 1 (1980)
Ben and Cindy were closer than they had ever been before.Ben und Cindy waren sich näher als jemals zuvor. The Prodigals (1980)
The last thing I ever said to him, I said:Das Letzte, was ich jemals zu ihm sagte, war: The Remembrance (1980)
If we ever get to it.Sollten wir jemals fertig werden. The Remembrance (1980)
And the next three-quarters of the page tells precisely what this said university can or cannot do with his 21 acres if and when said Zadok ever decides to die.Auf dem Rest der Seite steht ganz genau, was die Universität mit den 8 ha machen kann und was nicht, sollte sich Zadok jemals dazu entscheiden, zu sterben. The Remembrance (1980)
which would nowhave disbanded if it had existed and the members returned to do theirdepartments, if indeed there had been any such members.Wüsste man von einer Projektgruppe, die sich, hätte sie existiert, worüber ich nicht sprechen darf, inzwischen, wenn sie jemals existiert hätte, aufgelöst hätte und die Mitglieder wären zurückgekehrt in ihre Ministerien, wenn es derlei Mitglieder gegeben hätte. Big Brother (1980)
Have you ever licked a bloke's arse?Hast du jemals den Arsch von einem Kerl geleckt? Every Man for Himself (1980)
And I'll tell your father if he ever gets here.Ich sag's deinem Vater, wenn er jemals herkommt. The Blue Lagoon (1980)
All right!Zu spät für sie, es jemals wieder zu sehen ... das Licht, dem nicht zu folgen sie sich einst entschieden! Nun gut! The Blues Brothers (1980)
Have I ever lied to you?Habe ich dich jemals belogen? The Blues Brothers (1980)
The fastest draw the toughest hombre who ever rode the range Bronco Billy McCoy and his horse, Buster!Der Schnellste am Abzug, der härteste Kerl, der jemals in der Arena ritt, Bronco Billy McCoy und sein Pferd, Buster! Bronco Billy (1980)
No man has worked as hard as me to buy himself dresses.Kein Mann hat jemals so hart für ein Kleid gearbeitet wie ich. La Cage aux Folles II (1980)
Look at his face! Who knows where he bumped...Glaubst du, der hatte jemals bei dir einen versteckt? House on the Edge of the Park (1980)
Wait'll you see it. You'll trip out, man. This thing's really heavy.Ist das absolut schwerste Ding, was wir jemals hatten. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
But did you ever force yourself to make me smile?Hast du mich jemals zum Lachen gebracht? City of Women (1980)
Have you ever seen him before?Hast du ihn jemals gesehen? Cruising (1980)
There's a check mark next to every student who ever took a class from that Columbia professor who got killed.Ein Häkchen steht neben jedem Studenten, der jemals in einer Vorlesung des ermordeten Professors war. Cruising (1980)
Who'd have thought that, huh?Wer hätte das jemals von dir gedacht? Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Have you ever been in love?Warst du jemals verliebt? Gloria (1980)
Not likely! If one of them showed his ugly face in my establishment, I'd heave him out!Sollte jemals einer hier auftauchen, werfe ich ihn raus. Little Lord Fauntleroy (1980)
If anyone had told me that I could care for a child as I care for Cedric,Ich hätte nicht geglaubt, dass ich jemals ein Kind so lieben würde.. Little Lord Fauntleroy (1980)
Ever been to prison?He! Wart ihr jemals im Gefängnis? Out of the Blue (1980)
And just to think that I was ever gonna get engaged to you again!Zu denken, dass ich mich jemals wieder mit dir verloben würde! Popeye (1980)
Have you ever thought anyone was guilty?Hast du jemals jemanden für schuldig gehalten? Seems Like Old Times (1980)
When I find that bastard, I'll cut him to pieces!Wenn ich diesen Bengel jemals kriege, werde ich ihn in 1000 Stücke reißen. The Young Master (1980)
I can remember when I was a little boy my grandmother and I could hold conversations entirely without ever opening our mouths.Ich erinnere mich, als ich ein kleiner Bengel war konnten meine Großmutter und ich miteinander reden ohne jemals überhaupt den Mund aufzumachen. The Shining (1980)
And are you concerned about me?Denkst du jemals an mich? The Shining (1980)
Have you ever had a single moment's thought about my responsibilities?Hast du jemals daran gedacht, wozu ich mich verpflichtet habe? The Shining (1980)
Have you ever thought for a single moment about my responsibilities to my employers? !Hast du jemals einen einzigen Gedanken daran verschwendet dass ich meinen Vorgesetzten Rechenschaft schuldig bin? The Shining (1980)
I know the name of every girl you've ever slept with since you were 18.Ich kenne die Namen aller Mädchen, mit denen du jemals geschlafen hast, seit du 18 warst. When Time Ran Out... (1980)
So I go to all the bars where he might be, all the places I've been to with him.Da geh ich in alle Kneipen wo er sein könnte, in jede Kneipe, wo ich jemals gewesen bin mit ihm. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
My God, Marianne, if this man dies, and we could have helped him, could you ever forget it?Mein Gott, Marianne, wenn der stirbt, der Mann hier, und wir hätten vielleicht helfen können, dann, Mensch, könntest Du das jemals vergessen? Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
I can't imagine how we ever got along without you, cousin.Ich weiß gar nicht, wie wir jemals ohne dich zurechtkamen, Cousine. The Hostage (1981)
Now, tell me, are you ever gonna get down off that horse?Sag mir, wirst du jemals von diesem Pferd absteigen? The Lumberjack (1981)
Have I ever told you how wonderful you are?Habe ich dir jemals gesagt, wie wunderbar du bist? The Move (1981)
You ever tended bar before?Waren Sie jemals Barkeeper? The Revel (1981)
We'll make a lot more money on the Heartland contract than we ever would've making canteens for the Army.Der Vertrag mit Heartland ist weitaus lukrativer, als es die Feldflaschen für die Armee jemals waren. The Tempest (1981)
Sister, will Papa ever forgive us?Schwesterherz, ob Vater uns das jemals verzeihen würde? The Tempest (1981)
I can't imagine whatever made me doubt you.Ich weiß nicht, weshalb ich jemals an dir gezweifelt habe. The Threshold (1981)
Television became the most awesome tool in mass communications ever to be developed.Das Fernsehen wurde zum wichtigsten Werkzeug der Massenkommunikation, das jemals erfunden wurde. The Threshold (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
je; jemals {adv}ever [Add to Longdo]
Siehst du ihn jemals?Do you ever see him? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  jemals [jeːmaːls]
     ever
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top