Search result for

jedem

(57 entries)
(1.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jedem-, *jedem*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jedem มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jedem*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must stop going overboard for every man who makes you tingle.Du kannst nicht bei jedem Mann gleich durchdrehen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
They'll put you in jail, but I'll come to see you every visiting day.Du kommst ins Gefängnis, aber ich besuche dich an jedem Besuchstag. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You get those in every murder trial.Eine betrunkene Frau gibt es in jedem großen Prozess. Witness for the Prosecution (1957)
Of course, this could happen to anybody.Das kann natürlich jedem passieren. Premier mai (1958)
I could sense the presence of the fiend there in the room with me, growing more powerful with each succeeding day.Ich konnte die Anwesenheit des Ungeheuers dort in meinem Labor spüren. Mit jedem Tag wurde es mächtiger. Fiend Without a Face (1958)
Me again, of course!Ich bin es in jedem Fall! Mon Oncle (1958)
Each day, the captain makes an estimate of the day's run, the distance we'll travel in the next 24 hours, and then chances are auctioned off to the passengers.An jedem Tag schätzt der Kapitän die Anzahl der Seemeilen, welche das Schiff bis zum nächsten Tag zurücklegen wird. Der Besitzer des Loses mit der korrekten Vorhersage gewinnt den Pool. Dip in the Pool (1958)
Anybody can have hindsight, my boy.Das kann jedem passieren. Dip in the Pool (1958)
For 20 years of my life I was a cowboy, oh, I'd spend six or eight months out of the year out on the range, in all kinds of weather.29 Jahre meines Lebens war ich ein Cowboy. Manchmal war ich acht Monate lang draußen auf meiner Ranch. Bei jedem Wind und Wetter. Don't Interrupt (1958)
It's evident in everything he writes.Man merkt es an jedem Satz, den er schreibt. Little White Frock (1958)
I love Sinbad more with every sunrise.Mit jedem Sonnenaufgang liebe ich Sindbad mehr. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
You are free to buy from anyone who will sell to you.Es steht Ihnen frei, von jedem zu kaufen, der verkaufen will. The Barbarian and the Geisha (1958)
Your Excellency, there are fanatics in every country.Exzellenz, Fanatiker gibt es in jedem Land. The Barbarian and the Geisha (1958)
Every time I hear the rustle of silk, I'll think of a little...Bei jedem Seidenrascheln werde ich denken, die kleine... The Barbarian and the Geisha (1958)
You should call it, What Every Young Witch Should Know and include a do-it-yourself kit with every sale.Sie sollten es Handbuch für kleine Hexen nennen, und jedem Buch ein Übungsset beilegen. Bell Book and Candle (1958)
There must be a rifle behind every rock in that canyon.Hinter jedem Fels ein Gewehr. The Big Country (1958)
And everyone was so nice to everyone else.Und jeder war zu jedem so nett. Bonjour Tristesse (1958)
Did you ever hear so many dog's names tagged on to children?Jedem davon gaben sie einen Hundenamen. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Did you ever hear so many dog's names tagged on to children?Jedem davon gaben sie einen Hundenamen. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
It's the same dull world Wherever you go Whatever place you are atEs ist dieselbe olle Welt, immer gleich an jedem Ort ob du hier bist oder dort. Gigi (1958)
And under every tree in town They're in session two by twoUnd unter jedem Baum der Stadt turteln die Pärchen. Gigi (1958)
No one is the slightest bit interested in whom one is with.Es ist hier jedem völlig egal, wer mit wem kommt. Gigi (1958)
The night they invented champagne They absolutely knew That all we'd want to doDie Erfinder des Champagners ja, die konnten gar nicht anders die wollten, dass du und ich in den Himmel fliegen auf Champagner und jedem zurufen und einander dass, seit die Welt begann, kein Mädchen und kein Mann so glücklich gewesen sein kann wie wir! Gigi (1958)
The night they invented champagne They absolutely knew that All we'd want to do Is fly to the sky on champagneDie Erfinder des Champagners ja, die konnten gar nicht anders, die wollten, dass du und ich in den Himmel fliegen auf Champagner und jedem zurufen und einander dass, seit die Welt begann kein Mädchen und kein Mann so glücklich gewesen sein kann wie wir! Gigi (1958)
A community bed. You'll find them in every inn in north China.Ein gemeinschaftliches Bett, wie in jedem chinesischen Gasthof. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Of learning to speak their language, of being able to talk to the people in the marketplace, to my neighbors in the fields and my friends in every village in the mountains, the happiness of watching the seasonsIch lernte ihre Sprache und sprach mit ihnen auf dem Markt und mit meinen Nachbarn im Feld... und mit meinen Freunden in jedem Bergdorf. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I do mine.- Jedem seine Arbeit. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Let's be fair and divide it equally.Wir wollen gerecht sein. Jedem die Hälfte, das ist mein Vorschlag. The Hidden Fortress (1958)
How come every time I come out here that's the day he has to go into town for supplies?Wie kommt es, dass er bei jedem meiner Besuche zum Einkaufen in die Stadt gefahren ist? The Law and Jake Wade (1958)
Now, anybody that don't wanna go along is perfectly free to just turn around and start riding back down the canyon.Jedem, der nicht mitkommen will, steht es frei, umzudrehen und die Schlucht zurückzureiten. The Law and Jake Wade (1958)
Naturally, there are always these two possibilities in any war.Diese zwei Möglichkeiten gibt es natürlich in jedem Krieg. Me and the Colonel (1958)
Now you can put this boy in office, and take my word for it, he'll do a job for this community and for every home and every family, and in every pot there's gonna be plenty.Wählen Sie ihn zum Bürgermeister und glauben Sie mir, er wird der Gemeinde einen Dienst erweisen, jedem Heim und jeder Familie. Keinem wird es an etwas mangeln. Rock-a-Bye Baby (1958)
And heaven help any member of your organization who indulges in rowdy or unlawful behavior.Und der Himmel stehe jedem bei... der Krawall veranstaltet oder sich unrechtens verhält. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Well, cowboys should be willing to listen to reason the same as anyone else.Man kann mit Cowboys reden wie mit jedem anderen auch. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Men and women who work tirelessly... not only in this vast building, but in every country in the world.Männer und Frauen arbeiten unermüdlich, nicht nur in diesem Gebäude, sondern in jedem Land der Welt. Teacher's Pet (1958)
- I said one copy of each.- Ich sagte, 1 von jedemTeacher's Pet (1958)
No, but the Blauers told me about him.Sie sagen, er würde mit jedem klettern! The Crystal Trench (1959)
One never knows how it's going to take some people.Es wirkt bei jedem ein bisschen anders. Carry on Nurse (1959)
The black one is for funerals and collecting his percentage of every business in town.Der schwarze ist für Beerdigungen und das Kassieren von Beteiligungen an jedem Geschäft in der Stadt. The Gunfight at Dodge City (1959)
To every planet in the universe.Zu jedem Planeten im Universum. Plan 9 from Outer Space (1959)
That's first-degree murder in any court of law.Es ist Mord 1. Grades, vor jedem Gericht. Anatomy of a Murder (1959)
"Reculiar television images preceding each distress call.Merkwürdige Fernsehsignale, die jedem Notruf vorausgingen. The Atomic Submarine (1959)
Well, I know that the sure road to failure is to try to please everybody and still write a good column.Ich weiß nur, dass man es nicht jedem recht machen kann, wenn man gut schreiben will. Beloved Infidel (1959)
You look more attractive every day.Du siehst mit jedem Tag attraktiver aus. Beloved Infidel (1959)
He teaches that God is near, in every man.Er lehrt, dass Gott gegenwärtig ist, in jedem Menschen. Ben-Hur (1959)
Go to Capri. Bathe, rest, lie by the sea... ... andforgetthat God is in every man.Geh baden, ruh dich aus, leg dich ans Meer und vergiss, dass Gott in jedem Menschen ist. Ben-Hur (1959)
Restore them to me, and I'll forget what I vowed... ... witheverystrokeofthat oar you chained me to.Gib sie mir, dann vergesse ich, was ich schwor, bei jedem Schlag des Ruders, an das du mich gefesselt hast. Ben-Hur (1959)
I can get better odds on any street market.Ich höre bessere Quoten auf jedem Straßenmarkt. Ben-Hur (1959)
Anyone can have an accident.Das kann jedem mal passieren. The Diary of Anne Frank (1959)
I wanted to write a poem for all of them, but I didn't have time.Ich wollte jedem ein Gedicht schreiben, aber ich hatte keine Zeit. The Diary of Anne Frank (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
jedem, See also: jede

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
An jedem Gerücht ist ein kleines bisschen Wahrheit.Throw plenty of dirt and some will be sure to stick. [Add to Longdo]
An jedem Gerücht ist ein kleines bisschen Wahrheit.In every rumor there is a little bit of truth. [Add to Longdo]
Das liegt nicht jedem.This isn't everybodys job. [Add to Longdo]
in jedem FallIAC, IAE : in any case, in any event [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平年並み[へいねんなみ, heinennami] wie_in_jedem_Jahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top