Search result for

jammed

(34 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jammed-, *jammed*, jamm, jamme
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The way I jammed the security system, we've got 15 minutes max. Stay behind me.เราต้องเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัย ต้องใช้เวลา 15 นาที อยู่ข้างหลังผมไว้นะ Odyssey (2008)
I have, when I was a pilot back Earth-side and my radar was being jammed.ผมเคย ตอนเป็นนักบินที่โลก เรย์ดาร์ผมถูกรบกวนแบบนี้เหมือนกัน Dead Space: Downfall (2008)
General, the Toydarians beacon is active on the moon, but all our transmissions are being jammed.ท่านนายพล เราจับสัญญาณของทอยดาเรี่ยน\ ได้จากดวงจันทร์ แต่การสื่อสารของเราทั้งหมด ถูกรบกวนครับ Ambush (2008)
We've got lines jammed from here to Ohio;เรามีสายพันกันที่โอไฮโอ Changeling (2008)
Captain's orders; Front's jammed with reporters;เป็นคำสั่งสารวัตรน่ะครับ ประตูหน้ามีแต่นักข่าวเต็มไปหมด Changeling (2008)
This thing is jammed stuck! I've gotta free it.ไอ้นี่มันติด ฉันจะปลดมันออก City of Ember (2008)
Bauer? He jammed the electronic bolt.เขาพังประตู Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
And if you get all jammed up, you know where to find me.ถ้าคุณติดขัดอะไร รู้นะว่าจะหาผมได้ที่ไหน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
1010 wins said the upper level of the gw was jammed, so I breezed right through the lincoln tunnel.สูญเสีย, ถูกทอดทิ้ง, น่าเวทนา Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
The main spring's too tight on this one. Jammed twice.สปริงมันแข็งไป ขัดลำสองครั้ง Public Enemies (2009)
It's jammed. Give me a hand.พอทีเถอะน่าแอคเซลพอที My Bloody Valentine (2009)
The door is jammed.ประตูมันติด Chuck Versus the Best Friend (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jammedThe roads are jammed with cars.
jammedThe road was jammed with various kinds of cars.
jammedThe trains were jammed with commuters.
jammedWe jammed into the elevator.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คั่ง[ADJ] congested, See also: jammed, crowded, Example: ดินประสิวอาจทำให้มีการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบอาเจียน หรืออุจจาระเป็นเลือดคั่ง และอาจทำให้ถึงตายได้, Thai definition: ค้างอยู่, ออกัน, อัดแน่นอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; glutted ; crowded   FR: saturé ; surchargé ; congestionné
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed   
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
ติด[v.] (tit) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged   FR: être bloqué ; être coincé
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck   FR: être bloqué ; être coincé
ตกคลัก[adj.] (tokkhlak) EN: jammed together   
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAMMED    JH AE1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jammed    (v) (jh a1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
押し詰まる;押しつまる;押し詰る[おしつまる, oshitsumaru] (v5r) to approach the year end; to be jammed tight [Add to Longdo]
込み合う;込合う;混み合う;混合う;こみ合う[こみあう, komiau] (v5u,vi) to be crowded; to be packed; to be jammed [Add to Longdo]
閊える(P);支える[つかえる(P);つっかえる, tsukaeru (P); tsukkaeru] (v1,vi) (1) (uk) to stick; to get stuck; to get caught; to get jammed; to clog; (2) (uk) to be unavailable; to be busy; to be occupied; to be full; (3) (uk) to be piled up (e.g. of work); (4) (uk) to halt (in one's speech); to stumble (over one's words); to stutter; (5) (uk) (See 痞える・つかえる) to feel blocked (of one's chest or throat, due to grief, anxiety, illness, etc.); to feel pressure; to feel pain; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jam \Jam\, v. t. [imp. & p. p. {Jammed} (j[a^]md); p. pr. & vb.
   n. {Jamming}.] [Either fr. jamb, as if squeezed between
   jambs, or more likely from the same source as champ See
   {Champ}.]
   [1913 Webster]
   1. To press into a close or tight position; to crowd; to
    squeeze; to wedge in; to cram; as, rock fans jammed the
    theater for the concert.
    [1913 Webster]
 
       The ship . . . jammed in between two rocks. --De
                          Foe.
    [1913 Webster]
 
   2. To crush or bruise; as, to jam a finger in the crack of a
    door. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To bring (a vessel) so close to the wind that half
    her upper sails are laid aback. --W. C. Russell.
    [1913 Webster]
 
   4. To block or obstruct by packing too much (people or
    objects) into; as, shoppers jammed the aisles during the
    fire sale.
    [PJC]
 
   5. (Radio) To interfere with (a radio signal) by sending
    other signals of the same or nearby frequency; as, the
    Soviets jammed Radio Free Europe broadcasts for years
    during the cold war.
    [PJC]
 
   6. To cause to become nonfunctional by putting something in
    that blocks the movement of a part or parts; as, he jammed
    the drawer by putting in too many loose papers; he jammed
    the lock by trying to pick it.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jammed \jammed\ adj.
   filled to capacity or overfilled; as, the auditorium was
   jammed to the rafters.
 
   Syn: full, jam-packed, packed.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jammed
   adj 1: filled to capacity; "a suitcase jammed with dirty
       clothes"; "stands jam-packed with fans"; "a packed
       theater" [syn: {jammed}, {jam-packed}, {packed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top