Search result for

jackal

(37 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackal-, *jackal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jackal[N] คนที่ไม่ซื่อตรง, See also: คนทุจริต
jackal[N] ลูกสมุน, See also: สมุนรับใช้, ลิ่วล้อ, Syn. underling, minion, lackey, subordinate
jackal[N] หมาใน (พบในแอฟริกาและเอเชีย), Syn. Canis aureus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jackaln. หมาใน

English-Thai: Nontri Dictionary
jackal(n) หมาไน,สุนัขจิ้งจอก,ลิ่วล้อ,ลูกน้อง,สมุนรับใช้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Jackalope (n name ) ชื่อสัตว์ในเทพนิยาย รูปร่างเหมือนกระต่ายแต่มีเขา มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของ กระต่าย, ละมั่ง, กวาง, แพะ ในตำนานบอกว่า มีความสามารถทำเสียงเลียนแบบส่งต่างๆ ได้รวมถึงเสียงคน ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อายแต่ถ้าไปยุ่งกับมันก็อาจจะอันตรายได้ เพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Jackalope

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, yes? A monkey, an otter, a jackal and a rabbit each decide to practice charity.ลิง นาก จิ้งจอก และกระต่าย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
And when the blind man sits down to eat, the jackal slits his throat and takes the bounty for himself.แต่พอคนตาบอดจะนั่งลงกิน จิ้งจอก ก็เข้ามาฉกเนื้อไปซะ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Arthur, you have invited a jackal into your life.อาเธอร์ คุณเอาหมาจิ้งจอกมาสู่ชีวิต They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
And it is the jackal's nature to hunt until he has made his kill.และมันเป็นธรรมชาติของจิ้งจอก ที่จะล่าจนกว่ามันจะถูกฆ่า They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
You've been in the jungle long enough to know that when the lion kills, it's the jackal that profits.คุณเองก็อยู่ในป่ามานานจนน่าจะรู้ดี เมื่อไหร่ที่สิงโตซวนเซ ย่อมถูกฝูงหมาป่ารุมทึ้ง The International (2009)
Six thracian jackals!6 เทรเชี่ยนหมาจิ้งจอก The Red Serpent (2010)
Sons of a whore, raped by a jackal.บุตรแห่งโสเภณีที่ถูกขืนใจโดยหมาใน Legends (2010)
And the demons fell beneath his sword... The sons of a jackal?แล้วเหล่าปีศาจก็จมอยู่ใต้คมดาบของเขา บุตรแห่งหมาในงั้นรึ? Legends (2010)
Tell the jackal I will cover the cost.Tell the jackal I will cover the cost. Whore (2010)
I am surrounded by jackals...I am surrounded by jackals... Whore (2010)
The Turks told folk tales of shapeshifting jackals at the fall of Constantinople.พวก เติร์ก เล่านิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับ ตัวตนของลูกน้องเขา การล่มสลายของ เมือง constantinople พวกAztecsถูกทำลายยับเยิน Everything Is Broken (2010)
Uh, The Jackal?อ่า, The JackalChuck Versus the Beard (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมาจิ้งจอก[n. exp.] (mājingjøk) EN: Golden Jackal   FR: chacal [m]
สุนัขจิ้งจอก[n.] (sunak jingjøk) EN: jackal   FR: chacal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JACKAL    JH AE1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jackal    (n) (jh a1 k oo l)
jackals    (n) (jh a1 k oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jackalberry-Baum {m} [bot.]jackal-berry tree [Add to Longdo]
Felsenbussard {m} [ornith.]Jackal Buzzard [Add to Longdo]
Schakal {m} [zool.] | Schakale {pl}jackal | jackals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
ジャッカル[, jakkaru] (n) jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas) [Add to Longdo]
横筋ジャッカル[よこすじジャッカル, yokosuji jakkaru] (n) side-striped jackal (carnivore, Canis adustus) [Add to Longdo]
金色ジャッカル[きんいろジャッカル, kin'iro jakkaru] (n) golden jackal (carnivore, Canis aureus ssp.); Asiatic jackal [Add to Longdo]
背黒ジャッカル[せぐろジャッカル, seguro jakkaru] (n) black-backed jackal (carnivore, Canis mesomelas) [Add to Longdo]
野生犬[やせいいぬ, yaseiinu] (n) (1) wild dog; Asiatic jackal (Canis aureus ssp.); golden jackal; (2) side-striped jackal (carnivore, Canis adustus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, ] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other., #75,332 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jackal \Jack"al`\, n. [Pers. shagh[=a]l: cf. OF. jackal, F.
   chacal; cf. Skr. [,c][.r]g[=a]la.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any one of several species of carnivorous animals
    inhabiting Africa and Asia, related to the dog and wolf.
    They are cowardly, nocturnal, and gregarious. They feed
    largely on carrion, and are noted for their piercing and
    dismal howling.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common species of Southern Asia ({Canis aureus}) is
      yellowish gray, varied with brown on the shoulders,
      haunches, and legs. The common African species ({Canis
      anthus}) is darker in color.
      [1913 Webster]
 
   2. One who does mean work for another's advantage, as jackals
    were once thought to kill game which lions appropriated.
    [Colloq.] --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jackal
   n 1: Old World nocturnal canine mammal closely related to the
      dog; smaller than a wolf; sometimes hunts in a pack but
      usually singly or as a member of a pair [syn: {jackal},
      {Canis aureus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top