Search result for

isolate

(82 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isolate-, *isolate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
isolate[N] คนหรือของที่แยกออกมาเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา
isolate[ADJ] โดดเดี่ยว, Syn. alone, Ant. together
isolate[VT] แยก (ความคิด, ปัญหา, สถานการณ์), Syn. separate
isolate[VT] แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน, See also: ปลีกตัวออก, Syn. separate, detach, cut off, Ant. mix, unite, join
isolate[VT] แยกสารตัวหนึ่งออกจากสารตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษา, Syn. separate, Ant. combine
isolated[ADJ] โดดเดี่ยว, Syn. alone, lonely, solitary, Ant. together
isolated[ADJ] ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่), Syn. remote, out-of-the-way, Ant. close, near
isolate from[PHRV] แยกจาก, See also: ปลีกตัวออกจาก, แยกตัวจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
isolate(ไอ'ซะเลท) vt. แยกออก,แยกตัวออก,ทำให้เป็นฉนวน. adj. ซึ่งแยกตัวออกต่างหาก., See also: isolator n., Syn. separate,detach,quarantine

English-Thai: Nontri Dictionary
isolate(vt) แยกจากกัน,ปลีกออกไป,ตีตัวออกห่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isolateแยกเดี่ยว, โดดเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isolateกลุ่มที่แยกตัวออกมา, แยกตัวออกมา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
isolated point; acnodeจุดเอกเทศ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isolated riskภัยโดดเดี่ยว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
isolateral leaf; isobilateral leaf; unifacial leafใบสองด้านเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isolateทำให้แยก, แยกไว้ต่างหาก [การแพทย์]
Isolate, Freshแยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]
Isolatedถูกแยกเดี่ยว [การแพทย์]
Isolated rain or showersฝนเป็นบางแห่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Isolated Systemระบบแยกตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were assigned to an isolated tribe, the Molombos.เราถูกส่งไปทำงาน กับเผ่าคนป่า โมลอมบอส Airplane! (1980)
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง Airplane! (1980)
You think I want to stay isolated down here?คิดว่าฉันอยากติดอยู่ที่นี่เหรอ? Day of the Dead (1985)
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
These are much more than just a series of random isolated incidents.เหล่านี้มีมากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของการเกิดอุบัติเหตุที่แยกสุ่ม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The main frame will be totally isolated... in less than two minutes.มันกำลังตัดขาดจากการเชื่อมต่อของเรา ในอีกไม่ถึงสองนาทีนี้ The Lawnmower Man (1992)
If we can isolate him, we can grab him.ถ้าเราสามารถแยกเขา เราสามารถจับเขา In the Name of the Father (1993)
I'll take walks. I'll disappear. Please, I feel so isolated.ฉันจะเดิน และจะหายไปเลย ขอร้องฉันรู้สึกโดดเดี่ยว Junior (1994)
It was a small and isolated town that resisted modern technology.มันเป็นเมืองเล็กๆ และห่างไกล ที่ไม่ยอมรับวิทยาการที่ทันสมัย Don Juan DeMarco (1994)
My programmers regarded me as a bug and attempted to isolate me by confining me in a physical body.ҧ ͧҼ繢ͼԴҴ оӨѴ͡ ¡áѡҧ... Ghost in the Shell (1995)
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice.ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์ Event Horizon (1997)
And the most isolated.และโดดเดี่ยวที่สุด Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isolateHe is always isolated from his fellow workers.
isolateIn medical research, one of the first problems is to isolate the cause of the disease.
isolateIn order to isolate him from bacteria, and such, he is not allowed visitors.
isolateNo nation can exist completely isolated from others.
isolateSeveral cottages have been isolated by the flood water.
isolateThe country is isolated economically and politically.
isolateThe infectious case was isolated from other patients.
isolateThe more stubborn you are, the more isolated you become.
isolateThere are isolated rain showers.
isolateThe scientist has a love of facts, even isolated facts, similar to the poet's love of words.
isolateThe village was isolated by the flood.
isolateThe village was isolated by the heavy storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างว้าง[V] isolate, See also: seclude, Syn. ว้าเหว่, เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, โดดเดี่ยว, Example: ชายชรารู้สึกอ้างว้างและวังเวงอย่างที่สุดที่ถูกปล่อยให้ต้องผจญกับฝูงชนที่ไม่เคยพบเจอ
เก็บเนื้อเก็บตัว[V] be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
แตกฝูง[V] be separated from the herd, See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one's group, Syn. แตกพวก, แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ, Example: ลูกเป็ดแตกฝูงวิ่งซุกหัวตามพุ่มหญ้าข้างทาง, Thai definition: ปลีกตัวออกจากหมู่, มีความประพฤติหรือความเห็นผิดแผกไปจากหมู่
กัน[V] separate, See also: isolate, Syn. แยก, Example: ตำรวจกันผู้ต้องหาจากฝูงชนที่เข้ารุมดูแผนฆาตกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
สันโดษ[adj.] (sandōt) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated   FR: solitaire ; isolé
แยกส่วน[v. exp.] (yaēk suan) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split   

CMU English Pronouncing Dictionary
ISOLATE    AY1 S AH0 L EY2 T
ISOLATED    AY1 S AH0 L EY2 T AH0 D
ISOLATES    AY1 S AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isolate    (v) (ai1 s @ l ei t)
isolated    (v) (ai1 s @ l ei t i d)
isolates    (v) (ai1 s @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
アイソレイト[, aisoreito] (n) isolate [Add to Longdo]
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) {Buddh} isolated place; hermitage [Add to Longdo]
隠れ里[かくれざと, kakurezato] (n) isolated village [Add to Longdo]
遠隔[えんかく, enkaku] (n,adj-no) distant; remote; isolated; (P) [Add to Longdo]
塊然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) isolated; immobile [Add to Longdo]
隔てる(P);距てる[へだてる, hedateru] (v1,vt) to be shut out; to separate; to isolate; (P) [Add to Longdo]
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force [Add to Longdo]
孤城;弧城(iK)[こじょう, kojou] (n) solitary castle; isolated castle [Add to Longdo]
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated from the world; disconnected [Add to Longdo]
使孤立[shǐ gū lì, ㄕˇ ㄍㄨ ㄌㄧˋ, 使] isolate [Add to Longdo]
孤岛[gū dǎo, ㄍㄨ ㄉㄠˇ, / ] isolated region [Add to Longdo]
孤立[gū lì, ㄍㄨ ㄌㄧˋ, ] isolate; isolated [Add to Longdo]
孤立无援[gū lì wú yuán, ㄍㄨ ㄌㄧˋ ˊ ㄩㄢˊ, / ] isolated and without help [Add to Longdo]
隔绝[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated (from the world); disconnected [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
孤立概念[こりつがいねん, koritsugainen] isolate [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier [Add to Longdo]
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isolate \I"so*late\ ([imac]"s[-o]*l[asl]t or
   [imac]s"[-o]*l[=a]t`), n.
   Something that has been isolated; as, an isolate of a
   powerful antibiotic from a tropical plant; an isolate of
   tuberculosis bacillus from an infected patient.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Isolate \I"so*late\ ([imac]"s[-o]*l[=a]t or [imac]s"[-o]*l[=a]t;
   277), v. t. [imp. & p. p. {Isolated}
   ([imac]"s[-o]*l[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n. {Isolating}
   ([imac]"s[-o]*l[=a]`t[i^]ng).] [It. isolato, p. p. of isolare
   to isolate, fr. isola island, L. insula. See 2d {Isle}, and
   cf. {Insulate}.]
   [1913 Webster]
   1. To place in a detached situation; to place by itself or
    alone; to insulate; to separate from others; as, to
    isolate an infected person from others; to isolate the
    troublemakers in a classroom.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Short isolated sentences were the mode in which
       ancient wisdom delighted to convey its precepts.
                          --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Elec.) To insulate. See {Insulate}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) To separate (a substance) from all foreign
    substances; to make pure; to obtain in a free state; as,
    to isolate the desired product from a reaction mixture.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Microbiol.) To obtain a culture of a microorganism in
    pure form (from a complex mixture); as, to isolate
    {Eschericia coli} from a patient's blood.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 isolate
   v 1: place or set apart; "They isolated the political prisoners
      from the other inmates" [syn: {isolate}, {insulate}]
   2: obtain in pure form; "The chemist managed to isolate the
     compound"
   3: set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he
     is working on" [syn: {sequester}, {sequestrate}, {keep
     apart}, {set apart}, {isolate}]
   4: separate (experiences) from the emotions relating to them

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top