Search result for

irrigation

(57 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irrigation-, *irrigation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irrigation[N] การชลประทาน, See also: การทดน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irrigation(เออระเก'เชิน) n. การชลประทาน,การทดน้ำ,การปล่อยให้น้ำ หรือของเหลวไหลผ่าน,การชำระล้าง., See also: irrigatioanl adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
irrigation(n) การทดน้ำ,การชลประทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irrigation๑. การชะล้าง๒. สารชะล้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irrigationการชลประทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irrigationการทดน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Irrigationชลประทาน [TU Subject Heading]
Irrigationการหลั่งล้าง [TU Subject Heading]
irrigationirrigation, การชลประทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
irrigationการชลประทาน, การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร  เช่น การสร้างเขื่อนฝาย คูคลองส่งน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Irrigationการชะล้างบาดแผล, การหลั่งล้าง, การล้าง, การชะล้าง, ล้างเนื้อเยื่อในร่างกาย [การแพทย์]
irrigation areairrigation area, พื้นที่ชลประทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
irrigation canalirrigation canal, คลองชลประทาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Irrigation canals and flumesคลองชลประทานและสะพานน้ำ [TU Subject Heading]
Irrigation chargeค่าธรรมเนียมชลประทาน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Irrigation.การชลประทาน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- What kind of irrigation...? - Shut up.- ใช้วิธีรดน้ำแบบไหน Pineapple Express (2008)
There's no water but the irrigation pipes.ไม่มีน้ำ แต่มีท่อชลประทาน City of Ember (2008)
The irrigation equipment is still there.เครื่องมือทดน้ำยังอยู่ที่นั่น Home (2009)
Massive irrigation has fed the growing population and in the last 50 years, 21 million wells have been dug.ชลประทานขนาดใหญ่ หล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น และช่วง 50 ปีที่ผ่านมา มีการขุดบ่อน้ำถึง 21 ล้านบ่อ Home (2009)
Will require an updated irrigation system,ต้องปรับปรุงระบบเดินน้ำใหม่ Connect! Connect! (2009)
More irrigation.ให้น้ำอีก Invest in Love (2009)
I need to test your irrigation system.ผมจำเป็นต้องทำการตรวจสอบ ระบบน้ำของคุณ Bad Seed (2009)
The water from that well- - Used for irrigation.น้ำจากบ่อนั้น เป็นแหล่งชลประทาน Bad Seed (2009)
- Irrigation, please.- ปล่อยน้ำไหลไปสิ Black Swan (2009)
We need lidocaine, morine and an irrigation tray. Come on.เราต้องการยาไลโดเคน มอร์ฟีน และถาดล้างแผล Death and All His Friends (2010)
It'll reduce your irrigation needs by a third.และยังลดความต้องการน้ำอีกต่างหาก The Hot Potato Job (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง
การชลประทาน[N] irrigation, Example: รัฐบาลกำลังวางแผนเรื่องการชลประทานเพื่อจะช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในอีสาน, Thai definition: การทดน้ำและระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกเป็นต้น
ชลประทาน[N] irrigation, Thai definition: การจัดสรรการใช้แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เหมือง[N] irrigation ditch, See also: irrigation channel, irrigation system, Syn. ลำราง, เหมืองฝาย, Example: เขาขุดคลองเพื่อระบายน้ำออกจากเหมือง, Count unit: เหมือง, แห่ง, Thai definition: ร่องน้ำสำหรับชักน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงพืชที่เพาะปลูก
เหมืองฝาย[N] irrigation ditch, See also: irrigation channel, irrigation system, Example: ในฤดูฝนชาวบ้านต้องสร้างเหมืองฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง, Count unit: เหมือง, แห่ง, Thai definition: คลองส่งน้ำที่มีทำนบกั้น, เหมืองที่มีทำนบกั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชลประทาน[n.] (chonlaprathān = chonprathān ) EN: irrigation ; irrigation works ; water conservancy   FR: irrigation [f]
การชลประทาน[n.] (kān chonlaprathān = kān chonprathān) EN: irrigation   FR: irrigation [f]
คลองชลประทาน[n. exp.] (khløng chonlaprathān = khløng chonprathān ) EN: irrigation canal   FR: canal d'irrigation [m]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
กรมชลประทาน[org.] (Krom Chonprathān = Krom Chonlaprathān) EN: Irrigation Department   
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal   FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
ระบบการชลประทาน[n. exp.] (rabop kān chonlaprathān = rabop kān chonprathān) EN: irrigation system   FR: système d'irrigation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRIGATION    IH2 R AH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irrigation    (n) (i2 r i g ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewässerung {f} | Wässerungen {pl}irrigation | irrigations [Add to Longdo]
Bewässerungsanlage {f} | Bewässerungsanlagen {pl}irrigation plant | irrigation plants [Add to Longdo]
Bewässerungsbedarf {m}irrigation requirement [Add to Longdo]
Irrigation {f}irrigation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
胃洗浄;異洗浄(iK)[いせんじょう, isenjou] (n,vs) stomach pumping; gastric irrigation; gastric lavage; gastric suction; gastrolavage [Add to Longdo]
掛け流し[かけながし, kakenagashi] (n) free-flowing (hot spring, irrigation, etc.) [Add to Longdo]
湿田[しつでん, shitsuden] (n) a paddy moist all year due to improper irrigation [Add to Longdo]
水利[すいり, suiri] (n) water supply; irrigation; water transportation; (P) [Add to Longdo]
洗滌[せんでき;せんじょう, sendeki ; senjou] (n,vs) washing; irrigation; cleaning [Add to Longdo]
腸内洗浄[ちょうないせんじょう, chounaisenjou] (n) colonic irrigation; enema [Add to Longdo]
頭首工[とうしゅこう, toushukou] (n) weir (usu. for irrigation) [Add to Longdo]
用水[ようすい, yousui] (n) irrigation water; water for fire; city water; cistern water; (P) [Add to Longdo]
用水堀[ようすいぼり, yousuibori] (n) irrigation ditch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irrigation \Ir`ri*ga"tion\, n. [L. irrigatio: cf. F.
   irrigation.]
   The act or process of irrigating, or the state of being
   irrigated; especially, the operation of causing water to flow
   over lands, for nourishing plants.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irrigation
   n 1: supplying dry land with water by means of ditches etc
   2: (medicine) cleaning a wound or body organ by flushing or
     washing out with water or a medicated solution

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top