Search result for

irregular

(90 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irregular-, *irregular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irregular[N] ทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ, Ant. regular
irregular[ADJ] ผิดปกติ, Syn. abnormal, unusual, Ant. regular, normal
irregular[ADJ] ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ, Syn. erratic, spasmodic, unsystematic, Ant. regular
irregular[ADJ] ไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, Syn. uneven, crooked, bumpy, Ant. regular, even
irregular[N] สิ่งที่อยู่นอกเกณฑ์
irregularity[N] การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ, Syn. disorganization, desultoriness
irregularity[N] ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, Ant. regularity
irregularity[N] ความไม่เรียบ, See also: ความขรุขระ, Syn. unevenness, bumpiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic,abnormal
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)

English-Thai: Nontri Dictionary
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irregularไม่สม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irregular flower; bilaterally symmetrical flower; zygomorphic flowerดอกสมมาตรด้านข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
irregular fluctuationการขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
irregular premiumเบี้ยประกันภัยไม่สม่ำเสมอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
irregular pulseชีพจรไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irregularไม่เป็นรูปร่าง, ไม่สม่ำเสมอ, ขรุขระ, ไม่เรียบ [การแพทย์]
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอ

สิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน

โดยปกติวารสารแต่ละชื่อ มีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน คือ

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year ) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก กล่าวคือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน (Irregular) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Irregular, Regularlyชนิดไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apple's heart rate has become irregular.อัตราหัวใจปกติ เปลี่ยนเป็นไม่ปกติ Not Cancer (2008)
Explains the irregular heart rhythms.มันช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่เต้นผิดจัวหวะด้วยนะ Adverse Events (2008)
Irregular heartbeat would account for the pulmonary edema.การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาจทำให้ปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Steroids could cause an irregular heartbeat, making her current one irregular-er-er.เสตอร์ลอยย์สามารถทำให้ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ให้เธอแค่ครั้งเดียว ไม่ปกติ.. ติ.. Emancipation (2008)
Irregular heartbeat causes blood to back up behind the heart and into the lungs.หัวใจเต็นไม่ปกติเพราะเลือด ไหลจากหลังหัวใจ ไปยังปอด Emancipation (2008)
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ Emancipation (2008)
Well, I found some irregularities.เราพบบางอย่างผิดปกติ The Dark Knight (2008)
And there were, to say the least... irregularities.ผมเลยไปเจอ จะพูดไงดีนะ... ความผิดปกติ Greatness Achieved (2008)
I suggest you go tell Mr. Mara that you found some irregularities in Blauner's expenses.ผมแนะนำ ให้บอกนักสืบมาร่า ว่าคุณพบสิ่งผิดปกติ ในค่าใช้จ่ายของบลาวเนอร์ Greatness Achieved (2008)
An irregular cycle is very common with girls your age.ประเดือนไม่มาเป็นเรื่องปกติมาก สำหรับเด็กสาววัยอย่างเธอ Dare (2009)
Wavelength interference, weak frequencies, spotty, irregular.ช่วงความยาวคลื่นถูกรบกวน, ความถี่อ่อน, ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ The Hidden Enemy (2009)
I paid a freshman to ask him for help with irregular verbs.ฉันจ้างรุ่นน้อง ไปขอให้ เขาสอนคำกริยา Showmance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irregularConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
irregularHe is the last man to commit an irregularity.
irregularHis attendance is irregular.
irregularI have an irregular pulse.
irregularMy menstrual cycle is irregular.
irregularShe has a set of irregular teeth.
irregularThe surface of the moon is irregular.
irregularYour attendance at classes was irregular.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[N] irregular quadrilateral
ผิดธรรมชาติ[ADJ] unnatural, See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat, Syn. ผิดธรรมดา, Example: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ผิดธรรมชาติ[ADV] unnaturally, See also: irregularly, abnormally, unusually, Syn. ผิดธรรมดา, Example: ดาราคนนี้แสดงผิดธรรมชาติของคนที่กำลังเสียใจ เพราะหน้าตาและน้ำเสียงดูราบเรียบเกินไป, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ขาจร[N] irregular customer, See also: casual customer, Ant. ขาประจำ, ลูกค้าประจำ, Example: รสชาติแบบนี้ขายได้แต่ขาจรเท่านั้นแหละ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อเป็นประจำ
อาการท้องผูก[N] constipation, See also: irregularity, Syn. ท้องผูก, Example: วัณโรคที่ลำไส้อาจทำให้มีอาการท้องผูกสลับท้องเดิน และอาจคลำพบก้อนในท้อง
ไม่สม่ำเสมอ[ADV] irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
ขาจร[n.] (khājøn) EN: irregular customer   
ความผันผวน[n.] (khwām phanphūan) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change   FR: fluctuation [f]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phitthammachāt) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat   FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sīlīem dān mai thao) EN: irregular quadrilateral   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRREGULAR    IH0 R EH1 G Y AH0 L ER0
IRREGULARS    IH0 R EH1 G Y AH0 L ER0 Z
IRREGULARLY    IH0 R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0
IRREGULARITY    IH0 R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0
IRREGULARITIES    IH0 R EH0 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irregular    (n) (i1 r e1 g y u l @ r)
irregulars    (n) (i1 r e1 g y u l @ z)
irregularly    (a) (i1 r e1 g y u l @ l ii)
irregularity    (n) (i1 r e2 g y u l a1 r i t ii)
irregularities    (n) (i1 r e2 g y u l a1 r i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ordnungswidrig; unregelmäßig {adj} | ordnungswidriger | am ordnungswidrigstenirregular | more irregular | most irregular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
イレギュラー[, iregyura-] (adj-na) irregular [Add to Longdo]
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop [Add to Longdo]
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
カ行変格活用[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
カ変[カへん, ka hen] (n) (abbr) (See カ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
サ行変格活用[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]
サ変[サへん, sa hen] (n) (abbr) (See サ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不规则[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] irregular, #12,653 [Add to Longdo]
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, ] irregular heart-beat, #20,434 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] irregular teeth, #26,676 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, / ] irregular; uneven teeth, #36,928 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] irregular pearl, #40,901 [Add to Longdo]
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] irregular quadrilateral; trapezium [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, ] irregular; mixed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irregular \Ir*reg"u*lar\, a. [Pref. ir- not + regular: cf. F.
   irr['e]gulier.]
   Not regular; not conforming to a law, method, or usage
   recognized as the general rule; not according to common form;
   not conformable to nature, to the rules of moral rectitude,
   or to established principles; not normal; unnatural;
   immethodical; unsymmetrical; erratic; no straight; not
   uniform; as, an irregular line; an irregular figure; an
   irregular verse; an irregular physician; an irregular
   proceeding; irregular motion; irregular conduct, etc. Cf.
   {Regular}.
   [1913 Webster]
 
      Mazes intricate,
      Eccentric, intervolved, yet regular
      Then most when most irregular they seem. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Leading the men of Herefordshire to fight
      Against the irregular and wild Glendower. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A flowery meadow through which a clear stream murmured
      in many irregular meanders.       --Jones.
 
   Syn: Immethodical; unsystematic; abnormal; unnatural;
     anomalous; erratic; devious; crooked; eccentric;
     unsettled; uneven; variable; changeable; mutable;
     desultory; disorderly; wild; immoderate; intemperate;
     inordinate; vicious.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irregular \Ir*reg"u*lar\, n.
   One who is not regular; especially, a soldier not in regular
   service.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irregular
   adj 1: contrary to rule or accepted order or general practice;
       "irregular hiring practices" [ant: {regular}]
   2: not occurring at expected times [syn: {irregular},
     {unpredictable}]
   3: (used of the military) not belonging to or engaged in by
     regular army forces; "irregular troops"; "irregular warfare"
     [ant: {regular}]
   4: (of solids) not having clear dimensions that can be measured;
     volume must be determined with the principle of liquid
     displacement [ant: {regular}]
   5: falling below the manufacturer's standard; "irregular jeans"
   6: deviating from normal expectations; somewhat odd, strange, or
     abnormal; "these days large families are atypical"; "atypical
     clinical findings"; "atypical pneumonia"; "highly irregular
     behavior" [syn: {atypical}, {irregular}]
   7: lacking continuity or regularity; "an irregular worker";
     "employed on a temporary basis" [syn: {irregular},
     {temporary}]
   8: (of a surface or shape); not level or flat or symmetrical;
     "walking was difficult on the irregular cobblestoned surface"
   9: independent in behavior or thought; "she led a somewhat
     irregular private life"; "maverick politicians" [syn:
     {irregular}, {maverick}, {unorthodox}]
   n 1: a member of an irregular armed force that fights a stronger
      force by sabotage and harassment [syn: {guerrilla},
      {guerilla}, {irregular}, {insurgent}]
   2: merchandise that has imperfections; usually sold at a reduced
     price without the brand name [syn: {irregular}, {second}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 irregular
   abnormal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top