Search result for

inward

(59 entries)
(0.0581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inward-, *inward*, inwar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inward[ADJ] เข้าข้างใน, Ant. outward
inward[ADJ] ในใจ, Syn. inner, internal, inside, Ant. outward
inwards[ADV] โดยเข้าด้านใน, See also: เข้าข้างใน, Ant. outwards
inwardly[ADV] ภายในใจ, See also: ซึ่งอยู่ในใจ, Syn. privately, secretly, inside, Ant. outwardly
inwardness[N] ความรู้สึกลึกๆ ในใจ, See also: ความคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inward(อิน'เวิร์ด) adv.,adj. สู่ภายใน,ภายในใจ,ภายใน,ข้างใน,อยู่ภายใน,ภายในประเทศ. n. ส่วนใน
inwardly(อิน'เวิร์ดลี) adv. ภายใน,ข้างใน
inwardness(อิน'เวิร์ดนิส) n. ความในใจ,ความรู้สึกในใจ,ความหมายที่ลึกซึ้ง,แก่นสาร,ธาตุแท้

English-Thai: Nontri Dictionary
inward(adj) ข้างใน,ภายใน,ในใจ
inwards(adv) เข้าข้างใน,เข้ามา,กลับบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inward vectorเวกเตอร์ชี้เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inwards reinsuranceธุรกิจรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inwardข้างใน [การแพทย์]
Inward and Mediallyเข้าในทางกลางๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Turned inward, it is an unconquerable enemy.หันเข้าด้านในมันเป็นศัตรูที่ไม่มีใครเอาชนะได้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Meier designed a series of louvered skylights to capture that light and cast it inward to illuminate the art within, but indirectly.มิแอร์ออกแบบช่องแสงบนหลังคา เพื่อจับแสง.. ...ให้สว่าง เห็นศิลป์ภายใน แต่ไม่ส่องโดยตรง The Lake House (2006)
A man must look inward to find his own answers. How can I be of help?คนเราควรหาคำตอบที่อยู่ในตัวเอง มีอะไรให้ช่วยงั้นเหรอ? Night at the Museum (2006)
Bed castors should be lined up and pointing inwards.ล้อเลื่อนเตียงต้องจัดเรียงกันเป็นแถว แล้วให้หันหัวเข้าข้างใน Atonement (2007)
As we see the Persians by inward,อย่างที่เราเห็นพวกเปอร์เซียนั้น Meet the Spartans (2008)
I'm going to do an inward and upward thrust.ฉันจะดันไปข้างใน และข้างนอกนะ Chuck Versus the Ex (2008)
You've got to crack it sideways, inwards.ต้องตีจากด้านข้างเข้าด้านใน Episode #1.5 (2008)
While the boys chose a selection of songs that cast An eye inward on the irresponsibleในขณะที่หนุ่มๆเลือกเพลงที่ แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ Vitamin D (2009)
Bowing inward fracture.รอยแตกกลมร้าวด้านใน The Body and the Bounty (2010)
Are they telling me to fold this inwards or outwards? !นี่ัมันบอกให้ฉันพับเข้าหรือว่าพับออกกันแน่? Episode #1.11 (2010)
"The cranium was displaced inward upon impact..."\"หัวกระโหลกได้ผลกระทบจากภายใน... \" Save the Date (2011)
And the blame it inflicts inward.และโทษ ที่จะกระทบขาเข้า Empty Hands (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inwardHands reveal our inward emotions.
inwardThe Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาเข้า[ADJ] inbound, See also: inward, Ant. ขาออก, Example: ฉันเห็นรถเมล์ขาเข้าตอนเช้าๆ จะมีคนแน่นมาก, Thai definition: ที่เข้าสู่ข้างใน, ซึ่งเข้ามาสายข้างใน
คุด[ADJ] ingrown, See also: inward, inside, Example: การผ่าฟันคุดสำหรับเธอเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก, Thai definition: งอกงออยู่ภายในไม่โผล่ออกมาตามปกติ เช่น หนวดคุด รากคุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)   FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
ขาเข้า[adj.] (khākhao) EN: on the way in ; inward ; inbound ; import   FR: entrant ; vers l'intérieur ; d'importation
ขาลง[n.] (khālong) EN: return leg ; inward trip   
เหนือลม[adj., adv.] (neūa lom) EN: winward   FR: qui est au vent ; qui est contre le vent ; qui est du côté du vent ; au vent

CMU English Pronouncing Dictionary
INWARD    IH1 N W ER0 D
INWARDLY    IH1 N W ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inward    (j) (i1 n w @ d)
inwards    (a) (i1 n w @ d z)
inwardly    (a) (i1 n w @ d l ii)
inwardness    (n) (i1 n w @ d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
繰入(P);繰り入れ(P);繰入れ[くりいれ, kuriire] (n) inward transfer (of money); carry over (money from previous period); (P) [Add to Longdo]
心密かに[こころひそかに, kokorohisokani] (adv) inwardly; secretly [Add to Longdo]
人知れず[ひとしれず, hitoshirezu] (exp,adv) secret; hidden; unseen; inward [Add to Longdo]
人知れぬ[ひとしれぬ, hitoshirenu] (adj-pn) secret; hidden; unseen; inward [Add to Longdo]
対内投資[たいないとうし, tainaitoushi] (n) inward investment [Add to Longdo]
内開き[うちびらき, uchibiraki] (n) opening inward (e.g. door, window) [Add to Longdo]
内巻き;内巻[うちまき, uchimaki] (n) curling inwards (esp. the tips of one's hair) [Add to Longdo]
内股;内腿[うちまた(内股);うちもも, uchimata ( uchimata ); uchimomo] (n) (1) inner thigh; (n,vs) (2) (うちまた only) (walking) pigeon-toed; one's toes turned inward; (3) (うちまた only) uchimata (judo); throwing an opponent by putting one's leg between their legs [Add to Longdo]
内向き[うちむき, uchimuki] (n) (See 外向き) facing inward [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内流[nèi liú, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] inward flowing (of river); flowing into desert [Add to Longdo]
内流河[nèi liú hé, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ, / ] inward flowing river; river flowing into desert or salt lake, e.g. Tarim river 塔裡木河|塔里木河 [Add to Longdo]
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy) [Add to Longdo]
暗自[àn zì, ㄢˋ ㄗˋ, ] inwardly; to oneself; secretly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inward \In"ward\, n.
   1. That which is inward or within; especially, in the plural,
    the inner parts or organs of the body; the viscera. --Jer.
    Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Then sacrificing, laid the inwards and their fat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The mental faculties; -- usually pl. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. An intimate or familiar friend or acquaintance. [Obs.] "I
    was an inward of his." --Shak. Inward

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inward \In"ward\, Inwards \In"wards\, adv. [AS. inweard. The
   ending -s is prop. a genitive ending. See {Inward}, a.,
   {-wards}.]
   [1913 Webster]
   1. Toward the inside; toward the center or interior; as, to
    bend a thing inward.
    [1913 Webster]
 
   2. Into, or toward, the mind or thoughts; inwardly; as, to
    turn the attention inward.
    [1913 Webster]
 
       So much the rather, thou Celestial Light,
       Shine inward.             --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inward \In"ward\ ([i^]n*w[~e]rd), a. [AS. inweard, inneweard,
   innanweard, fr. innan, inne, within (fr. in in; see {In}) +
   the suffix -weard, E. -ward.]
   [1913 Webster]
   1. Being or placed within; inner; interior; -- opposed to
    {outward}. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Seated in the mind, heart, spirit, or soul. "Inward
    beauty." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Intimate; domestic; private. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All my inward friends abhorred me.  --Job xix. 19.
    [1913 Webster]
 
       He had had occasion, by one very inward with him, to
       know in part the discourse of his life. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inward
   adv 1: toward the center or interior; "move the needle further
       inwards!" [syn: {inward}, {inwards}] [ant: {outward},
       {outwards}]
   2: to or toward the inside of; "come in"; "smash in the door"
     [syn: {in}, {inwards}, {inward}]
   adj 1: relating to or existing in the mind or thoughts; "a
       concern with inward reflections" [ant: {outward}]
   2: directed or moving inward or toward a center; "the inbound
     train"; "inward flood of capital" [syn: {inbound}, {inward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top