Search result for

invisible

(57 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invisible-, *invisible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invisible[ADJ] ซึ่งมองไม่เห็น, Syn. unseen, indiscernible, imperceptible, Ant. visible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invisible(อินวิช'ซิเบิล) adj. มองไม่เห็น,ไม่ปรากฎ,ซ่อนเร้น,เล็กจนมองไม่เห็น., See also: invisibility,n. invisibly adv., Syn. concealed,unseeable ###A. visible

English-Thai: Nontri Dictionary
invisible(adj) ไม่เห็นตัว,ไม่ปรากฏ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invisible exportสินค้าออกกำบัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invisible exportsสินค้าออกกำบัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
invisible governmentรัฐบาลกำบัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
invisible importสินค้าเข้ากำบัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invisible incomeเงินได้กำบัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invisibleสินค้ากำบัง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, we can't show our hand. We're invisible, remember?ไม่ได้หรอก เรายื่นมือเข้าไปไม่ได้ เราไม่มีตัวตน จำได้มั้ย The Bank Job (2008)
Invisible so they say...to anyone except a true Moon Princess.ที่ไม่มีใครมองเห็น ยกเว้นเจ้าหญิงจันทราตัวจริงเท่านั้น The Secret of Moonacre (2008)
Invisible Girl?สาวล่องหน หรือ Superhero Movie (2008)
Apparently not invisible enough.ไม่หรอก ล่องหนได้ไม่ดีพอ Superhero Movie (2008)
The Invisible Trident of Destiny!เพลาแห่งโชคชะตา Kung Fu Panda (2008)
Especially when you talk about this invisible light.โดยเฉพาะที่เธอพูดถึง ไฟที่มองไม่เห็นนี้ Episode #1.8 (2008)
But you stay invisible too long, the human race starts to look like another species, so you venture out, you observe, and then you return to your invisible world, like a ghost.แต่ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวบ้าง,พวกผู้คน จะเริ่มมองคุณเป็นสัตว์ประหลาด ถ้าต้องออกไปเสี่ยงภัยภายนอก คุณต้องเป็นคนช่างสังเกต และเมื่อคุณต้องกลับ สู่โลกล่องหน Bangkok Dangerous (2008)
So this is what it feels like to not be invisible.นี่ละ ที่ฉันรู้สึกว่า ฉันมีตัวตนเหมือนกัน The House Bunny (2008)
We weren't exactly invisible before, just the anti-hot.พวกเราไม่ได้ไม่มีตัวตนมาก่อน ก็แค่ไม่อยากเด่นเท่านั้นเอ. The House Bunny (2008)
You won't know I'm there. I'm very good at being invisible.ลูกจะไม่รู้ว่าพ่ออยู่ที่นั่น พ่อเก่งเรื่องหายตัวน่ะ Taken (2008)
Invisible and indivisible That fire you ignitedมองไม่ชัดและแยกไม่ออก เธอได้จุดไฟฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We need to be invisible.เราต้องซ่อนตัวไว้ Hell or High Water (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invisibleAgainst the snow, the white rabbit was invisible.
invisibleAir is invisible.
invisibleBacteria are invisible to the naked eye.
invisibleDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
invisibleMethinks my own soul must be a bright invisible green (Thoreau).
invisibleThe dense fog made the building invisible.
invisibleThe moon is invisible behind the clouds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินได้กำบัง[N] invisible income, Example: เงินได้กำบังคือเงินรายรับในดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในด้านเศรษฐศาสตร์, Count unit: บาท, Thai definition: รายรับในดุลการชำระเงินระหว่างประเทศอันเกิดจากค่าบริการต่างๆ การใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว ค่าขนส่งสินค้า ค่าประกันภัยเป็นต้น
มือมืด[N] mysterious offender, See also: invisible attacker, unknown hand, Example: ห้างได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า มีมือมืดนำระเบิดมาวางไว้บริเวณชั้น 1 ของห้าง, Thai definition: ผู้ที่ลอบทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเหลือรู้เหลือเห็นว่าเป็นใคร
มนุษย์ล่องหน[N] invisible man, Example: อภินิหารและอำนาจของโอปอนั้นมีมากมายหลายอย่าง เช่น ผู้สวมใส่โอปอจะกลายเป็นมนุษย์ล่องหน ข้าศึกศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้, Thai definition: คนที่หายตัวได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายตัว[v.] (hāitūa) EN: disappear ; be invisible ; vanish   FR: se rendre invisible ; disparaître
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāitūa) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
มนุษย์ล่องหน[n. exp.] (manut lønghon) EN: invisible man   FR: homme invisible [m]
มือมืด[n. exp.] (meū meūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse   FR: main mystèrieuse [f]
มองไม่เห็น[adj.] (møng mai hen) EN: invisible ; unable to see   FR: invisible ; indiscernable

CMU English Pronouncing Dictionary
INVISIBLE    IH2 N V IH1 Z AH0 B AH0 L
INVISIBLES    IH2 N V IH1 Z AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invisible    (j) (i1 n v i1 z @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsichtbar {adj} | unsichtbarer | am unsichtbarsteninvisible | more invisible | most invisible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
インビジブル[, inbijiburu] (adj-na) invisible [Add to Longdo]
インビジブルリスク[, inbijibururisuku] (n) invisible risk [Add to Longdo]
掛け接;掛け接ぎ;掛接ぎ;掛け矧ぎ;掛矧ぎ[かけはぎ, kakehagi] (n) invisible mending (of clothes) [Add to Longdo]
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
見えざる手[みえざるて, miezarute] (n) invisible hand [Add to Longdo]
声はすれども姿は見えず[こえはすれどもすがたはみえず, koehasuredomosugatahamiezu] (exp) (id) It's audible but invisible [Add to Longdo]
潜在失業[せんざいしつぎょう, senzaishitsugyou] (n,adj-no) invisible unemployment [Add to Longdo]
透明人間[とうめいにんげん, toumeiningen] (n) invisible man [Add to Longdo]
不可視光線[ふかしこうせん, fukashikousen] (n) invisible ray [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐形[yǐn xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] invisible, #12,054 [Add to Longdo]
无形贸易[wú xíng mào yì, ˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] invisibles (trade) [Add to Longdo]
无形输出[wú xíng shū chū, ˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ ㄔㄨ, / ] invisible export [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invisible \In*vis"i*ble\, n.
   1. An invisible person or thing; specifically, God, the
    Supreme Being.
    [1913 Webster]
 
   2. A Rosicrucian; -- so called because avoiding declaration
    of his craft. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl. Hist.) One of those (as in the 16th century) who
    denied the visibility of the church. --Shipley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invisible \In*vis"i*ble\, a. [F. invisible, L. invisibilis. See
   {In-} not, and {Visible}.]
   1. Incapable of being seen; not perceptible by vision; not
    visible. Specifically:
    (a) Not visible due to an inherent property, such as lack
      of color; as, the invisible air; invisible ink;
    (b) hidden from view; out of sight;
    (c) Not perceptible due to lack of light;
    (d) Too small or too distant to be perceived; as, people
      on the ground invisible at cruising altitude.
      [1913 Webster +PJC]
 
         To us invisible, or dimly seen
         In these thy lowest works.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. Hidden from the public; as, invisible transactions.
    [PJC]
 
   3. imperceptible to the mind; as, differences invisible to
    most observers.
    [PJC]
 
   {Invisible bird} (Zool.), a small, shy singing bird
    ({Myadestes sibilons}), of St. Vincent Islands.
 
   {Invisible green}, a very dark shade of green, approaching to
    black, and liable to be mistaken for it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invisible
   adj 1: impossible or nearly impossible to see; imperceptible by
       the eye; "the invisible man"; "invisible rays"; "an
       invisible hinge"; "invisible mending" [syn: {invisible},
       {unseeable}] [ant: {seeable}, {visible}]
   2: not prominent or readily noticeable; "he pushed the string
     through an inconspicuous hole"; "the invisible man" [syn:
     {inconspicuous}, {invisible}] [ant: {conspicuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top