Search result for

investigate

(79 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -investigate-, *investigate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
investigate[VT] ตรวจสอบหาความจริง, See also: ค้นหาความจริง, Syn. examine, research, explore
investigate[VT] สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. examine, inquire, probe
investigate[VI] สืบสวน, See also: ไต่สวน, สอบสวน, Syn. inquire, probe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน., See also: investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator n., Syn. search,inquire

English-Thai: Nontri Dictionary
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigateชันสูตร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'd better get fixed up. We'll investigate later.คุณควรจะได้รับการฝึกเพิ่มขึ้นนะ เราจะพิจารณาภายหลัง The Great Dictator (1940)
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้ Gandhi (1982)
So we want to... investigate the problem firsthand.เราก็เลยต้อง... ตรวจสอบเรื่องนี้โดยตัวเอง Rambo III (1988)
Until we've destroyed what we investigated in the first place.ก่อนอื่นเลย เราต้องมีออฟฟิส แล้วเราก้อต้องเซ็นสัญญากับโรงพิมพ์ Hero (1992)
That name did appear in Mr Conlon's statement. We investigated it.ชื่อที่ไม่ปรากฏในนาย Conlon ของ คำแถลง เราตรวจสอบมัน In the Name of the Father (1993)
You didn't mention yesterday this case has already been investigated.# เสียงเด็กร้อง # Deep Throat (1993)
So we're going to the spud state to investigate a kidnapping... ดังนั้น พวกเราจึงต้องไป "รัฐมันฝรั่ง" เพื่อสืบสวนเรื่องการลักพาตัว Squeeze (1993)
I'm sure you would have investigated the matter.ฉันแน่ใจว่าคุณจะมีการสอบสวนเรื่องนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Don't you think you should investigate?คุณจะไม่เข้าไปดูหน่อยเหรอ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
When they investigated, they found the body had taken off on its own.พอตรวจสอบดูก็พบว่า มีหุ่นบางตัวออกมาเดินเล่นได้เอง Ghost in the Shell (1995)
You're asking me to investigate the inner workings... of my sister's twisted mind?นี่เธอขอให้ฉันมาวิเคราะห์ สมองเพี้ยนของพี่ฉันงั้นหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
Never had to jump across rooftops. I investigate crimes, track leads and sit in court.ไม่เคยมีการกระโดดข้ามหลังคา ผมตรวจสอบอาชญากรรมนำไปสู่​​การติดตาม ... Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investigateA committee has been set up to investigate the problem.
investigateA committee was constituted to investigate prices.
investigateA research organization investigated the effect.
investigateHe gave out that he would come over at once and investigate the matter.
investigateHe has investigated the possibility of cooperation.
investigateHe investigated the robbery in detail.
investigateIt is not my purpose to investigate the impact of Emmet's theory on biology.
investigateIt's my business to investigate such things.
investigateJohn investigated the accident closely.
investigateShe investigated the company's output record carefully.
investigateShe tried to investigate the truth about the rumor.
investigateThe capable detective was assigned to investigate the cause of the tragedy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบสวน[V] investigate, See also: inquire, Syn. ไต่สวน, ซักถาม, สอบปากคำ
สืบสวนคดี[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง
สืบค้น[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบสาว[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai definition: สืบถามให้ได้เรื่อง
ฟอกซัก[V] interrogate, See also: investigate, grill, question, Syn. ซักฟอก, Example: ฝ่ายค้านสามารถฟอกซักรัฐบาลได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งในรูปของรายบุคคลหรือทั้งคณะ, Thai definition: ชำระให้หมดมลทิน, ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
ฟอกพยาน[V] investigate the evidence, Syn. ซักพยาน, ซักฟอกพยาน, Example: ทนายฟอกพยานปากนี้นานกว่า 1 ชั่วโมง, Thai definition: ไต่ถามไล่เลียงพยาน
สืบสวน[V] investigate, See also: inquire, look into, sift, probe, Syn. ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน, Example: ตำรวจกำลังสืบสวนคดีความจากผู้ต้องสงสัยอยู่ ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด, Thai definition: แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness   
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question   FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse   FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at   FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect   FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบสาวราวเรื่อง[v.] (seūpsāorāoreūang) EN: investigate   
สืบเสาะ[v.] (seūpsǿ) EN: investigate   
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe   FR: enquêter ; investiguer

CMU English Pronouncing Dictionary
INVESTIGATE    IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T
INVESTIGATED    IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T AH0 D
INVESTIGATES    IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
investigate    (v) (i1 n v e1 s t i g ei t)
investigated    (v) (i1 n v e1 s t i g ei t i d)
investigates    (v) (i1 n v e1 s t i g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P) [Add to Longdo]
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
極める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. 極める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P) [Add to Longdo]
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further [Add to Longdo]
事実を調べる[じじつをしらべる, jijitsuwoshiraberu] (exp,v1) to investigate the facts [Add to Longdo]
取り調べる;取調べる[とりしらべる, torishiraberu] (v1,vt) to investigate; to examine [Add to Longdo]
身上調査[しんじょうちょうさ, shinjouchousa] (n,vs) examine (investigate into) a person's history [Add to Longdo]
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P) [Add to Longdo]
洗い上げる[あらいあげる, araiageru] (v1,vt) to finish washing; to wash well; to investigate thoroughly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, / ] investigate; probe [Add to Longdo]
查证[chá zhèng, ㄔㄚˊ ㄓㄥˋ, / ] investigate; check out (a story) [Add to Longdo]
案验[àn yàn, ㄢˋ ㄧㄢˋ, / ] investigate the evidence of a case [Add to Longdo]
考查[kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ, ] investigate; study [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] investigate; restrain; scold [Add to Longdo]
[shěn, ㄕㄣˇ, ] investigate; try (in court) [Add to Longdo]
辨证[biàn zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] investigate [Add to Longdo]
辩证[biàn zhèng, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] investigate; dialectical [Add to Longdo]
追究[zhuī jiū, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄡ, ] investigate; look into [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Investigate \In*ves"ti*gate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Investigated}; p. pr. & vb. n. {Investigating}.] [L.
   investigatus, p. p. of investigare to investigate; pref. in-
   in + vestigare to track, trace. See {Vestige}.]
   To follow up step by step by patient inquiry or observation;
   to trace or track mentally; to search into; to inquire and
   examine into with care and accuracy; to find out by careful
   inquisition; as, to investigate the causes of natural
   phenomena.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Investigate \In*ves"ti*gate\, v. i.
   To pursue a course of investigation and study; to make
   investigation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 investigate
   v 1: investigate scientifically; "Let's investigate the syntax
      of Chinese" [syn: {investigate}, {look into}]
   2: conduct an inquiry or investigation of; "The district
     attorney's office investigated reports of possible
     irregularities"; "inquire into the disappearance of the rich
     old lady" [syn: {investigate}, {inquire}, {enquire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top