Search result for

invalid

(100 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invalid-, *invalid*, invali
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invalid[N] คนไข้, See also: ผู้ที่ป่วยหนัก, คนป่วย, Syn. patient, valetudinarian
invalid[VT] ต้องออกจากกองทัพเพราะเจ็บป่วย
invalid[ADJ] ที่ทุพพลภาพ, See also: ที่เจ็บป่วย, ไม่แข็งแรง, Syn. disabled, infirm, sick, Ant. robust, healthy, valid
invalid[ADJ] ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง
invalid[ADJ] เป็นโมฆะ, See also: ไม่มีผลบังคับใช้, ใช้ไม่ได้, Syn. null and void, void, inoperative, Ant. valid
invalidate[VT] ทำให้เป็นโมฆะ, See also: ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. nullify, annul, undo, Ant. validate
invalidate[VT] พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง, See also: หักล้าง, Syn. disprove, refute
invalid out[PHRV] อนุญาตให้ปลดประจำการเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalid home[PHRV] ส่งกลับประเทศเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ

English-Thai: Nontri Dictionary
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invalidไม่สมบูรณ์, ทุพพลภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invalidไม่สมเหตุสมผล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invalidityความไม่สมเหตุสมผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
invalidityความไม่สมประกอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Barracks for the invalids.เพิงอาศัยสำหรับผู้พิการ Night and Fog (1956)
Are something like this. Mikio 68%, Makio 16%, Kiichi 6% (Current Boss), Kitaro 2% (deceased: First Boss), Invalid 8%."ความขาวของดอกไม้ คือสีของความรัก" My Boss, My Hero (2006)
If he cheated on the exam, copied all the answers.... then it would invalidate the results, wouldn't it?ถ้าเขาโกงข้อสอบ แอบลอกคำตอบมาล่ะ คะแนนจะเป็นโมฆะใช่มั้ย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Invalid codec.ใส่รหัสไม่ถูกต้อง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Invalid!ใช้ไม่ได้! Episode #1.7 (2009)
Yi Jung goes around like he's an invalid.อีจองทำตัวเหมือนคนไร้ค่า Episode #1.22 (2009)
Eun Sung's email account is invalid and my email to her was rejected.เบอร์อีเมลของอึนซองติดต่อไม่ได้ แล้วอีเมลที่ผมส่งไปหาเธอก็ถูกปฏิเสธ. Shining Inheritance (2009)
I'm here to see the invalid.ผมแวะมาดูผู้หายสาบสูญ The Unblairable Lightness of Being (2010)
Cabbies who've been sacked, invalided off, retired, plus a list of drivers who've tried and failed the Knowledge over the last 20 years, triangulated, cross-referenced with the suspect pool.คนขับรถแท็กซี่คนที่เคยถูกไล่ออก เลิกอาชีพ ปลดเกษียณ บวกกับรายชื่อของคนขับรถ ใครที่พยายามและใครที่ล้มเหลว ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การเปรียบเทียบข้อมูลบุคคล หลักฐานที่ผู้สมัครงานกลุ่มผู้ต้องสงสัย Episode #1.4 (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invalidFrom tomorrow this email address will be invalid.
invalidHer father became an invalid as a result of a heart attack.
invalidThe contract is, if you were forced to sign, invalid.
invalidThe invalid cannot hold out through the summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมฆะ[ADJ] invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
คนอ่อนแอ[N] weakling, See also: invalid, Ant. คนเข้มแข็ง, Example: ในการแข่งขัน คนอ่อนแอกว่ามักเป็นผู้แพ้เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
เลิกใช้[v. exp.] (loēk chai) FR: invalider
ไม่มีผลบังคับใช้[adj.] (mai mī phon bangkhap chai) EN: invalid   
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective   FR: caduc ; nul et non avenu
ทำให้เป็นโมฆะ[v.] (thamhai pen mōkha) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo   FR: invalider

CMU English Pronouncing Dictionary
INVALID    IH1 N V AH0 L AH0 D
INVALID    IH2 N V AE1 L AH0 D
INVALIDS    IH1 N V AH0 L AH0 D Z
INVALIDATE    IH2 N V AE1 L AH0 D EY2 T
INVALIDATED    IH2 N V AE1 L AH0 D EY2 T AH0 D
INVALIDATING    IH2 N V AE1 L AH0 D EY2 T IH0 NG
INVALIDATION    IH2 N V AE2 L AH0 D EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invalid    (v) (i1 n v @ l i d)
invalid    (j) (i1 n v a1 l i d)
invalids    (v) (i1 n v @ l i d z)
invalided    (v) (i1 n v @ l i d i d)
invalidate    (v) (i1 n v a1 l i d ei t)
invaliding    (v) (i1 n v @ l i d i ng)
invalidism    (n) (i1 n v @ l i d i z @ m)
invalidity    (n) (i2 n v @ l i1 d i t ii)
invalidated    (v) (i1 n v a1 l i d ei t i d)
invalidates    (v) (i1 n v a1 l i d ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invalide {m,f} | Invaliden {pl}disabled person | disabled people [Add to Longdo]
Invalide {m,f}; Kranke {m,f}; Kranker; Gebrechliche {m,f}; Gebrechlicher; Pflegefall {m} | zum Invaliden macheninvalid | to invalid [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement benefit [Add to Longdo]
Invalidenversicherung {f}disability insurance [Add to Longdo]
Invalidität {f}; Arbeitsunfähigkeit {f}disablement [Add to Longdo]
Laufwerksnummer unzulässig [comp.]invalid drive number [Add to Longdo]
Stringlänge zu groß [comp.]invalid string length [Add to Longdo]
ungültiger Compilerbefehl [comp.]invalid compiler directive [Add to Longdo]
ungültiger Dateimodus [comp.]invalid file access mode [Add to Longdo]
ungültiger Dateiname [comp.]invalid file name [Add to Longdo]
ungültiger Variablenbezug [comp.]invalid variable reference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インバリッド[, inbariddo] (n) invalid [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
欠缺利札[けんけつりさつ, kenketsurisatsu] (n) invalid coupon [Add to Longdo]
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation [Add to Longdo]
障害年金[しょうがいねんきん, shougainenkin] (n) disability pension; invalid pension [Add to Longdo]
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid [Add to Longdo]
半病人[はんびょうにん, hanbyounin] (n) semi-invalid [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) [Add to Longdo]
無効PPDU[むこうピーピーディーユー, mukou pi-pi-dei-yu-] (n) {comp} invalid PPDU [Add to Longdo]
無効SPDU[むこうエスピーディーユー, mukou esupi-dei-yu-] (n) {comp} invalid SPDU [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]
無効PPDU[むこうPPDU, mukou PPDU] invalid PPDU [Add to Longdo]
無効SPDU[むこうSPDU, mukou SPDU] invalid SPDU [Add to Longdo]
無効TPDU[むこうTPDU, mukou TPDU] invalid TPDU [Add to Longdo]
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition [Add to Longdo]
無効ビット[むこうビット, mukou bitto] invalid bit [Add to Longdo]
無効フレーム[むこうフレーム, mukou fure-mu] invalid frame [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
廃人[はいじん, haijin] Invalide, Krueppel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invalid \In*val"id\, a. [Pref. in- not + valid: cf. F. invalide,
   L. invalidus infirm, weak. Cf. {Invalid} infirm.]
   [1913 Webster]
   1. Of no force, weight, or cogency; not valid; weak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Having no force, effect, or efficacy; void; null;
    as, an invalid contract or agreement.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invalid \In"va*lid\ (?; 277), n. [F. invalide, n. & a., L.
   invalidus, a. See {Invalid} null.]
   A person who is weak and infirm; one who is disabled for
   active service; especially, one in chronic ill health who is
   unable to care for himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invalid \In"va*lid\, a. [See {Invalid}, n.]
   Not well; feeble; infirm; sickly; as, he had an invalid
   daughter.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invalid \In"va*lid\, v. t.
   1. To make or render invalid or infirm. "Invalided, bent, and
    almost blind." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. To classify or enroll as an invalid.
    [1913 Webster]
 
       Peace coming, he was invalided on half pay.
                          --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invalid
   adj 1: having no cogency or legal force; "invalid reasoning";
       "an invalid driver's license" [ant: {valid}]
   2: no longer valid; "the license is invalid"
   n 1: someone who is incapacitated by a chronic illness or injury
      [syn: {invalid}, {shut-in}]
   v 1: force to retire, remove from active duty, as of firemen
   2: injure permanently; "He was disabled in a car accident" [syn:
     {disable}, {invalid}, {incapacitate}, {handicap}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 invalid
   disabled
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 invalid
   disabledperson
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top